สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนกนันท์  สิริชูทรัพย์
2. นางสาวดลยา  ถนอม
 
1. นางสุรางค์รัตน์  เกื้อสกุล
2. นางสาวรัญชนา  รังกาแกม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปัณฑ์นภัส  ธนะสมบูรณ์
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศลิษา  อินทูปริภาพ
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  ไตรรัตนศักดิ์
2. เด็กชายพัสกร  ศรีดาแก้ว
 
1. นายศาทร  ว่องดี
2. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสิริยากร  ขาวอุบล
 
1. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฆนัท  ยอดสกุลทิพย์
2. นายธนิตพงศ์  ยุวเจริญวิทย์
 
1. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
2. นางสาวปาลญา  สุวาส