สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อรดี
 
1. นางสาวแสงเดือน  ชัยเชิดชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐมน  ศรีทิพย์
 
1. นางสาวอัญชณา  รอดริน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปชาบดี  บุญยะเพ็ญ
 
1. นางสาวอาทิติยา  มาลาแวจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 28 1. นางสาวขวัญฤทัย  เถลิงศักดาเดช
 
1. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสำราญ
 
1. นางวรรณภา  ทรงเสรีย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวปพรกนก  บัวเรียน
 
1. นางนารินทร์  ลีลาวรรณศิลป
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงธันญรินทร์  อินธิเดช
 
1. นายอิทธิโชค  นาคสนอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชามาส  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  อ้มชาติ
 
1. นางสาวจารุณี  ไทยทองหลาง
2. นางธนาภรณ์  ประพันธ์พจน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรพษา  ปลั่งบุญมี
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  วัชระภูมิ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  แสงรี
2. นางสาวศิริพร  วงษ์ภักดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศุภานิช  ลิ่มเจริญพานิช
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 14 1. นายภูทนนท์  บดีอศณัฐ
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุมารี  แก้วน้ำทิพย์
2. เด็กหญิงบงกช  เกียรติโคกกรวด
3. เด็กหญิงพรรษกร   ตรีพิชพันธ์ุ
 
1. นางสาววาสนา  วงษาไชย
2. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธันยชนก  วงศ์เจตดิลก
2. นายหรรษธร  กิตติวัฒนากร
3. นายอัครพล  อัครพลกุลธร
 
1. นางสาววาสนา  วงษาไชย
2. นางสาวพัชรี  บุญเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภาประเภท
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วัฒนศิริ
3. เด็กหญิงอลิสา  ลมงาม
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
2. นางสาวพฤกษา  มัญจกาเภท
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายณัฐวรรธน์  คงโครัตน์
2. นางสาวอทิตยา  เสโพธิ์
3. นายอธิวัฒน์  แก้วโสภา
 
1. นางสาวพฤกษา  มัญจกาเภท
2. นางสาวพัชรี  บุญเรือง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเดชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนิ่มนวล  แดงบรรดิษฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 15 1. นายคมกริช  ตระกูลปาน
 
1. นางสาวนิ่มนวล  แดงบรรดิษฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพีรภัทร  ศรีเลิศ
2. เด็กชายวาริท  ตรีพิชพันธ์ุ
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
2. นางสาววาสนา  วงษาไชย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายปฏิภาณ  คุ้มกล่ำ
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
 
1. นายชานนท์  รักปรางค์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนวัตกร  เติมธีรพจน์
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  สดสี
2. เด็กหญิงพิม  พรทิพย์สกุล
3. เด็กหญิงศุภานิช  ลิ่มเจริญพานิช
 
1. นางสาวพิชญา  เจริญผล
2. นางสาวนันท์ธีรา  รักญาติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.15 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลรภัส  สุวรรณชล
2. นางสาวชวัลญา  อยู่ประเสริฐ
3. นางสาวณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์
 
1. นางสาวกุลกันยา  กระจับเงิน
2. นายปัญญา  ไพเราะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายกวี  ช่วงเจริญ
2. เด็กหญิงจิติมา  หกสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เจตดิลก
 
1. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
2. นางสาวรุ่งนภา  น่วมน้อย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายชวัลวิทย์  ไกรแก้ว
2. นางสาวธวัลรัตน์  จินดามัง
3. นางสาวให้พร  ตั้งพานิชผล
 
1. นายวรวุฒิ  บุตรศาสตร์
2. นายปพนณัฏฐ์  ดุษดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชุติมา  อ้มชาติ
2. เด็กหญิงพรประภา  กันอรุณ
3. เด็กหญิงศศิพร  กิจเบ็ญจะ
 
