สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงสุพิชชญา  แดงประพันธ์
 
1. นางสาวบังอร  พรพิรุณโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายณัฐดนย์  คำสั้น
 
1. นางสาวจิราพร  แซ่ตั้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมอยู่
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ทยาสุทธิ
 
1. นางเทียน  หมวดไธสงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 1. นางสาวนลินี  สุขเสมอกุล
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวณัชชา  โกสลาทิพย์
2. นางสาวนภสร  แจ้งยอดสุข
3. นางสาวนวินดา  วณิชเจริญการ
 
1. นางสาวนพนันท์  ชูกะสิ
2. นางสิริลักษณ์  โพธิ์เกตุ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายปรัตถกร  หาญหริรักษ์
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทรงไตรย์
2. เด็กชายภัทรกร  ไทยกมล
 
1. นายธีรพิชญ์  โลกคำลือ
2. นางกมลรัตน์  แสนแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรันธร  ศรีชาญกิจ
 
1. นายสุนทร  พวงเขียว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัญชิดา  แขเพ็ญ
2. นายณัฏฐวี  มหิตธิ
3. นายศักดิโชติ  วชิรภูษิต
 
1. นายสันติราช  จอมใจ
2. นายอรรถพล  พลอยมีค่า
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวจริยา  ดาวสง่า
2. นางสาวศิรดา  ยิ้มสวัสดิ์
3. นางสาวอริสรา  วรพันธ์ตระกูล
 
1. นายอัณพัฒน์  เตชัสธนโภคิน
2. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายปฐมทัต  พจมานพรชัย
2. เด็กชายวริทธิ์  รัตนพันธุ์
3. เด็กชายศุภรัชฎ  โชติมณี
 
1. นางสาวธีร์วรา  ชื่นธีรพงศ์
2. นายปกรณ์  ไตรโชคกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายพงศธร  อิสศรานุุศรณ์
2. นายมัธนันท์  เถลิงเดช
3. นายเฎชณัฐ  คล้ายรักษ์
 
1. นายอัณพัฒน์  เตชัสธนโภคิน
2. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนัฐนันท์  ศิริครรชิตถาวร
2. เด็กหญิงสุชาดา  เกตุชรา
3. เด็กหญิงโมทนา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
2. นางสาวสุธิมา  สร้อยสิงห์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวณัฐชา  ปัญญาธนทรัพย์
2. นางสาวพรพรรณทอง  เติมธีรพร
 
1. นายกิตติคุณ  วรวิทยกิจ
2. นางสาวไพฑูรย์  กุมภาพันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกพร  นิลโสม
2. เด็กหญิงเชิญขวัญ  เจียมวงษา
 
1. นางสาวพิชญา  กิตติฉัตรกุล
2. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธัส  ปรัชญญาภิมุข
2. เด็กชายธนพล  ถิรชีวิน
3. เด็กชายธีรดนย์  ภานุวัฒน์สุข
4. เด็กหญิงภูแก้ว  แก้วคำศรี
5. เด็กหญิงศญาพร  วนาภิชิต
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. นางสาวลลิตา  งามเพริดพริ้ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญณัฐ  ไชยชำนิ
2. นายธวัชชัย  อาจไพรินทร์
3. นางสาวภาลินี  ทำนุทัศน์
4. นายสรวิชญ์  อมรชีวานันท์
5. นายเกริกฤทธิ์  ณะเมืองกลาย
 
1. นางสาวพรพิมล  จิตนอก
2. นางสาวชมพู่  ทองรุ่ง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวเพียงบุญ  สุรพรหมวงศ์
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายวรวิทย์  เต็กบุญตาม
 
1. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สดประเสริฐ
 
1. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีลาภ
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชราวลัย  แสงดารา
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 1. เด็กชายพิชาภพ  บุญเฉลียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณพล  ดำรงธนชัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชราวลัย  แสงดารา
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 27 1. เด็กชายแพทริค พัทธดนย์  จิ๋วแย้ม
 
1. MissJreame Mac  A. Evaseo
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 1. นางสาวนัยน์ปพร  สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวมนัสสุดา  คบทองหลาง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.5 เงิน 11 1. นางสาวพัชรดา  ทิพพะพาทย์
2. นางสาวศศินา  พันธ์โคตร
 
