สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ระนา
 
1. นางสาวธีรพร  บุตราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาววิปูชนีย์  ทนานทอง
 
1. นางอรจิรา  โพธิ์พูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ซุ้มชัยวงศ์
 
1. นางสาวมานิดา  หนูทองแดง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิริมน  นำพา
 
1. นางมยุรี  วรวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  ยาหาญ
 
1. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวธิดารัตน์  วัชราพงษ์
 
1. นางณัฐยา  อาจมังกร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายทัศนัย  ไชยวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวญาณิศา  วงษ์วิลัย
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แปลนดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อภิวัฒนาพงศ์
2. เด็กชายนพรัตน์  แสงทอง
3. เด็กชายประกาศิต  มีแก้ว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  มงคล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกนกพร  ตู้พิมาย
2. นางสาวกุลธิดา  ยิ้มอุดม
3. นางสาวพิมพกานต์  เล็กเหล่าคง
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ม่วงลาด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  อินทปัตถา
2. เด็กหญิงอภิสรา  แซ่ล้อ
 
1. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธัญพร  สีหานาม
2. นางสาวพัธนันท์  สัจจวัฒน์วราภา
 
1. นางสาววิลาวรรณ  พรรณาภพ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภณัฐ  จำปาเหล็ก
 
1. นายมารุตพงศ์  หว่อง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 22 1. นายศักดิ์ชัย  นามปั๋น
 
1. นายมารุตพงศ์  หว่อง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สายสวาท
2. เด็กหญิงสุพรรณิษา  ทัพมงคล
3. เด็กหญิงสโรชา  รอดสมหวัง
 
1. นางสาววันวิสา  ชมชื่น
2. นางสาวชัญญา  สวัสดิ์พุก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวนรากร  เอมปรากฎ
2. นางสาวปภัสรา  ศักดิ์เพชร
3. นางสาวเณศรา  ยิ้มประยูร
 
1. นางรัชนี  แสงสำโรง
2. นางสาวอรชา  อาจสามารถศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนวรัตน์  ชุนเจริญชัย
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เรียงแหลม
 
1. นางสาวจันทพร  วิชัยกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 7 1. นางสาววิลาวัลย์  คูหาวาสินี
2. นางสาวสุมนต์ตรา  โตแดง
 
1. นางสาวจุฑามณี  เกษสุวรรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเกริกวรรธน์  ชนะพาห์
 
1. นายพชร  ทองม้วน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นายชัยวัฒน์  ชนิตว์สนันท์
 
1. นายพชร  ทองม้วน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายพิชญุตม์  ลีลาวิภาส
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  โพธิวันดี
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเสกสรร  เจริญกิจมงคล
 
1. นางสาวพรรณิตา  บุญกล้า
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสโรชา  วิริยะศิริปัญญา
 
1. นางสาวพรรณิตา  บุญกล้า
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิราพร  ศักดิ์รัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มทิศ
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศรีท้าว
2. นางสาวจุฑามาศ  วิมลอรรถ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปนัดดา  ทองสัน
2. นายวิศรุต  โมรา
3. นายสรวิศ  มหาพล
 
1. นางสุพัตรา  ม่วงงาม
2. นางสาวชุลีพร  ศรีพิทักษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. นางสาวกาญจนา  พุทธานนท์
2. เด็กหญิงรักชนก  เดโชมงคล
3. เด็กหญิงอลิสา  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวนันทวรรณ  ศรีจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวมาลี  ไม้เหลือง
2. นายอนันตชา  แสงย้อย
3. นางสาวอิสราพร  พรมพิลา
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นายจักรพล  วิเศษสมิต
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สมบุญลาภ
2. เด็กชายมงคล  กระถินทอง
3. เด็กชายรุ่งทิวา  วานิยพงศ์
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวศุลีพร  ขันภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 11 1. นายพีระพาส  จูวราหะวงศ์
2. นายรัชชานนท์  เรียบร้อย
3. นายศักรินทร์  พูลสุข
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นางสาวปวีณา  แก้วสำโรง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เกลียวทอง
2. เด็กหญิงพีรดา  จุมพรม
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดอกเทียน
 