1. นางสาวทิพากร  ลั่นนาวา
2. นางสาววิรุวรรณ  ลือชา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธมนต์พรรณ  แสงชัยลาภวัฒนา
2. นางสาวปพรกนก  บัวเรียน
3. นางสาวศุภิสรา  โกติรัมย์
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์  สิทธิคุณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงตาริกา  เชาวกรเมธากุล
3. เด็กหญิงภคพร  กิตติวรางกูร
 
1. นางสาวละมุล  ตาลกุล
2. นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 21 1. นางสาวญาณตา  โฆษิตนิธิภัทร
2. นายติณณภพ  วิวัฒน์นวกิจ
3. นางสาวมณีรัตน์  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
2. นางสาวกัญธนวีณ์  หมีนหลำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายปิยะภัทร  ชาวดอน
2. เด็กชายสุภคม  สุวรรณประทีป
 
1. นายอนันต์   ปิงยศ
2. นายปพนณัฏฐ์  ดุษดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาวนารีรัตน์  แป้งหอม
2. นางสาวพราวฉัตร  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางษิรากร  ซีโฮ่
2. นางภิญญามาศ  ไชยก้ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิศรุต  นรดี
2. เด็กชายอนันต์ชัย  สมานเขตกิจ
 
1. นายอนันต์   ปิงยศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัญญา  ไชยโย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุธี  ยามดี
2. เด็กชายอินธเดช  อินทรวิชา
 
1. นายอนันต์   ปิงยศ
2. นายเศวตฉัตร  บุญภิละ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  เลิศสิริสุข
2. นายพสุธา  มีบรรจง
3. นางสาวภิญญดา  พลไชยขา
 
1. นายอนันต์   ปิงยศ
2. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.59 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  อินทะวงศ์
2. เด็กหญิงครองขวัญ  มีหินกอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มีสังข์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  จำรัสเลิศตระกูล
5. เด็กหญิงสุนิสา  -
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.98 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิพฤษ์
2. นางสาวนัฐฐาวดี  ภักดิ์ชัยภูมิ
3. นางสาวน้ำทิพย์  ชะนะวงศ์
4. นางสาวภัธรา  หกสุวรรณ
5. นางสาววันวิสาข์  คุ้มทิม
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.63 เงิน 5 1. นายธนภัทร  รัตนาวากุล
2. นายธนะชัย  เกษรังสรรค์
3. นายปวรเรศ  ทับทันหิน
4. นายพิพัฒน์  จำปี
5. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
 
1. นางสาวสุนารี  เสมอใจ
2. นางสาวเมียวดี  ดีพูน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจเย็น
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ลีลาชัยภัทร
3. เด็กชายยศวรรธน์  องค์อุดมลักษณ์
4. เด็กหญิงสุพินดา  ปัทมกุลชัย
5. เด็กหญิงอภิสรา  ลิ้มลาภดี
 
1. นายวายุภักษ์  สิริกาญจนสกุล
2. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคลีนรา  กันหาลา
2. นางสาวชาลินี  บุญมี
3. นางสาวชาลิสา  ไพศาลศรี
4. นายชินภัทร  ประดิษฐากร
5. นางสาวณัฐวดี  ห่วงทรัพย์
6. นางสาวนันทิชา  สุขสมบท
7. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์จริต
8. นายประวิทย์  จิณะไชย
9. นายพิพัฒน์  จำปี
10. นายภาคีนัย  คล่องการพานิช
11. นางสาวรัตตินันท์  อติไชยไพศาล
12. นางสาววนัชพร  กงเพชร
13. นางสาววนิดา  สารมัย
14. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
15. นางสาวศรุตา  ดำกุล
16. นางสาวศุภิสรา  ศรีเพียงจันทร์
17. นางสาวศุภิสรา  มีรินทร์
18. เด็กชายสรยุทธ  เขาโพธิ์งาม
19. นายอภิสิทธิ์  รุ่งศรี
20. นายแสงตะวัน  เรืองไชยศรี
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
3. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
4. นางสาวจินดา  ผาดศรี
5. นายธนกฤต  พุ่มมาศ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชามาส  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนพร  ขำเจริญ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 8 1. เด็กชายทัพพ์ภูวิศ  ยันต์ทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หนูแดง
 
