สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาววิปูชนีย์  ทนานทอง
 
1. นางอรจิรา  โพธิ์พูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ซุ้มชัยวงศ์
 
1. นางสาวมานิดา  หนูทองแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  ยาหาญ
 
1. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกนกพร  ตู้พิมาย
2. นางสาวกุลธิดา  ยิ้มอุดม
3. นางสาวพิมพกานต์  เล็กเหล่าคง
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ม่วงลาด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภณัฐ  จำปาเหล็ก
 
1. นายมารุตพงศ์  หว่อง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สายสวาท
2. เด็กหญิงสุพรรณิษา  ทัพมงคล
3. เด็กหญิงสโรชา  รอดสมหวัง
 
1. นางสาววันวิสา  ชมชื่น
2. นางสาวชัญญา  สวัสดิ์พุก
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวนรากร  เอมปรากฎ
2. นางสาวปภัสรา  ศักดิ์เพชร
3. นางสาวเณศรา  ยิ้มประยูร
 
1. นางรัชนี  แสงสำโรง
2. นางสาวอรชา  อาจสามารถศิริ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวมาลี  ไม้เหลือง
2. นายอนันตชา  แสงย้อย
3. นางสาวอิสราพร  พรมพิลา
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นายจักรพล  วิเศษสมิต
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สมบุญลาภ
2. เด็กชายมงคล  กระถินทอง
3. เด็กชายรุ่งทิวา  วานิยพงศ์
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวศุลีพร  ขันภักดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 11 1. นายพีระพาส  จูวราหะวงศ์
2. นายรัชชานนท์  เรียบร้อย
3. นายศักรินทร์  พูลสุข
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นางสาวปวีณา  แก้วสำโรง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  กิจกนกศร
2. นายพินิจ  ไมตรีสกุลศิริ
 
1. นายตุลยดา  สุดกระโทก
2. นายอภัย  ศรียางนอก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาววนัชพร  มรกตกาล
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวรัตน์ชนิดา  ปุยชัยภูมิ
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิวันดี
2. เด็กชายยุวาพันธ์  วงศ์กิตติวิรัช
3. เด็กชายอัจฉริยะ  พรมโสภา
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สมรูป
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพฤฒินันท์  พุ่มพันธุ์
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. นายจิรายุ  มีศรี
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ  มีศรี
2. เด็กชายฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
3. เด็กชายพฤฒินันท์  พุ่มพันธุ์
4. เด็กชายภัทรพงษ์  อินนวล
5. เด็กชายวีระพงษ์  เพ็งวงษา
6. เด็กหญิงศิริพร  เฉลิมเกียรติ
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สมรูป
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
2. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
3. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 71.67 เงิน 4 1. เด็กชายกัษณ  คัชมาตย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
3. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
4. เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
5. เด็กชายณภัทร  ทองเสน
6. เด็กชายนภัส  ปกรณ์พานิช
7. เด็กชายปริญญา  มะลิพันธ์
8. เด็กหญิงปุณญิศา  ศรีประดิษฐ์
9. เด็กหญิงรพีพรรณ  ไกรนรา
10. เด็กชายวิภพ  พรชัยวัฒนกุล
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สมรูป
12. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
13. เด็กชายอิสระ  ศรีโพธิ์งาม
14. เด็กชายเจษฎาพร  เเสงสมี
15. เด็กชายเรืองอำนาจ  เเก้วเกตุ
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
2. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
3. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญธรรม
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 1. นางสาวนรีกานต์  มะลิ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. เด็กชายจิรายุ  มีศรี
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 4 1. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 16 1. นางสาวปาณิสรา  เศษจันทร์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายฉันทกร  ดรุณรัตนกูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  เซิงสมหวัง
3. เด็กหญิงวริษา  แจ่มกระจ่าง
4. เด็กหญิงวันเลิศ  อภิรติพรพิมล
5. เด็กชายสุวิทย์  พจน์ธนัตดา
6. เด็กหญิงอรนุช  บุญครอง
7. เด็กหญิงอาทิตยา  วิชิตแย้ม
8. เด็กชายเจษฎา  นุชประเสริฐ
 
1. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
3. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ไตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉวีจันทร์สกุล
3. เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วอาจ
4. เด็กหญิงภคพร  อัชชะ
5. เด็กหญิงภัศรา  ศรีสุพรรณ
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เอี่ยมจำรัส
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วชูคำ
8. เด็กหญิงอรสา  ยินดี
 
1. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
3. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปานโต
2. เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วอาจ
3. เด็กหญิงชนานันท์  ปวะโข
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  จุ้ยรอง
5. เด็กหญิงดารารัศมี  สมแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์วรา  ทวีอาภา
7. เด็กหญิงปรนันพิชชา  เบ็ญจขันธ์
8. เด็กหญิงปวิศรา  เบ็ญจขันธ์
9. เด็กหญิงพรทิภา  นันทพรชัย
10. เด็กหญิงสุรางคณา  ยอดธรรม
11. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
2. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
3. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภราดร  สุขพันธ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  พูนไธสง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 9 1. เด็กชายกัมปนาฑ  สุดตา
2. เด็กหญิงนิแลน  มีเติม
3. เด็กหญิงพุทธิดา  มณีอินทร์
4. เด็กชายสิทธิกานต์  แซ่คู
5. เด็กหญิงอนงค์นุช  นิตอินทร์
 
1. นางสาวกัลยกร  พ่วงสุข
2. นางสาวภัทธนิตา  คูเมือง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   แสงทิพย์
2. เด็กหญิงฑิตยา    อินธิยาย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ยาวุธ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.32 เงิน 8 1. นางสาวภัทรวดี  แซ่โง้ว
 
1. MissChen  Hong
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะรัตน์  จันทพาหะ
2. นางสาวพลอยแก้ว  เมฆสุขใส
 
1. MissBai  Mengzhen
2. Mr.Yongtao  Zhao
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 7 1. นางสาวชลิตา   รอดมณี
2. นางสาวปาณิสรา   ทองปิ่น
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ยาวุธ
2. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.67 เงิน 4 1. นางสาวนภัทรศิลป์  เจรจาศิลป
2. นายพงศ์เทพ  สวนแก้ว
3. นางสาวภัทรสุดา  จงเจริญศรีศิริ
4. นายสรุจ  ทองดี
5. นางสาวสุกัญญา  บุญมณี
 
1. นางสาวศุภกานดา  จรดล
2. นางสาวสิริลักษณ์  บัวคง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 5 1. เด็กชายหัสดิน  ขุนแสน
2. เด็กชายอัคนี  มีทิพย์
 
1. นายขวัญชัย  คุณหงษ์
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัชญ์  ธรรมโลกา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อชาติ
3. เด็กหญิงเศรษฐศิริ  วัชรพิพนธ์
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายขวัญชัย  คุณหงษ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีอิืนทร์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เพ็งหมัด
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สินธพวิชานนท์
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นายสุกฤษฏิ์  เทพพานิช