สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกวิสรา  เกื้อกูลศาสนกิจ
 
1. นางสาวมลิวัลย์  กุศลินกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นายกฤตภาส  เทียมแสน
 
1. นางสุรีย์  พัฒนาวนิชกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงสุพิชชญา  แดงประพันธ์
 
1. นางสาวบังอร  พรพิรุณโรจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายณัฐดนย์  คำสั้น
 
1. นางสาวจิราพร  แซ่ตั้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมอยู่
 
1. นางสาวแอม  จันทร์ส้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวภัคจิรา  มาตาพิทักษ์
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ทยาสุทธิ
 
1. นางเทียน  หมวดไธสงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 1. นางสาวนลินี  สุขเสมอกุล
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กชายกันตรัต  วุฑฒิกรรมรักษา
2. เด็กหญิงทอฝัน  จันท์จารุภรณ์
3. นางสาวพงศ์ภัคจีรา  โชตินิติวัฒน
 
1. นางภัทรลภา  ไทยสมัคร
2. นางสาววิภาภรณ์  ฉาดเส็น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวณัชชา  โกสลาทิพย์
2. นางสาวนภสร  แจ้งยอดสุข
3. นางสาวนวินดา  วณิชเจริญการ
 
1. นางสาวนพนันท์  ชูกะสิ
2. นางสิริลักษณ์  โพธิ์เกตุ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  วิรุฬห์พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงโมทนา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายธีระวีร์  บัวหลวง ศุภพิชญพงษ์
2. นางสาวอรชุมา  เพ็งกลางเดือน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนกนันท์  สิริชูทรัพย์
2. นางสาวดลยา  ถนอม
 
1. นางสุรางค์รัตน์  เกื้อสกุล
2. นางสาวรัญชนา  รังกาแกม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยภัทร  กอพงษ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  แว่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิกร  คำพันธ์
2. นายพงษ์สิทธิ์  พลีกร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวเบญจกุล  สุทธิสุคนธ์
 
1. นางสาวศดาพิชณ์  อ่ำหงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายปรัตถกร  หาญหริรักษ์
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวปรียาภรณ์  ไชยก้ง
 
1. นายวาสน์  สุวรรณเวช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปัณฑ์นภัส  ธนะสมบูรณ์
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศลิษา  อินทูปริภาพ
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทรงไตรย์
2. เด็กชายภัทรกร  ไทยกมล
 
1. นายธีรพิชญ์  โลกคำลือ
2. นางกมลรัตน์  แสนแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวอัจฉริยา  ชื่นชม
 
1. นายธีรพิชญ์  โลกคำลือ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรันธร  ศรีชาญกิจ
 
1. นายสุนทร  พวงเขียว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 1. นางสาวกานต์พิชชา  เสริมพงศ์
 
1. นายสุนทร  พวงเขียว
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ภูวเลิศพร้อมสุข
2. เด็กชายสมพล  นวลรัตนตระกูล
3. เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล
 
1. นางสาวนิภากรณ์  เกิดอ้น
2. นางสาวบังอร  กรรเจียก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัญชิดา  แขเพ็ญ
2. นายณัฏฐวี  มหิตธิ
3. นายศักดิโชติ  วชิรภูษิต
 
1. นายสันติราช  จอมใจ
2. นายอรรถพล  พลอยมีค่า
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐบถ  ธัญธนาพงศ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มณีธนู
3. เด็กหญิงสุพิชชญา  แดงประพันธ์
 
1. นายปกรณ์  ไตรโชคกุล
2. นางสาวธีร์วรา  ชื่นธีรพงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวจริยา  ดาวสง่า
2. นางสาวศิรดา  ยิ้มสวัสดิ์
3. นางสาวอริสรา  วรพันธ์ตระกูล
 
1. นายอัณพัฒน์  เตชัสธนโภคิน
2. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายปฐมทัต  พจมานพรชัย
2. เด็กชายวริทธิ์  รัตนพันธุ์
3. เด็กชายศุภรัชฎ  โชติมณี
 