1. นางพุทธิชาต  คนอยู่
2. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 16 1. นางสาวรัตนากร  คำวัน
2. นายสิรวิชญ์  อัครศรีประไพ
 
1. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
2. นางสาวกรกฎ  จิตรานุเคราะห์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรนันท์  บัวซา
2. นางสาวชนิกา  โกกลางดอน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทราย
4. นายนิคม  เทพสุนทร
5. นางสาวประกายทิพย์  ทองมนต์
6. เด็กหญิงปิ่นหยก  พิเนตรกุล
7. นางสาวพฤกษา  เขียวพฤกษ์
8. นายวิศวะ  เอนกลาภถาวร
9. นางสาวศศิกาญจน์   เทศมาสา
10. นางสาวอารียา  สาดา
 
1. นายณัฏฐชัย  เศรษฐกุลโอฬาร
2. นายธีรพัชร์  ศิลาวิโรจน์ธาดา
3. นายปกรณ์  ฤกษ์วิไล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยรัตน์  ชุติลิมปชาติ
2. นางสาวตรีทิพยนิภา  จันทร์โสม
3. นางสาวธมนต์พรรณ  แสงชัยลาภวัฒนา
4. นางสาวธันยาภรณ์  ศรีสาม
5. นางสาวปพรกนก  บัวเรียน
6. นางสาวศลิษา  ศรีสุวรรณ์
7. นางสาวศุภิสรา  โกติรัมย์
8. นางสาวสุรัสวดี  มาลาล้ำ
9. นางสาวอรณิชา  คำโทน
10. นางสาวอาทิตยา  ธัญญาวัฒนา
 
1. นางสาวผกามาศ   คำพร
2. นายธีรพัชร์  ศิลาวิโรจน์ธาดา
3. นายนราพงษ์  มาสิก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันติชา  ณัฐมงคล
2. เด็กหญิงธันยพร  สุนิตย์นันทการ
 
1. นางปภาพินท์  นาภูมิ
2. นางสาวผกามาศ  คำพร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภันทิสา  มีมุ่งบุญ
2. นางสาววชิราภรณ์  นุ้ยอยู่
 
1. นางสาวพัชรากร  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ถูกจิตต์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวรัช  ทองปาน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  จตุเทน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอารยา   ฤทธิสันเทียะ
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายนัฐวัฒน์  เพ็ชรสงคราม
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์มโนธรรม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายภานุ  วงษ์เสน
 
1. นางสาวภัทรชนก  ภัทรกุลรพี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรกิตติ์  ถึงสุข
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อินฟ้าแสง
 
1. นางสาวภัทรชนก  ภัทรกุลรพี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีชาวนา
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุษยมาส  จันทร์ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ร่มวาปี
 
1. นายธวัช  จตุรัตนโชติ
2. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชิสา   เกิดศิริ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวพนิฎา  ประวัง
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัลยา   กัณฑษา
2. เด็กหญิงจิณณพัต   บัวคลี่
3. เด็กหญิงสุภนิดา   แก้วแกมทอง
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
2. นายธวัช  จตุรัตนโชติ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายธีระนันท์  ปทุมสาครกุล
2. นายพร้อมบุญ  มามั่งคั่ง
3. นายวัชรพล  วงส์ดินดำ
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
2. นายธวัช  จตุรัตนโชติ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงเรณุกา  บุญเล่ห์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายสิทธิชัย  รักงาม
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  อัชชมานะ
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวเมริณี  ศรีวารี
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวรุ้งนภา  จอมทะรักษ์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 71.33 เงิน 4 1. นายกฤตวัฒน์  ขุนประเสริฐ
2. นายกาณฑ์  โปร่งทอง
3. นายจารุพัฒน์  จิรแสงทอง
4. นายตะวัน  โตเอี่ยม
5. นายปรมัท  มูลีพัล
6. นายภูมิพัฒน์  นาคงยืน
7. นายภูวดล  ชีวะถาวร
8. นางสาวรุ่งนภา  รวมศิลป์
9. นายวิศวะ  เอนกลาภถาวร
10. นายสิทธิชัย  รักงาม
11. นายอนุชา  ตีระวรมงคล
12. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
2. นายชาญ  ขุ้ยสุข
3. นายธวัชชัย  นิลประดับ
4. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองดี
3. นายธนโชติ  เพ็ชรคง
4. เด็กหญิงปนัดดา  แก่นท้าว
5. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์กระจ่าง
6. เด็กหญิงลลนา  แขมคำ
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
3. นางวัชราภา  ทองมี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐดนัย  ณ นครพนม
2. นายธรรมชาติ  น้ำขาว
3. นายภัทรพงษ์  ภูสมมา
4. เด็กชายภูดิศ  ฉันทสถาปัตย์
5. นายวัชระ  สำราญ
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
3. นางวัชราภา  ทองมี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตรีลดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 4 1. นายฐิติพงศ์  ศรีทะวัน
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววริศรา  ตั้งสกุลอำพร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวตรีลดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจารุพัฒน์  จิรแสงทอง
2. นางสาวจิราภัทร  เฉิน
3. นางสาวทิพย์กัญญา  ดะใน
4. นางสาวธิดาวรรณ  บุญเกษม
5. นางสาวนาขวัญ  วรรณทวี
6. นางสาวนารากร  ขัมภรัตน์
7. นายปฏิภาณ  ล้อจิตติกุล
8. นางสาวปรชา  พงศแพทย์พินิจ
9. นายพงษ์สิทธิ์  วิฑูรปัญญ์
10. นางสาววรรษชล  ตุ้มสุวรรณ
11. นางสาวสุชาดา  เพ็ชรกระ
 
1. นางวัชราภา  ทองมี
2. นายธวัชชัย  นิลประดับ
3. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
6. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
7. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
8. เด็กหญิงวรากรณ์  ชอกลม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กชายธนกร  เติมเต็มศรี
5. เด็กชายนภัสกร  แก้วเนตร
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
7. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
8. เด็กหญิงปุณยาภา  สาสุข
9. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ชอกลม
11. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
12. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
4. นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย
5. นางสาวจินดาพร  พงศ์พีระ
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกาณฑ์  โปร่งทอง
2. นางสาวจินต์จุฑา  สอนเวียง
3. นางสาวณัฏฐิกา  รัตนภิญโญภาส
4. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
5. นายนายภานุเดช  สอนเต็ม
6. นางสาวสุดารัตน์  คอยกลาง
7. นางสาวอติกานต์  สุภเดช
8. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
9. นางสาวอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  หงส์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายนันทวัฒน์  สู้สงคราม
4. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
5. นายอภิสิทธิ์  เกตุกำจร
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
2. นางสาวสโรชา  มีวอน
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายธนชาติ  ดิลกฤทธิ์ดำรง
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  ผลทิพย์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 10 1. นางสาวธันยชนก  วงศ์เจตดิลก
 
1. Mrs. Judelyn A.  Liu
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรพษา  ปลั่งบุญมี
 
1. นางพรรณทิพย์  มิ่งวานิช
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 8 1. นางสาววชิราภรณ์  รุ่งศิริพรผล
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  เจริญวรชัย
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงลินินพัสตรา  ณ นคร
 
1. นางสาวเมนดา  จุ้ยบุญมี
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวธนภรณ์  กอเจริญวิทย์
 