1. นายไกรสร  ฝั้นเฟย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นายชัชพิมุข  เหลืองอร่าม
2. นายอลงกรณ์  วงษ์ปาน
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
2. นางอรทัย  ธิรามนตร์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สิงห์ทอง
2. นางสาวโชติกา  พาณิชปฐมพงศ์
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หาญจิระขจร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 78.99 เงิน 7 1. นางสาวพรนภัส   ถวิลกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.99 เงิน 12 1. นายชัชชนน  ชมประดิษฐ์
2. นางสาวณิชากร  สายะเสวี
3. นายปัณณ์  อำไพรัตน์
4. นายพสธร  พันธ์เพ็ง
5. นางสาวพินธุสร  นวกิจรังสรรค์
 
1. นายไกรสร  ฝั้นเฟย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  โคตเถร
2. นายภวัต  ธนากร
3. นายศรัณ  วรรณภมร
4. นายอติพล  สิมะบวรสุทธิ์
5. นางสาวอริสรา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หาญจิระขจร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 1. นางสาวนัทธมน  นิลเพชร์
2. นางสาววิจิตรา  เล่าศิริ
 
1. นางสาวสิริกร  สิมะแสงยาภรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนภัส  เงินแถบ
2. นางสาวอภิพร  วิทยศักดิ์พันธุ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หาญจิระขจร
2. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. นายธนทัต  คัตตะพันธ์
2. เด็กชายสมภพ  นวลรัตนตระกูล
 
1. นางสาวตรีรินทร์  โรจน์หิรัญไกร
2. นายจิรกิตติ์  ชัยศรี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายวสุ  สนธิไชย
 
1. นางสาวมนสิชา   โรจนกุล
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กชายคัมภีร์  ทองทับ
2. เด็กชายคุณานนท์   คำภา
3. เด็กชายจิรฉัตร์  เรืองสมบูรณ์
4. เด็กชายตะวันฉาย  สีเลิศ
5. เด็กชายทรงพล  เพิ่มพรสันติ
6. เด็กชายทักษิณ  ศุภโชคพงศ์สิริ
7. เด็กชายภานุพงศ์  แสงประทุม
8. เด็กชายรัชชานนท์  ชุมยอด
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. นายกิตตืรัตน์  คำภา
3. ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบกำปัง
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.33 เงิน 14 1. เด็กชายตราภูมิ  กาญจนะวิสิต
2. เด็กชายพงศ์พันธุ์  เติมเพ็ชร
3. เด็กชายมงคล  วงวัฒน์
 
1. นางอนงคณา  รุเทียนชัย
2. นายปิยปราชญ์  โชติวรเชษฎฐ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.67 เงิน 18 1. นางสาวจุฑารัตน์  อรุณสิกขทรัพย์
2. นางสาวมิลินดา  พรหมนิมิตร
3. นางสาวศลิษา  พาสุข
 
1. นางอนงคณา  รุเทียนชัย
2. นายปิยปราชญ์  โชติวรเชษฎฐ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายคณภัทร  ณรงค์ชาญ
2. เด็กชายธนกฤต  เหล่าทวีคุณ
 
1. นางสาวปาลญา  สุวาส
2. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 15 1. นางสาวณิชกานต์  สำราญจิตต์
2. นายวศิน  ภูกองชัย
 
1. นางสาวนุชนาถ  นุชมี
2. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 5 1. นายกฤตณัฐ  ซื่อสุวรรณ
2. นายคณาพงษ์  ศิริประชัย
 
1. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
2. นางสาวสไบทิพย์  เพชรพันธ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.67 เงิน 10 1. เด็กชายกาญจนพ   บัวรอด
2. เด็กชายศุภกฤต   โสมภีร์
 
1. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
2. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.33 เงิน 10 1. นางสาวฐิตาภา  พุฒิชน
2. นางสาวณรัชพร  สุวรรณนาคินทร์
 
1. นางสาวปาลญา  สุวาส
2. นางสาวสไบทิพย์  เพชรพันธ์
 
47 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นายชิษณุพงศ์  ดำเนื้อดี
2. นางสาวนงนภัส  สกุลรัตน์
3. นางสาวปัญญาพร   เทพประสิทธิ์
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
2. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวริศร์  พาภักดี
2. เด็กชายภานุพงศ์  จารุพัฒน์
3. เด็กชายรมย์นลิน  เปี่ยมเจริญ
 
1. นายดนุภัทร   หงษา
2. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