1. นางสาวธีร์วรา  ชื่นธีรพงศ์
2. นายปกรณ์  ไตรโชคกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายพงศธร  อิสศรานุุศรณ์
2. นายมัธนันท์  เถลิงเดช
3. นายเฎชณัฐ  คล้ายรักษ์
 
1. นายอัณพัฒน์  เตชัสธนโภคิน
2. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนัฐนันท์  ศิริครรชิตถาวร
2. เด็กหญิงสุชาดา  เกตุชรา
3. เด็กหญิงโมทนา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
2. นางสาวสุธิมา  สร้อยสิงห์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวจุฑารัตน์  อรุณสิกขะพันธ์
2. นางสาวณัฐนรี  โพธิ์งาม
3. นางสาวประวีณมัย  กิ่งอินทร์
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  แก้วบำรุง
2. นางจันทิมา  ศาสตร์กลาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณภัค  ศุภชลาศัย
2. เด็กชายปฐมลักษณ์  เหล็กศรี
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  แก้วบำรุง
2. นายอัณพัฒน์  เตชัสธนโภคิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวณัฐชา  ปัญญาธนทรัพย์
2. นางสาวพรพรรณทอง  เติมธีรพร
 
1. นายกิตติคุณ  วรวิทยกิจ
2. นางสาวไพฑูรย์  กุมภาพันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  ไตรรัตนศักดิ์
2. เด็กชายพัสกร  ศรีดาแก้ว
 
1. นายศาทร  ว่องดี
2. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกพร  นิลโสม
2. เด็กหญิงเชิญขวัญ  เจียมวงษา
 
1. นางสาวพิชญา  กิตติฉัตรกุล
2. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วหิรัญ
2. เด็กหญิงทักษอร  อุดมกิจชัยวัฒน์
3. เด็กหญิงพัชราวลัย  แสงดารา
4. เด็กหญิงภูริชญา  จำรูญวัฒน์
5. เด็กชายสิรภพ  เลิศโชติวงศ์
 
1. นายธนากร  อ่อนสำลี
2. นางสาวปิยนุช  มงคล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.64 ทอง 7 1. นายดิษย์ณภัทร์  รักเดช
2. นางสาวปภาดา   ทำนา
3. นางสาวปัณฑารีย์  นาชิต
4. นางสาวศุภนิดา  เผือกพิบูลย์
5. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีปัดทุม
 
1. นายจารุพงศ์  ราษฎร์อาศัย
2. นายณัฐวุฒิ  เขตผดุง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธัส  ปรัชญญาภิมุข
2. เด็กชายธนพล  ถิรชีวิน
3. เด็กชายธีรดนย์  ภานุวัฒน์สุข
4. เด็กหญิงภูแก้ว  แก้วคำศรี
5. เด็กหญิงศญาพร  วนาภิชิต
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. นางสาวลลิตา  งามเพริดพริ้ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญณัฐ  ไชยชำนิ
2. นายธวัชชัย  อาจไพรินทร์
3. นางสาวภาลินี  ทำนุทัศน์
4. นายสรวิชญ์  อมรชีวานันท์
5. นายเกริกฤทธิ์  ณะเมืองกลาย
 
1. นางสาวพรพิมล  จิตนอก
2. นางสาวชมพู่  ทองรุ่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.68 ทอง 4 1. นางสาวณิชากร   สายะเสวี
2. นางสาวนภัทรา  พันธุ์ใย
3. นางสาวบราลี  นิ่มเจริญ
4. นางสาวภัทรลภา  ภู่ประพันธ์
5. นายสรพล   ชื่นนิยม
 