1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีจันทร์
2. นางสาวภาวิณี  พรมเย็น
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายชญานนท์  บุญทา
2. นางสาวพรสุมินทร์  พูลเพิ่มพันธ์
3. นายภุชงค์  รอบจังหวัด
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
2. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ทองเทพ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ตันลิ่มสุน
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวศุลีพร  ขันภักดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  กิจกนกศร
2. นายพินิจ  ไมตรีสกุลศิริ
 
1. นายตุลยดา  สุดกระโทก
2. นายอภัย  ศรียางนอก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณภัทร  รักเจริญ
2. เด็กชายพรรษนนท์  สงจร
 
1. นางสาวฉัตรฑริกา  มิ่งรักษา
2. นางสาวศุลีพร  ขันภักดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.98 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลิดา  โพพะนา
2. เด็กหญิงทิพย์วารี  พรมณีย์
3. เด็กชายธนายุทธ  เฟื่องผล
4. เด็กชายภราดร  สุขพันธ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  สีหามงคล
 
1. นายธนเดช  จันทรังษี
2. นายพีระพงษ์  ภูนามน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.31 ทอง 4 1. นางสาวจันทมณี  ด้วงคำจันทร์
2. นางสาวนิรุชา  วรนาม
3. นางสาวพินิฐนัน  พรหมจันทร์
4. นางสาววัลลภา  กลิ่นสุบรรณ์
5. นางสาวสุกัญญา  จูวรรณะ
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สาชิน
2. นายยศสรัล  พึ่งรุ่ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณชัยรบ
2. เด็กหญิงมลฤดี  ศิลป์ขจรชัย
3. เด็กชายยุทธร  ก่อธรรมเจริญ
4. เด็กหญิงรักษิณา  เอฬกายนท์
5. เด็กหญิงเมขลา  เจริญผล
 
1. นายณัฐดนัย  แก้วเล็ก
2. นายพงศกร  บุญเกิดแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 57.32 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจงกลนี  บุญอยู่
2. นายธนากร  ภูมี
3. นางสาววรรณรัตน์  ชมพล
4. นางสาววิมลพร  โพธากูล
5. นางสาวสุนิสา  แพรดำ
 
1. นายศรราม  วรรัตนานันท์
2. นายนนทกานต์  พรมมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัชวาล  นักรู้
2. นายบวรุตม์  พลพุทธา
3. นายภาพย์อรรณพ  ณ อยุธยา
4. นายสุภทัต  ขำมีศักดิ์
5. นายเบญจมิน  ล้ำเลิศ
 
1. นายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา
2. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.32 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพงษ์  สินมา
 
1. นายอนุชา  มะคนมอญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง 23 1. นางสาวสุกัญญา  บุญมณี
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ประสารวุฒิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายจักรชัย  รัตนชัยเดชา
2. เด็กหญิงรุ่งรุจี  บ่อสมบัติ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฑุลิกา  เดชเกตุ
2. นายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลักขณา  ไชยวัฒน์เธียรกุล
2. เด็กหญิงสุพรรณิษา  ทัพมงคล
 
1. นางสาวดวงเดือน  พยอมหอม
2. นางสาวดวงกมล  ดุลยพันธ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภูมิ  ประริปุนนัง
2. นางสาวปรารถนา  โตไธสงค์
 
1. นางกนกพร  พุกท่าไม้
2. นางสาวธิดา  ทองแย้ม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวทิฆัมพร  ศรีสุวัจรีย์
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาววนัชพร  มรกตกาล
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัยระตา
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวรัตน์ชนิดา  ปุยชัยภูมิ
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายนันทฤทธิ์  อำไพรัตน์
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวจิดาภา  สังข์ชวะสุทธิ์
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิวันดี
2. เด็กชายยุวาพันธ์  วงศ์กิตติวิรัช
3. เด็กชายอัจฉริยะ  พรมโสภา
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายประภากร  ชัยวงค์
2. นายพิษณุ  รีดี
3. นายเรืองศักดิ์  ภูขีด
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินนวล
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนภัส  ปกรณ์พานิช
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สมรูป
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศิริพร  เฉลิมเกียรติ
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพฤฒินันท์  พุ่มพันธุ์
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. นายจิรายุ  มีศรี
 
1. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ  มีศรี
2. เด็กชายฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
3. เด็กชายพฤฒินันท์  พุ่มพันธุ์
4. เด็กชายภัทรพงษ์  อินนวล
5. เด็กชายวีระพงษ์  เพ็งวงษา
6. เด็กหญิงศิริพร  เฉลิมเกียรติ
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สมรูป
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
2. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
3. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 71.67 เงิน 4 1. เด็กชายกัษณ  คัชมาตย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
3. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
4. เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
5. เด็กชายณภัทร  ทองเสน
6. เด็กชายนภัส  ปกรณ์พานิช
7. เด็กชายปริญญา  มะลิพันธ์
8. เด็กหญิงปุณญิศา  ศรีประดิษฐ์
9. เด็กหญิงรพีพรรณ  ไกรนรา
10. เด็กชายวิภพ  พรชัยวัฒนกุล
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สมรูป
12. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
13. เด็กชายอิสระ  ศรีโพธิ์งาม
14. เด็กชายเจษฎาพร  เเสงสมี
15. เด็กชายเรืองอำนาจ  เเก้วเกตุ
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
2. นายภูริณัฐ  เฉลิมสิริมงคล
3. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.36 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  รัตนกิจภิญโญ
2. เด็กชายทักษ์ไท  เผือคำ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เง้าทอง
4. เด็กชายวชิระ  เจริญศรี
5. เด็กชายศุภกร  สกุลเกียรติชัย
6. เด็กชายเมธี  เพรชพลอย
 
1. นายอภิวัฒน์  นาสิงห์ขันธ์
2. นายคนัช   ทองสุโข
3. นายกรณ์  ปราบไพริน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.35 ทอง 5 1. นายกฤตภาส  ตั้งสัจจะวิฑูรย์
2. นายจักรตุภักทร์  รักษาภักดี
3. นายณัฏฐนาย  แก้วพริ้ว
4. นางสาวทิพวรรณ  เดชจร
5. นายภานุพงศ์   สรวงท่าไม้
 
1. นายอภิวัฒน์  นาสิงห์ขันธ์
2. นายคนัช   ทองสุโข
3. นายกรณ์  ปราบไพริน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชรัตน์  นรานนทวัฒน์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ปิยภัณฑ์
3. นายกุลพงษ์  ธนกนกพร
4. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
5. นางสาวขวัญมนัส  อุทารจิตต์
6. นายจักรพันธ์  อินทรศร
7. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
8. เด็กหญิงชลธิศา  กิตติธีรเจต
9. เด็กหญิงฐปนี  ชาวแปดริ้ว
10. นางสาวทัตพิชา  อยู่แฉ่ง
11. เด็กหญิงธัญนุช  สุวรรณศรี
12. เด็กชายธีรภัทร์  วงษาเหวก
13. นายนิวัฒน์  แซ่เตียว
14. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คำภา
15. เด็กชายปวริส  เอี่ยมรักษา
16. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
17. เด็กชายพิชานนท์  ติขินานนท์
18. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  น้อยพันธุ์
19. เด็กหญิงภัชพร  ชุมพล
20. เด็กหญิงมณทศพร  สมุทร์
21. เด็กชายรัชชานนท์  นิสยะพันธ์
22. เด็กชายรัฐณรงค์  คงพิพัฒน์
23. เด็กชายร่มไม้  ดาทอง
24. นางสาววชิราภรณ์  นพวงศ์
25. เด็กหญิงศรุตา  กาญบุตร
26. นายศุภนัฐ  วรพุฒ
27. เด็กหญิงสวรรยา  รักแก้ว
28. เด็กหญิงสาวิตรี  สากุลา
29. เด็กหญิงสิริวิมล  จูเอี่ยม
30. นายสุวัฒน์  สังข์ทอง
31. นายอธิวัฒน์  บุญศรี
32. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรีสมาจาร
33. เด็กหญิงเจนจิรา  วิชาดี
34. เด็กชายเจษฎา  นุชประเสริฐ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายมนัญชัย  ปิยะรัตน์
3. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
4. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
5. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
6. นายอภิวัฒน์  นาสิงห์ขันธ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพันธิตรา  กันทะวงศ์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญธรรม
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 1. นางสาวนรีกานต์  มะลิ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุณญิศา  ศรีประดิษฐ์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 21 1. นางสาวทิพวรรณ  เดชจร
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. เด็กชายจิรายุ  มีศรี
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 4 1. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 16 1. นางสาวปาณิสรา  เศษจันทร์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายฉันทกร  ดรุณรัตนกูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  เซิงสมหวัง
3. เด็กหญิงวริษา  แจ่มกระจ่าง
4. เด็กหญิงวันเลิศ  อภิรติพรพิมล
5. เด็กชายสุวิทย์  พจน์ธนัตดา
6. เด็กหญิงอรนุช  บุญครอง
7. เด็กหญิงอาทิตยา  วิชิตแย้ม
8. เด็กชายเจษฎา  นุชประเสริฐ
 
1. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
3. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ไตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉวีจันทร์สกุล
3. เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วอาจ
4. เด็กหญิงภคพร  อัชชะ
5. เด็กหญิงภัศรา  ศรีสุพรรณ
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เอี่ยมจำรัส
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วชูคำ
8. เด็กหญิงอรสา  ยินดี
 
1. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
3. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปานโต
2. เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วอาจ
3. เด็กหญิงชนานันท์  ปวะโข
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  จุ้ยรอง
5. เด็กหญิงดารารัศมี  สมแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์วรา  ทวีอาภา
7. เด็กหญิงปรนันพิชชา  เบ็ญจขันธ์
8. เด็กหญิงปวิศรา  เบ็ญจขันธ์
9. เด็กหญิงพรทิภา  นันทพรชัย
10. เด็กหญิงสุรางคณา  ยอดธรรม
11. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
2. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
3. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภราดร  สุขพันธ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  พูนไธสง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 48.6 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนรีกานต์  มะลิ
 
1. นางสาวอรพรรณ  พูนไธสง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  อุปสรรค์
 
1. นางสาวเขมจิรา  รัตพันธ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 19 1. นางสาวเนตรนภิส  เรืองจิตร
 
1. นางสาวนันธิดา  อัปมะโต
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายศุภณัฐ  จำปาเหล็ก
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เรียนรู้
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายทยุต  พลีรัตน์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เรียนรู้
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 9 1. เด็กชายกัมปนาฑ  สุดตา
2. เด็กหญิงนิแลน  มีเติม
3. เด็กหญิงพุทธิดา  มณีอินทร์
4. เด็กชายสิทธิกานต์  แซ่คู
5. เด็กหญิงอนงค์นุช  นิตอินทร์
 
1. นางสาวกัลยกร  พ่วงสุข
2. นางสาวภัทธนิตา  คูเมือง
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตตนันท์  เหลาเคน
2. นางสาวชญาน์นันท์  ขันนาค
3. นางสาวธนาภรณ์  มรกตนที
4. นางสาวพัทธนันท์  สัจจวัฒน์วราภา
5. เด็กหญิงมาลี  ไม้เหลือง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  กุลชนะโพธิญาณ
2. นางสาวดวงฤดี  ภูมิภักดิ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พุทธานนท์
2. เด็กหญิงรักชนก  เดโชมงคล
 
1. นายธิติ  คำแหง
2. Mr.ํYONGTAO  ZHAO
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐศรัณย์  ฐิติขจรโชติ
2. นางสาวสุนิษา  นาดประนิล
 
1. Mr.ํYONGTAO  ZHAO
2. MissChen  Hong
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   แสงทิพย์
2. เด็กหญิงฑิตยา    อินธิยาย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ยาวุธ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวปทิตตา   โพธิ
2. นางสาวรินรดา    เนตรวัชรชัย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ยาวุธ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญชนก   มิ่งโสภา
2. นายศิระ   ศิลารัตน์
 
1. Mrs.๋ีื๋ีืJung Mi  Kim
2. นางสาวอมรรัตน์   ทิราพงษ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77.32 เงิน 8 1. นางสาวภัทรวดี  แซ่โง้ว
 
1. MissChen  Hong
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 20.33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพุทธธิดา   เพ็ชรโยธา
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์   เวียงนนท์
 
1. Mrs.๋ีื๋ีืJung Mi  Kim
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.99 ทอง 7 1. นางสาวขวัญมนัส  อุทารจิตต์
2. นางสาวจรรยมณฑ์  ปัดทุมวัง
3. นางสาวนัชชา  โสรจสฤษฎ์กุล
4. นายภุชงค์  เงินพจน์ด้วง
5. นางสาวเนตรชนก  แจ้งปัญญา
 
1. Mr.ํYONGTAO  ZHAO
2. MissBai  Mengzhen
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นายกณิศ   ไทยกุล
2. นางสาวชนิกานต์   ปิดตามานัง
3. นางสาวชลธาร    โชติพนิชเศรษฐ์
4. นายธนัย   ธนิตพิพัฒน์
5. นางสาวนฤมล   ขุนพิพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ยาวุธ
2. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาภา   หมวดจันทร์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ทรัพย์สินชัย
3. นางสาวพนิดา  ใหม่โสภา
4. นางสาวภัทราพร   อาพัดนอก
5. นางสาวลักษมี   วิบูลย์กิตติพงศ์
 
1. Mrs.๋ีื๋ีืJung Mi  Kim
2. นางสาวอมรรัตน์   ทิราพงษ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะรัตน์  จันทพาหะ
2. นางสาวพลอยแก้ว  เมฆสุขใส
 
1. MissBai  Mengzhen
2. Mr.Yongtao  Zhao
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 7 1. นางสาวชลิตา   รอดมณี
2. นางสาวปาณิสรา   ทองปิ่น
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ยาวุธ
2. นางสาวธัญญรัตน์  สุขสมบูรณ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา   เลาหะกังวาลวิทย์
2. นางสาวพรชนิตว์  ตรีรัตน์ฤคเวท
 
1. Mrs.๋ีื๋ีืJung Mi  Kim
2. นางสาวอมรรัตน์   ทิราพงษ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนทรัพย์  ปานคำ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สิริวรรณพิพัฒน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 1. นายอรรษฎาวุษ  แตงไทย
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สุิริวรรณพิพัฒน์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชอบวิชา
2. นายทรงพล  เล็กยิ้ม
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีเงินยวง
4. นายนันทวัฒน์  นรสิงห์
5. เด็กชายปุณณวิช  ทายา
6. นางสาวรักชนก  เดโชมงคล
7. เด็กชายศุภกิจ   เรียบร้อยเจริญ
8. นางสาวอลิสา  แสนสวัสดิ์
 
1. นายเฉลิมพล  วงศ์จิรวัฒนกุล
2. นางสาวธีรพร  บุตราช
3. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.67 เงิน 4 1. นางสาวนภัทรศิลป์  เจรจาศิลป
2. นายพงศ์เทพ  สวนแก้ว
3. นางสาวภัทรสุดา  จงเจริญศรีศิริ
4. นายสรุจ  ทองดี
5. นางสาวสุกัญญา  บุญมณี
 
1. นางสาวศุภกานดา  จรดล
2. นางสาวสิริลักษณ์  บัวคง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยสีรุ้ง  สนวนรัมย์
2. เด็กชายภาคิน  ภาคยพงศ์
3. เด็กชายวสันต์  จ้อนเพชร
 
1. นายปิยนันท์  อันโน
2. นางสาวมานิดา  หนูทองแดง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวจินดาภา  ดุจนาคี
2. นางสาวนาเดีย  ภัคแดงพันธ์
3. นางสาวศศิกานต์  สินทรัพย์สกุล
 