1. นายทะเล  สุนทรกลำภ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหล่าสนธิ์
2. เด็กหญิงณัฐยมล  สุวรรณเสรีรักษ์
3. เด็กหญิงธนัชชา  แสงพวง
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีวรรณะ
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อรุณกิจชัย
 
1. นายพงศธร  แก้วอมร
2. นางสาวชลธิชา  บุญปก
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.1 ทอง 8 1. นางสาวธนพร  พฤกษาเกษมสุข
2. นายบวรนันท์  ประเสริฐสินธิ์
3. นางสาวมณฑิตา  หวังดี
4. นายวณิชช์  ตรีพิชพันธุ์
5. นายอภิพงศ์  พะตัน
 
1. นางสาวศศิธร  นิลพุ่ม
2. นางนุชจิรา  แจ่มกระจ่าง
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงมุขรินทร์  รักสัตย์มั่น
2. เด็กหญิงอุษณิษา  วรรณทวี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
2. Miss Pan  Ling
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรดามณี  หวู
2. นางสาวอรจิรา  กลิ่นกัน
 
1. นางสาวนันทพร  บุญสันติสุข
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาวีร์  หุตะประพิน
2. นายภูตะวัน  กันสุธา
 
1. นางสาวสุกฤตา  อานนท์
2. นางสาวอรัญญา  อรุณวิง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 62.64 ทองแดง 6 1. นางสาวสุธิดา  มีศิริ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.32 เงิน 7 1. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรชาญชัย
2. นายจิรศักดิ์  ถวิลผล
3. นางสาวชลิดา  รักษาคุณ
4. นางสาวฐิติรัตน์  ทองศักดิ์
5. นายทวีชัย  มากยอด
 
1. นางสาวนันทพร  บุญสันติสุข
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  หิรัญประกาย
2. นางสาววริศรา  มั่นกตัญญู
3. นางสาวอริสรา  บุญประเสริฐ
4. นางสาวอักษรสิริ  โสรัตน์
5. นายเบญจมินทร์  เอกธงไชย
 
1. นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  สิริสันต์วชิระ
2. นางสาวธีรนันท์  เมฆมล
3. นางสาวสิริภัส  วุฒิคณาวุธ
4. นางสาวเนตรนภา  เทพมุสิก
5. นายโอราฬ  สงครามพล
 
1. นางสาวสุกฤตา  อานนท์
2. นางสาวอรัญญา  อรุณวิง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 8 1. นายธนดล  อาจสามารถ
2. นางสาวนันทิชา  แก้วเขียว
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
2. Miss Pan  Ling
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณตา  โฆษิตนิธิภัทร
2. นางสาวมณีรัตน์  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภณ  เจริญผาสุก
2. เด็กหญิงแพรววนิต  คงดี
 
1. นางสาวลักษณาวดี  หลักคำ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายพัฒนรัตน์  ร่มโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวลักษณาวดี  หลักคำ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 63.45 ทองแดง 11 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  ต้นจำปา
2. เด็กชายธนกร   คำจันทร์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์   เหรียญเจริญลาภ
4. เด็กชายศุภชัย  พาหา
5. เด็กชายสิรวิชญ์   ราชนิยม
6. เด็กชายอนพัช   สุทธิประภา
7. เด็กชายอนุเทพ  เสาวหวานิชกิจ
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ดีประเสริฐ
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
2. นายอภิรักษ์  วรปรียากุล
3. นายอานนท์  ทับทิม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชญ์พล  อุทัยวิรุฬห์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วมณี
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายกษมา  ทองสว่าง
2. นางสาวอมลรดา  เจริญโชคปัญญา
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิติมา  หกสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  เนตรสว่าง
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  วงษ์อนันต์
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวปัณณภัสร์  เบี้ยวเก็บ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นายพัทธดนธ์  ศรีธนานันท์
2. นายวุฒิชัย  ปิยรุ่ง.โรจน์
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นายจิรวัฒน์  เหตุเกษ
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนะชัย  รอดคง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่เบ๊
3. เด็กชายอนุภัทร  อ่ำเอี่ยม
 
