สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ระนา
 
1. นางสาวธีรพร  บุตราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวธิดารัตน์  วัชราพงษ์
 
1. นางณัฐยา  อาจมังกร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายทัศนัย  ไชยวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวญาณิศา  วงษ์วิลัย
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แปลนดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อภิวัฒนาพงศ์
2. เด็กชายนพรัตน์  แสงทอง
3. เด็กชายประกาศิต  มีแก้ว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  มงคล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายพิชญุตม์  ลีลาวิภาส
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  โพธิวันดี
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเสกสรร  เจริญกิจมงคล
 
1. นางสาวพรรณิตา  บุญกล้า
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสโรชา  วิริยะศิริปัญญา
 
1. นางสาวพรรณิตา  บุญกล้า
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายชญานนท์  บุญทา
2. นางสาวพรสุมินทร์  พูลเพิ่มพันธ์
3. นายภุชงค์  รอบจังหวัด
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
2. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองเทพ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ตันลิ่มสุน
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวศุลีพร  ขันภักดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.98 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลิดา  โพพะนา
2. เด็กหญิงทิพย์วารี  พรมณีย์
3. เด็กชายธนายุทธ  เฟื่องผล
4. เด็กชายภราดร  สุขพันธ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  สีหามงคล
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
2. นายพีระพงษ์  ภูนามน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.31 ทอง 4 1. นางสาวจันทมณี  ด้วงคำจันทร์
2. นางสาวนิรุชา  วรนาม
3. นางสาวพินิฐนัน  พรหมจันทร์
4. นางสาววัลลภา  กลิ่นสุบรรณ์
5. นางสาวสุกัญญา  จูวรรณะ
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สาชิน
2. นายยศสรัล  พึ่งรุ่ง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.32 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพงษ์  สินมา
 
1. นายอนุชา  มะคนมอญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง 23 1. นางสาวสุกัญญา  บุญมณี
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ประสารวุฒิ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายจักรชัย  รัตนชัยเดชา
2. เด็กหญิงรุ่งรุจี  บ่อสมบัติ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฑุลิกา  เดชเกตุ
2. นายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภูมิ  ประริปุนนัง
2. นางสาวปรารถนา  โตไธสงค์
 
1. นางกนกพร  พุกท่าไม้
2. นางสาวธิดา  ทองแย้ม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินนวล
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนภัส  ปกรณ์พานิช
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.36 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  รัตนกิจภิญโญ
2. เด็กชายทักษ์ไท  เผือคำ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เง้าทอง
4. เด็กชายวชิระ  เจริญศรี
5. เด็กชายศุภกร  สกุลเกียรติชัย
6. เด็กชายเมธี  เพรชพลอย
 
1. นายอภิวัฒน์  นาสิงห์ขันธ์
2. นายคนัช   ทองสุโข
3. นายกรณ์  ปราบไพริน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.35 ทอง 5 1. นายกฤตภาส  ตั้งสัจจะวิฑูรย์
2. นายจักรตุภักทร์  รักษาภักดี
3. นายณัฏฐนาย  แก้วพริ้ว
4. นางสาวทิพวรรณ  เดชจร
5. นายภานุพงศ์   สรวงท่าไม้
 
1. นายอภิวัฒน์  นาสิงห์ขันธ์
2. นายคนัช   ทองสุโข
3. นายกรณ์  ปราบไพริน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชรัตน์  นรานนทวัฒน์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ปิยภัณฑ์
3. นายกุลพงษ์  ธนกนกพร
4. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
5. นางสาวขวัญมนัส  อุทารจิตต์
6. นายจักรพันธ์  อินทรศร
7. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
8. เด็กหญิงชลธิศา  กิตติธีรเจต
9. เด็กหญิงฐปนี  ชาวแปดริ้ว
10. นางสาวทัตพิชา  อยู่แฉ่ง
11. เด็กหญิงธัญนุช  สุวรรณศรี
12. เด็กชายธีรภัทร์  วงษาเหวก
13. นายนิวัฒน์  แซ่เตียว
14. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คำภา
15. เด็กชายปวริส  เอี่ยมรักษา
16. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
17. เด็กชายพิชานนท์  ติขินานนท์
18. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  น้อยพันธุ์
19. เด็กหญิงภัชพร  ชุมพล
20. เด็กหญิงมณทศพร  สมุทร์
21. เด็กชายรัชชานนท์  นิสยะพันธ์
22. เด็กชายรัฐณรงค์  คงพิพัฒน์
23. เด็กชายร่มไม้  ดาทอง
24. นางสาววชิราภรณ์  นพวงศ์
25. เด็กหญิงศรุตา  กาญบุตร
26. นายศุภนัฐ  วรพุฒ
27. เด็กหญิงสวรรยา  รักแก้ว
28. เด็กหญิงสาวิตรี  สากุลา
29. เด็กหญิงสิริวิมล  จูเอี่ยม
30. นายสุวัฒน์  สังข์ทอง
31. นายอธิวัฒน์  บุญศรี
32. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรีสมาจาร
33. เด็กหญิงเจนจิรา  วิชาดี
34. เด็กชายเจษฎา  นุชประเสริฐ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายมนัญชัย  ปิยะรัตน์
3. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
4. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
5. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
6. นายอภิวัฒน์  นาสิงห์ขันธ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุณญิศา  ศรีประดิษฐ์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  อุปสรรค์
 
1. นางสาวเขมจิรา  รัตพันธ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตตนันท์  เหลาเคน
2. นางสาวชญาน์นันท์  ขันนาค
3. นางสาวธนาภรณ์  มรกตนที
4. นางสาวพัทธนันท์  สัจจวัฒน์วราภา
5. เด็กหญิงมาลี  ไม้เหลือง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  กุลชนะโพธิญาณ
2. นางสาวดวงฤดี  ภูมิภักดิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พุทธานนท์
2. เด็กหญิงรักชนก  เดโชมงคล
 
1. นายธิติ  คำแหง
2. Mr.ํYONGTAO  ZHAO
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐศรัณย์  ฐิติขจรโชติ
2. นางสาวสุนิษา  นาดประนิล
 
1. Mr.ํYONGTAO  ZHAO
2. MissChen  Hong
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญชนก   มิ่งโสภา
2. นายศิระ   ศิลารัตน์
 
1. Mrs.๋ีื๋ีืJung Mi  Kim
2. นางสาวอมรรัตน์   ทิราพงษ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์   เวียงนนท์
 
1. Mrs.๋ีื๋ีืJung Mi  Kim
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.99 ทอง 7 1. นางสาวขวัญมนัส  อุทารจิตต์
2. นางสาวจรรยมณฑ์  ปัดทุมวัง
3. นางสาวนัชชา  โสรจสฤษฎ์กุล
4. นายภุชงค์  เงินพจน์ด้วง
5. นางสาวเนตรชนก  แจ้งปัญญา
 
1. Mr.ํYONGTAO  ZHAO
2. MissBai  Mengzhen
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาภา   หมวดจันทร์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ทรัพย์สินชัย
3. นางสาวพนิดา  ใหม่โสภา
4. นางสาวภัทราพร   อาพัดนอก
5. นางสาวลักษมี   วิบูลย์กิตติพงศ์
 
1. Mrs.๋ีื๋ีืJung Mi  Kim
2. นางสาวอมรรัตน์   ทิราพงษ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา   เลาหะกังวาลวิทย์
2. นางสาวพรชนิตว์  ตรีรัตน์ฤคเวท
 
