สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธัญพร  สีหานาม
2. นางสาวพัธนันท์  สัจจวัฒน์วราภา
 
1. นางสาววิลาวรรณ  พรรณาภพ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 22 1. นายศักดิ์ชัย  นามปั๋น
 
1. นายมารุตพงศ์  หว่อง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนวรัตน์  ชุนเจริญชัย
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เรียงแหลม
 
1. นางสาวจันทพร  วิชัยกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 7 1. นางสาววิลาวัลย์  คูหาวาสินี
2. นางสาวสุมนต์ตรา  โตแดง
 
1. นางสาวจุฑามณี  เกษสุวรรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเกริกวรรธน์  ชนะพาห์
 
1. นายพชร  ทองม้วน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิราพร  ศักดิ์รัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มทิศ
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศรีท้าว
2. นางสาวจุฑามาศ  วิมลอรรถ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปนัดดา  ทองสัน
2. นายวิศรุต  โมรา
3. นายสรวิศ  มหาพล
 
1. นางสุพัตรา  ม่วงงาม
2. นางสาวชุลีพร  ศรีพิทักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 57.32 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจงกลนี  บุญอยู่
2. นายธนากร  ภูมี
3. นางสาววรรณรัตน์  ชมพล
4. นางสาววิมลพร  โพธากูล
5. นางสาวสุนิสา  แพรดำ
 
1. นายศรราม  วรรัตนานันท์
2. นายนนทกานต์  พรมมา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลักขณา  ไชยวัฒน์เธียรกุล
2. เด็กหญิงสุพรรณิษา  ทัพมงคล
 
1. นางสาวดวงเดือน  พยอมหอม
2. นางสาวดวงกมล  ดุลยพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศิริพร  เฉลิมเกียรติ
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 48.6 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนรีกานต์  มะลิ
 
1. นางสาวอรพรรณ  พูนไธสง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 20.33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพุทธธิดา   เพ็ชรโยธา
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์