1. นายสุรเชษฐ  อ้นเพ็ง
2. นายอนันต์  ปิงยศ
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรายุ  พันธิวานนท์
2. นายภัทรพงษ์  ภูสมมา
3. นายรัตนพล  ละลี
 
1. นายสุรเชษฐ  อ้นเพ็ง
2. นายเศวตฉัตร  บุญภิละ
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้องเดช  สกดผล
2. เด็กชายพีรวิชญ์  จอมเกาะ
3. เด็กชายวชิรวิชย์  จิตรมั่น
 
1. นายสุรเชษฐ  อ้นเพ็ง
2. นายเศวตฉัตร  บุญภิละ
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนธรณ์  เรื่องโรจน์
2. นายนิธิ  มงคลสกุลกิจ
3. นายหรรษธร  กิตติวัฒนากร
 
1. นายสุรเชษฐ  อ้นเพ็ง
2. นายอนันต์  ปิงยศ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวจริยา  สารพันธ์
2. นางสาวทิพากร  สุขอากาศ
3. นางสาววนิดา  สารมัย
4. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
5. นางสาวศุภิสรา  ศรีเพียงจันทร์
6. นางสาวอารีวัลย์  จันทร์สุวรรณ์
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
3. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
 
114 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เฟื่องพลูนุช
2. เด็กชายธนณัฎฐ์  วันทองทิพย์
3. เด็กหญิงแพรพลอย  แพรพวก
 
1. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
115 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญจนพร  ศรีสวัสดิ์
2. นายชินภัทร  ประดิษฐากร
3. นางสาวศศิมา  ศรีทองดี
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ฤกษ์ประกอบ
2. เด็กหญิงพรรพษา  ปลั่งบุญมี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  กัมทอง
 
1. นางประนอม  จั่นแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส  กางร่มกลาง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวทิพย์สุดา  วจนะวงศ์สาทร
2. นางสาวปภาวี  ธนพัฒน์โภคิน
3. นางสาวปรียานุข  ม่วงศิริ
 
1. นางประนอม  จั่นแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส  กางร่มกลาง
 
118 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ศาลา
2. เด็กหญิงภคพร  กิตติวรางกูร
3. เด็กหญิงศุลีพร  ทองหล่อ
 
1. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
119 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
2. นายวรุตม์  พิกุลทอง
3. นางสาวเกษรสวรรค์  มูลถวิลย์
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤชภา  นามมะลิชนาสิริ
2. เด็กหญิงบิว  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงอิสรีย์  ทองประพันธ์
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  ศาสตร์ประสิทธิ์
2. นายนภนันท์  นาควิจิตร
3. นายสมพร  ดาวเรือง
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนันพร  แก้วเจริญวดี
2. เด็กชายพาคิน  จงศิริวาณิช
3. เด็กหญิงเปรมิกา  เลอเลิศนภาพรชัย
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาววิชิตา  ไกรประสิทธิ์
2. นายสิทธิกร  ศรีทะวัน
3. นางสาวเจนจิรา  ดวงดี
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  กันสา
2. เด็กหญิงวราพร  ป้องเพชร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูผันผิน
 
1. นางสาววงเดือน  อุปชัย
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
125 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
126 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเวช  นวเนติวงศ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  แสงเพ็ชร
 
127 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรดนัย  สังข์คุ้ม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
128 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีร์ลดา  หาญรุ่งเรืองพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
129 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
130 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรภัทร  สัตว์ป่า
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  พึ่งแย้ม
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
132 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบริวัฒน์  ทองเหลือ
 
1. นางสาวปิยานุช  จึงเจริญ
 
133 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยสกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
135 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
136 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิศ  สุขอยู่
2. เด็กชายปุณณวัตร  วัฒนวงศ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  แสงเพ็ชร
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