1. Mrs.๋ีื๋ีืJung Mi  Kim
2. นางสาวอมรรัตน์   ทิราพงษ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนทรัพย์  ปานคำ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สิริวรรณพิพัฒน์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชอบวิชา
2. นายทรงพล  เล็กยิ้ม
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีเงินยวง
4. นายนันทวัฒน์  นรสิงห์
5. เด็กชายปุณณวิช  ทายา
6. นางสาวรักชนก  เดโชมงคล
7. เด็กชายศุภกิจ   เรียบร้อยเจริญ
8. นางสาวอลิสา  แสนสวัสดิ์
 
1. นายเฉลิมพล  วงศ์จิรวัฒนกุล
2. นางสาวธีรพร  บุตราช
3. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยสีรุ้ง  สนวนรัมย์
2. เด็กชายภาคิน  ภาคยพงศ์
3. เด็กชายวสันต์  จ้อนเพชร
 
1. นายปิยนันท์  อันโน
2. นางสาวมานิดา  หนูทองแดง
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวจินดาภา  ดุจนาคี
2. นางสาวนาเดีย  ภัคแดงพันธ์
3. นางสาวศศิกานต์  สินทรัพย์สกุล
 
1. นางจรูญ  ทองธัญญะ
2. นายทัศนัย  ไชยวงศ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  อุดมชัย
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ขวัญเต่า
3. เด็กหญิงสุธารทิพย์  หลวงทิพย์
 
1. นางเกษณี  ศรีสุวรรณ
2. นางลฎาภา  ขันโพชา
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  สุขสาคร
2. นายปิยะพงษ์  สุ่มมาตย์
3. นางสาวศุภมาส  สมยาประเสริฐ
 
1. นางเกษณี  ศรีสุวรรณ
2. นางลฎาภา  ขันโพชา
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายหัสวรรษ  พุ่มมา
2. นายอรรษฎาวุธ  แตงไทย
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กชายชาญวิทย์  ธนาวัฒนไพศาล
2. เด็กชายอัครเศรษฐ์  คำสอน
 
1. นางกรรณพร  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐศรัณย์  ฐิติขจรโชติ
2. นายอาทิตย์  อุ่นใจ
3. นายเทวัญ  แจงบำรุง
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายปรวุตม์  พลพุทธา
2. นายเบญจมิน  ล้ำเลิศ
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
46 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรลดา   พรมนิกร
2. เด็กชายอภิชัย  คันธี
3. เด็กหญิงเจริญพร  เขื้อวัฒนวาณิชย์
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  แดงนา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
47 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  คงสบสิน
2. นางสาวน้ำฝน  ห่านคงศักดิ์
3. นางสาวอุรัสญา  กิติราช
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  แดงนา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
48 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทร  ถนอมบุญ
2. เด็กหญิงพรวลัย  นามเสาร์
3. เด็กหญิงอชิรญา  อนุพันธ์
 
1. นางสาวจุฑามณีรัตน์  ลาวิลาศ
2. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
 
49 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  สังข์ชวะสุทธิ์
2. นายณพงศ์  พวงมาลัย
3. นางสาวเพียงดาว  ใจชื่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางสาวฐิติมา  นาเเหยม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  ทับเพชร
2. เด็กหญิงสโรชา  ปุณยสิทธากุล
3. เด็กหญิงอภิศรา  เเสงเจริญ
 
1. นางสุภจิต  ช่วยสงค์
2. นางสาวจุฑามณีรัตน์  ลาวิลาศ
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  ริอินทร์
2. นางสาวญาณิศา  เทพสุขดี
3. นางสาวเมธาวดี  กันกลิ่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางสาวฐิติมา  นาเเหยม
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศิริธร
2. เด็กหญิงปัญญารัตน์  ชัยศรีสมุทร
3. เด็กหญิงวิรดา  เอี่ยมฤทธิ์
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เทพพานิช
2. นางสาวจุฑามณีรัตน์  ลาวิลาศ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.67 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  บู่สาลี
2. นางสาวกมลชนก  สุขากิจ
3. นางสาวนันทการ  พลฤทธิ์
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เทพพานิช
2. นางสาวฐิติมา  นาเเหยม