สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกวิสรา  เกื้อกูลศาสนกิจ
 
1. นางสาวมลิวัลย์  กุศลินกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นายกฤตภาส  เทียมแสน
 
1. นางสุรีย์  พัฒนาวนิชกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  วิรุฬห์พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงโมทนา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายธีระวีร์  บัวหลวง ศุภพิชญพงษ์
2. นางสาวอรชุมา  เพ็งกลางเดือน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวเบญจกุล  สุทธิสุคนธ์
 
1. นางสาวศดาพิชณ์  อ่ำหงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวปรียาภรณ์  ไชยก้ง
 
1. นายวาสน์  สุวรรณเวช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวอัจฉริยา  ชื่นชม
 
1. นายธีรพิชญ์  โลกคำลือ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ภูวเลิศพร้อมสุข
2. เด็กชายสมพล  นวลรัตนตระกูล
3. เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล
 
1. นางสาวนิภากรณ์  เกิดอ้น
2. นางสาวบังอร  กรรเจียก
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณภัค  ศุภชลาศัย
2. เด็กชายปฐมลักษณ์  เหล็กศรี
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  แก้วบำรุง
2. นายอัณพัฒน์  เตชัสธนโภคิน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวธนพร  บัวพัฒน์
2. นายสุพงศ์  ปลั่งโสธร
 
1. นางวริษา  พุทธรักษ์
2. นายกฤษดา  แก้วแดง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวชนาภา  เกิดลาภี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายวรกร  บุญเกิด
 
1. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวธทูลชญา  อัมรยาธนบดี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรรณกร  วิจิตรจรรยา
2. เด็กหญิงวรรณพร  วิจิตรจรรยา
 
1. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
2. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายภูมิภัทร  จันทร์จิรพงศ์
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภูริภา  วิริยโรจนกุล
2. เด็กหญิงอาปาตลิกา  คดดี
 
1. นายไกรสร  ฝั้นเฟย
2. นางสาวสิริกร  สิมะแสงยาภรณ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 6 1. นายนายรังศิโรจน์  เย็นวอน
2. นางสาวบุญณ์ยสิตา  สอนสัตย์
3. นางสาวรติมา  เกื้อสกุล
4. นางสาววัชราภา  คำเหลา
5. นางสาวสายธารทอง  ท่าทราย
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
2. นางอรทัย  ธิรามนตร์