สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นายชัยวัฒน์  ชนิตว์สนันท์
 
1. นายพชร  ทองม้วน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. นางสาวกาญจนา  พุทธานนท์
2. เด็กหญิงรักชนก  เดโชมงคล
3. เด็กหญิงอลิสา  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวนันทวรรณ  ศรีจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เกลียวทอง
2. เด็กหญิงพีรดา  จุมพรม
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดอกเทียน
 
1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีจันทร์
2. นางสาวภาวิณี  พรมเย็น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณภัทร  รักเจริญ
2. เด็กชายพรรษนนท์  สงจร
 
1. นางสาวฉัตรฑริกา  มิ่งรักษา
2. นางสาวศุลีพร  ขันภักดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณชัยรบ
2. เด็กหญิงมลฤดี  ศิลป์ขจรชัย
3. เด็กชายยุทธร  ก่อธรรมเจริญ
4. เด็กหญิงรักษิณา  เอฬกายนท์
5. เด็กหญิงเมขลา  เจริญผล
 
1. นายณัฐดนัย  แก้วเล็ก
2. นายพงศกร  บุญเกิดแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวทิฆัมพร  ศรีสุวัจรีย์
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัยระตา
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายนันทฤทธิ์  อำไพรัตน์
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวจิดาภา  สังข์ชวะสุทธิ์
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายประภากร  ชัยวงค์
2. นายพิษณุ  รีดี
3. นายเรืองศักดิ์  ภูขีด
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 21 1. นางสาวทิพวรรณ  เดชจร
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 19 1. นางสาวเนตรนภิส  เรืองจิตร
 
1. นางสาวนันธิดา  อัปมะโต
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายศุภณัฐ  จำปาเหล็ก
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เรียนรู้
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายทยุต  พลีรัตน์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เรียนรู้
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวปทิตตา   โพธิ
2. นางสาวรินรดา    เนตรวัชรชัย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ยาวุธ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นายกณิศ   ไทยกุล
2. นางสาวชนิกานต์   ปิดตามานัง
3. นางสาวชลธาร    โชติพนิชเศรษฐ์
4. นายธนัย   ธนิตพิพัฒน์
5. นางสาวนฤมล   ขุนพิพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ยาวุธ
2. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 1. นายอรรษฎาวุษ  แตงไทย
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สุิริวรรณพิพัฒน์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ฉิมกลาง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วงศ์ปิ่นเพ็ชร
 
1. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนกฤษ  จงรักษ์
2. เด็กชายอมร  สุขพิศาล
 
1. นางสาวปพิชญา  คำดอกไม้
2. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 13 1. นางสาวณฐมน  มะปรางหวาน
2. นายปรัชญา  มงคล
 
1. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
2. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส