สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวภัคจิรา  มาตาพิทักษ์
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กชายกันตรัต  วุฑฒิกรรมรักษา
2. เด็กหญิงทอฝัน  จันท์จารุภรณ์
3. นางสาวพงศ์ภัคจีรา  โชตินิติวัฒน
 
1. นางภัทรลภา  ไทยสมัคร
2. นางสาววิภาภรณ์  ฉาดเส็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยภัทร  กอพงษ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  แว่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิกร  คำพันธ์
2. นายพงษ์สิทธิ์  พลีกร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 1. นางสาวกานต์พิชชา  เสริมพงศ์
 
1. นายสุนทร  พวงเขียว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐบถ  ธัญธนาพงศ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มณีธนู
3. เด็กหญิงสุพิชชญา  แดงประพันธ์
 
1. นายปกรณ์  ไตรโชคกุล
2. นางสาวธีร์วรา  ชื่นธีรพงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวจุฑารัตน์  อรุณสิกขะพันธ์
2. นางสาวณัฐนรี  โพธิ์งาม
3. นางสาวประวีณมัย  กิ่งอินทร์
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  แก้วบำรุง
2. นางจันทิมา  ศาสตร์กลาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วหิรัญ
2. เด็กหญิงทักษอร  อุดมกิจชัยวัฒน์
3. เด็กหญิงพัชราวลัย  แสงดารา
4. เด็กหญิงภูริชญา  จำรูญวัฒน์
5. เด็กชายสิรภพ  เลิศโชติวงศ์
 
1. นายธนากร  อ่อนสำลี
2. นางสาวปิยนุช  มงคล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.64 ทอง 7 1. นายดิษย์ณภัทร์  รักเดช
2. นางสาวปภาดา   ทำนา
3. นางสาวปัณฑารีย์  นาชิต
4. นางสาวศุภนิดา  เผือกพิบูลย์
5. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีปัดทุม
 
1. นายจารุพงศ์  ราษฎร์อาศัย
2. นายณัฐวุฒิ  เขตผดุง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.68 ทอง 4 1. นางสาวณิชากร   สายะเสวี
2. นางสาวนภัทรา  พันธุ์ใย
3. นางสาวบราลี  นิ่มเจริญ
4. นางสาวภัทรลภา  ภู่ประพันธ์
5. นายสรพล   ชื่นนิยม
 
1. นายสรนันท์  เวียงคำ
2. นางสาวนุชนาถ  นุชมี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมชาญ   ชาวเรือหัก
2. นางสาวจุฑารัตน์   อรุณสิกขะพันธ์
3. นางสาวชลันดา   พาสมบูรณ์
4. นางสาวณัฏฐณิชา  งานพีระวัฒนา
5. นายณัฐชนน  ศุภวรวงศ์
6. นางสาวณัฐรัตน์  เสนาะดนตรี
7. นางสาวธัญจิรา   ผึ่งผาย
8. นายปาลพงษ์   อัศวพัฒนากูล
9. เด็กชายปุณณัตถ์  บุณยเกตุ
10. นางสาวพรเกวลิน   พรหมมา
11. นางสาวพินทุสร  นวกิจรังสรรค์
12. นายรัตนชัย  โพธิประสาท
13. นางสาววรรณสกล   ดอกกุหลาบ
14. นางสาวศลิษา  พาสุข
15. นายศุภกร  ฉัตรสุวรรณกิจ
16. นายเบญจพล  อ่องนก
17. นายเฟื่องวุฒิ   เฟื่องวุฒิราญ
18. นางสาวเมธาวี  รสานนท์
19. นางสาวไอรินทร์   อัครชัยเรืองสุข
 
1. นายอนุวัตร  บุญเพิ่ม
2. นายโอภาส  ชาญนอก
3. นางสาวพรชนิตว์  เรืองบุตร
4. นายจักรกฤษ  เทพประเสริฐ
5. นางสาวปุณณมา  บุญเบญญา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.65 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐชลิตา  นิลเขียว
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ล่าย
2. เด็กชายเรืองอรุณ  ปานเดย์
 
1. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
2. นางสาวนุชนาถ  ชุมภูทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรวิชญ์  ประภากรสิทธิ์
2. นางสาวอติกานต์  ภู่สวรรค์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ชุมภูทอง
2. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติทัต  หงษ์สัจจากุล
2. เด็กชายจิรภัทร  จุลประภา
 
1. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
2. นายวิทวัส  ศรีบัณฑิตมงคล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวเดช  เสรีวิวัฒนา
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวณัฐรัตน์  เสนาะดนตรี
2. นางสาวศลิษา  พาสุข
3. นายเบญจพล  อ่องนก
 
1. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
2. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   สุวรรณนิกวณิช
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  พูลเอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพร  ทิพยประภาสกุล
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พร้อมสุข
2. นายชนสิทธิ์  บุญยืน
3. เด็กชายดำรงค์ชัย  งามสัจจพร
4. เด็กหญิงทักษอร   ้่อุดมกิจชัยวัฒน์
5. เด็กชายพงศกร  พูลเอม
6. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
7. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณนิกวณิช
8. นายสุุรพงศ์  ศรีมงคล
9. นางสาวอรญา  สุขเรือน
10. นางสาวอัฉราพรรณ  หมวดผา
11. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
12. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
2. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
4. นายชูชาติ  สมัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤติน   โตรักษา
2. นางสาวขนิษฐา  โกมินทร์
3. เด็กชายคณิฐิโชค  รอดดีธนาทิพย์
4. นางสาวจิรวรินทร์  ปรีชาเดช
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เติมประทีป
6. นางสาวชลกร  ดีสมเจริญเดช
7. เด็กหญิงชิสาพัชธ์  งดกระโทก
8. เด็กชายชูชีพ  แสงกร่ำ
9. นายฐิติพัฒน์  คงปรีชา
10. นายณฐกรพงศ์   ดีวงษ์
11. นางสาวณัชชา  วันธงชัย
12. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
13. นายทัตเทพ   การกระจ่าง
14. นายธวัชชัย  อาจไพรินทร์
15. นางสาวธัญจิรา  ผึ่งผาย
16. นางสาวธัญลักษณ์  บุญแย้ม
17. เด็กหญิงนารี  อ่อนสี
18. นางสาวนุชวรา  บุญยะพันธ์
19. เด็กหญิงบัวชมพู  พฤฒิสิริกุล
20. นางสาวปณิตา  มีสุวรรณ
21. เด็กหญิงปาริตา  ชาญวิชัย
22. เด็กหญิงปุณยวีร์  บัวมัน
23. นางสาวฝนแก้ว   อนัญญภรณ์
24. นางสาวพรรณวิภา  พณิชีพ
25. เด็กหญิงมธุรดา  อยู่เกิด
26. นางสาวมีนลดา   พรหมนิมิตร
27. นางสาวรวีกานต์  พุ่มพฤกษ์วราชัย
28. เด็กชายวรากร  ผดุงทศ
29. นางสาววรินทร  บุรพลชัย
30. นางสาวศรัณย์รัฐ  อภิรัตนนิธิเลิศ
31. เด็กชายศาศวัต  โดดดารา
32. นางสาวสุกฤตา   เกื้อกูลศาสนกิจ
33. นางสาวอรศิริ  มาลัยศรี
34. นางสาวอรอุมา  แก้วพิมพรม
35. นางสาวอิริยาภรณ์  บุณยามระ
36. นายเจนพัฒน์  ตาแล
37. เด็กหญิงเบญจพร  หลิมตระกูล
38. นายเอกพจน์  ยศสูงเนิน
39. เด็กชายโชคชัย  ผาสุข
40. นายโสรฬ  อุปรี
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
3. นายชูชาติ  สมัย
4. นางสาวณิชชา   อุทัยวัฒนะ
5. นางศิริมา  จงสมจิตต์
6. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
7. ว่าที่ร้อยตรีณพล  ดำรงธนชัย
8. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เติมประทีป
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงทักษอร   อุดมกิจชัยวัฒน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรภพ  เลิศโชติวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณพล  ดำรงธนชัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เอี่ยมเอก
2. เด็กชายคณิฐิโชค   รอดดีธนาทิพย์
3. เด็กหญิงจีรนันท์   กันทะเนตร
4. เด็กหญิงชิสาพัชธ์   งดกระโทก
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คณานุรักษ์
6. เด็กหญิงณพาณัท   ดำวัน
7. เด็กหญิงนาขวัญ   สร้อยสุมาลี
8. เด็กชายพรวิสุทธิ์   เพ็ชร์ใหญ่
9. เด็กหญิงวรภัทร   หอมเจริญ
10. เด็กชายสุทธิภัทร   ทองทวี
11. เด็กหญิงเพ็ญญาดา   อิ่มในสุข
12. เด็กหญิงโมทนา   ปิ่นแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกตัญชลี   เมฆฉายจรัส
2. นางสาวกฤติยา   หลวยค้า
3. นางสาวชลกร   ดีสมเจริญเดช
4. นายณฐคุณ   สมสิทธิ์
5. นางสาวณัชชา   วันธงชัย
6. นายธนกฤต   ปฐมนิมิตร
7. นางสาววรินทร   บุระพลชัย
8. นายศาศวัต   โดดดารา
9. นางสาวสมวรรณ   เจริญหล้า
10. นางสาวอรวรา   กุฬานุวัฒน์
11. นางสาวอรอุมา   แก้วพิมพรม
12. นางสาวอิริยาภรณ์   บุณยามระ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤฏาภรณ์  สาคำ
2. เด็กหญิงณัฐชา   เจริญสุข
3. เด็กหญิงปรียาวดี   อิศรภักดี
4. เด็กหญิงปาริตา  ชาญวิชัย
5. เด็กหญิงมธุรดา  อยู่เกิด
6. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   กาวินันท์
7. เด็กหญิงอัญชิสา   อินทร์คุ้ม
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ
3. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
4. นางศิริมา  จงสมจิตต์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวกฤษตยา  ชัยเจริญ
2. นางสาวขนิษฐา   โกมินทร์
3. นางสาวปาณิตา   มีสุวรรณ
4. นางสาวปาณิสรา  บุตรพิถี
5. นางสาวรวีกานต์  พุ่มพฤกษ์วราชัย
6. นางสาววรรณภร  อุณหกานนท์
7. นางสาววรรณสกล  ดอกกุหลาบ
8. นางสาวศิวเนตร  อ่อนอินทร์
9. นางสาวสาธินี  สร้างนอก
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ
3. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
4. นางศิริมา  จงสมจิตต์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโจลีน  เหลียง
 
1. Mr.Romuel Jones  Lachica
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวศิน  สมหมาย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทิพาศรี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณรีศิริ  รักชาติ
 
1. MissKimberly  Kapoor
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรเดช  ธรรมกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  รักพงษ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เก้าเอี้ยน
2. เด็กหญิงปัณฑ์นภัส  ธนะสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ผลผลา
4. เด็กหญิงภัททิยา  ทองพานิช
5. เด็กหญิงสุจิรา  พัชรครุกานนท์
 
1. นายศรยุทธิ์  จันสม
2. นางสาวณัฐชา  รัญดร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิดา  ประคองศรี
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวณัฐชยา  เนืองทอง
2. นายธนภัทร  งามเงินวรรณ
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
2. นางอรทัย  ธิรามนตร์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณกร  วิจิตรจรรยา
2. เด็กหญิงวรรณพร  วิจิตรจรรยา
 
1. นางสาวสไบทิพย์  เพชรพันธ์
2. นางสาวนุชนาถ  นุชมี
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายชัชพล  สถิตย์บุตร
2. นายธนวิชญ์  ธรรมพากรณ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
2. นางสาวนุชนาถ  นุชมี
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  ยอดเขื่อง
2. เด็กชายติณณภพ  สิงห์ทอง
3. เด็กชายธนโชติ  ฐิติธนานุกิจ
 
1. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
2. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์สุดา  เชาว์พร้อม
2. นายนรินทร์  ทรงจำรอง
3. นางสาวภานิตนาถ  สิงหนาท
 
1. นางรุ่งรวี  วิริยากุล
2. นางอำไพวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มีคช
2. เด็กหญิงประวีณา  ไข่กลิ่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ขำแป้ง
 
1. นางสาวชลดา  สว่างจิตร
2. นางสาวดวงใจ  คุณะจันทร์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวกวินทรา  อินตะนัย
2. นางสาวปิยะพร  จ้อยแก้ว
3. นางสาวลลิตา  วงศ์ภิญโญยศ
 
1. นางอำไพวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
2. นางสาวชลดา  สว่างจิตร