1. นางจรูญ  ทองธัญญะ
2. นายทัศนัย  ไชยวงศ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  อุดมชัย
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ขวัญเต่า
3. เด็กหญิงสุธารทิพย์  หลวงทิพย์
 
1. นางเกษณี  ศรีสุวรรณ
2. นางลฎาภา  ขันโพชา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  สุขสาคร
2. นายปิยะพงษ์  สุ่มมาตย์
3. นางสาวศุภมาส  สมยาประเสริฐ
 
1. นางเกษณี  ศรีสุวรรณ
2. นางลฎาภา  ขันโพชา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ฉิมกลาง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วงศ์ปิ่นเพ็ชร
 
1. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนกฤษ  จงรักษ์
2. เด็กชายอมร  สุขพิศาล
 
1. นางสาวปพิชญา  คำดอกไม้
2. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายหัสวรรษ  พุ่มมา
2. นายอรรษฎาวุธ  แตงไทย
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 5 1. เด็กชายหัสดิน  ขุนแสน
2. เด็กชายอัคนี  มีทิพย์
 
1. นายขวัญชัย  คุณหงษ์
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กชายชาญวิทย์  ธนาวัฒนไพศาล
2. เด็กชายอัครเศรษฐ์  คำสอน
 
1. นางกรรณพร  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 13 1. นางสาวณฐมน  มะปรางหวาน
2. นายปรัชญา  มงคล
 
1. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
2. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัชญ์  ธรรมโลกา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อชาติ
3. เด็กหญิงเศรษฐศิริ  วัชรพิพนธ์
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายขวัญชัย  คุณหงษ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐศรัณย์  ฐิติขจรโชติ
2. นายอาทิตย์  อุ่นใจ
3. นายเทวัญ  แจงบำรุง
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายปรวุตม์  พลพุทธา
2. นายเบญจมิน  ล้ำเลิศ
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีอิืนทร์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เพ็งหมัด
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สินธพวิชานนท์
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นายสุกฤษฏิ์  เทพพานิช
 
123 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรลดา   พรมนิกร
2. เด็กชายอภิชัย  คันธี
3. เด็กหญิงเจริญพร  เขื้อวัฒนวาณิชย์
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  แดงนา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
124 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  คงสบสิน
2. นางสาวน้ำฝน  ห่านคงศักดิ์
3. นางสาวอุรัสญา  กิติราช
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  แดงนา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
125 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทร  ถนอมบุญ
2. เด็กหญิงพรวลัย  นามเสาร์
3. เด็กหญิงอชิรญา  อนุพันธ์
 
1. นางสาวจุฑามณีรัตน์  ลาวิลาศ
2. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
 
126 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  สังข์ชวะสุทธิ์
2. นายณพงศ์  พวงมาลัย
3. นางสาวเพียงดาว  ใจชื่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางสาวฐิติมา  นาเเหยม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  ทับเพชร
2. เด็กหญิงสโรชา  ปุณยสิทธากุล
3. เด็กหญิงอภิศรา  เเสงเจริญ
 
1. นางสุภจิต  ช่วยสงค์
2. นางสาวจุฑามณีรัตน์  ลาวิลาศ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  ริอินทร์
2. นางสาวญาณิศา  เทพสุขดี
3. นางสาวเมธาวดี  กันกลิ่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางสาวฐิติมา  นาเเหยม
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศิริธร
2. เด็กหญิงปัญญารัตน์  ชัยศรีสมุทร
3. เด็กหญิงวิรดา  เอี่ยมฤทธิ์
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เทพพานิช
2. นางสาวจุฑามณีรัตน์  ลาวิลาศ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.67 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  บู่สาลี
2. นางสาวกมลชนก  สุขากิจ
3. นางสาวนันทการ  พลฤทธิ์
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เทพพานิช
2. นางสาวฐิติมา  นาเเหยม
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายไกรวิทย์  สายกระจ่าง
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์