1. นายสรนันท์  เวียงคำ
2. นางสาวนุชนาถ  นุชมี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมชาญ   ชาวเรือหัก
2. นางสาวจุฑารัตน์   อรุณสิกขะพันธ์
3. นางสาวชลันดา   พาสมบูรณ์
4. นางสาวณัฏฐณิชา  งานพีระวัฒนา
5. นายณัฐชนน  ศุภวรวงศ์
6. นางสาวณัฐรัตน์  เสนาะดนตรี
7. นางสาวธัญจิรา   ผึ่งผาย
8. นายปาลพงษ์   อัศวพัฒนากูล
9. เด็กชายปุณณัตถ์  บุณยเกตุ
10. นางสาวพรเกวลิน   พรหมมา
11. นางสาวพินทุสร  นวกิจรังสรรค์
12. นายรัตนชัย  โพธิประสาท
13. นางสาววรรณสกล   ดอกกุหลาบ
14. นางสาวศลิษา  พาสุข
15. นายศุภกร  ฉัตรสุวรรณกิจ
16. นายเบญจพล  อ่องนก
17. นายเฟื่องวุฒิ   เฟื่องวุฒิราญ
18. นางสาวเมธาวี  รสานนท์
19. นางสาวไอรินทร์   อัครชัยเรืองสุข
 
1. นายอนุวัตร  บุญเพิ่ม
2. นายโอภาส  ชาญนอก
3. นางสาวพรชนิตว์  เรืองบุตร
4. นายจักรกฤษ  เทพประเสริฐ
5. นางสาวปุณณมา  บุญเบญญา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.65 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐชลิตา  นิลเขียว
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ล่าย
2. เด็กชายเรืองอรุณ  ปานเดย์
 
1. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
2. นางสาวนุชนาถ  ชุมภูทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรวิชญ์  ประภากรสิทธิ์
2. นางสาวอติกานต์  ภู่สวรรค์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ชุมภูทอง
2. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติทัต  หงษ์สัจจากุล
2. เด็กชายจิรภัทร  จุลประภา
 
1. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
2. นายวิทวัส  ศรีบัณฑิตมงคล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวธนพร  บัวพัฒน์
2. นายสุพงศ์  ปลั่งโสธร
 
1. นางวริษา  พุทธรักษ์
2. นายกฤษดา  แก้วแดง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสิริยากร  ขาวอุบล
 
1. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวชนาภา  เกิดลาภี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายวรกร  บุญเกิด
 
1. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวเดช  เสรีวิวัฒนา
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวเพียงบุญ  สุรพรหมวงศ์
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายวรวิทย์  เต็กบุญตาม
 
1. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวธทูลชญา  อัมรยาธนบดี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรรณกร  วิจิตรจรรยา
2. เด็กหญิงวรรณพร  วิจิตรจรรยา
 
1. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
2. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สดประเสริฐ
 
1. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายภูมิภัทร  จันทร์จิรพงศ์
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวณัฐรัตน์  เสนาะดนตรี
2. นางสาวศลิษา  พาสุข
3. นายเบญจพล  อ่องนก
 
1. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรัตน์
2. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   สุวรรณนิกวณิช
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  พูลเอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีลาภ
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพร  ทิพยประภาสกุล
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พร้อมสุข
2. นายชนสิทธิ์  บุญยืน
3. เด็กชายดำรงค์ชัย  งามสัจจพร
4. เด็กหญิงทักษอร   ้่อุดมกิจชัยวัฒน์
5. เด็กชายพงศกร  พูลเอม
6. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
7. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณนิกวณิช
8. นายสุุรพงศ์  ศรีมงคล
9. นางสาวอรญา  สุขเรือน
10. นางสาวอัฉราพรรณ  หมวดผา
11. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
12. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
2. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
4. นายชูชาติ  สมัย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤติน   โตรักษา
2. นางสาวขนิษฐา  โกมินทร์
3. เด็กชายคณิฐิโชค  รอดดีธนาทิพย์
4. นางสาวจิรวรินทร์  ปรีชาเดช
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เติมประทีป
6. นางสาวชลกร  ดีสมเจริญเดช
7. เด็กหญิงชิสาพัชธ์  งดกระโทก
8. เด็กชายชูชีพ  แสงกร่ำ
9. นายฐิติพัฒน์  คงปรีชา
10. นายณฐกรพงศ์   ดีวงษ์
11. นางสาวณัชชา  วันธงชัย
12. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
13. นายทัตเทพ   การกระจ่าง
14. นายธวัชชัย  อาจไพรินทร์
15. นางสาวธัญจิรา  ผึ่งผาย
16. นางสาวธัญลักษณ์  บุญแย้ม
17. เด็กหญิงนารี  อ่อนสี
18. นางสาวนุชวรา  บุญยะพันธ์
19. เด็กหญิงบัวชมพู  พฤฒิสิริกุล
20. นางสาวปณิตา  มีสุวรรณ
21. เด็กหญิงปาริตา  ชาญวิชัย
22. เด็กหญิงปุณยวีร์  บัวมัน
23. นางสาวฝนแก้ว   อนัญญภรณ์
24. นางสาวพรรณวิภา  พณิชีพ
25. เด็กหญิงมธุรดา  อยู่เกิด
26. นางสาวมีนลดา   พรหมนิมิตร
27. นางสาวรวีกานต์  พุ่มพฤกษ์วราชัย
28. เด็กชายวรากร  ผดุงทศ
29. นางสาววรินทร  บุรพลชัย
30. นางสาวศรัณย์รัฐ  อภิรัตนนิธิเลิศ
31. เด็กชายศาศวัต  โดดดารา
32. นางสาวสุกฤตา   เกื้อกูลศาสนกิจ
33. นางสาวอรศิริ  มาลัยศรี
34. นางสาวอรอุมา  แก้วพิมพรม
35. นางสาวอิริยาภรณ์  บุณยามระ
36. นายเจนพัฒน์  ตาแล
37. เด็กหญิงเบญจพร  หลิมตระกูล
38. นายเอกพจน์  ยศสูงเนิน
39. เด็กชายโชคชัย  ผาสุข
40. นายโสรฬ  อุปรี
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
3. นายชูชาติ  สมัย
4. นางสาวณิชชา   อุทัยวัฒนะ
5. นางศิริมา  จงสมจิตต์
6. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
7. ว่าที่ร้อยตรีณพล  ดำรงธนชัย
8. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เติมประทีป
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงทักษอร   อุดมกิจชัยวัฒน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรภพ  เลิศโชติวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณพล  ดำรงธนชัย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชราวลัย  แสงดารา
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 1. เด็กชายพิชาภพ  บุญเฉลียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณพล  ดำรงธนชัย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชราวลัย  แสงดารา
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เอี่ยมเอก
2. เด็กชายคณิฐิโชค   รอดดีธนาทิพย์
3. เด็กหญิงจีรนันท์   กันทะเนตร
4. เด็กหญิงชิสาพัชธ์   งดกระโทก
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คณานุรักษ์
6. เด็กหญิงณพาณัท   ดำวัน
7. เด็กหญิงนาขวัญ   สร้อยสุมาลี
8. เด็กชายพรวิสุทธิ์   เพ็ชร์ใหญ่
9. เด็กหญิงวรภัทร   หอมเจริญ
10. เด็กชายสุทธิภัทร   ทองทวี
11. เด็กหญิงเพ็ญญาดา   อิ่มในสุข
12. เด็กหญิงโมทนา   ปิ่นแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกตัญชลี   เมฆฉายจรัส
2. นางสาวกฤติยา   หลวยค้า
3. นางสาวชลกร   ดีสมเจริญเดช
4. นายณฐคุณ   สมสิทธิ์
5. นางสาวณัชชา   วันธงชัย
6. นายธนกฤต   ปฐมนิมิตร
7. นางสาววรินทร   บุระพลชัย
8. นายศาศวัต   โดดดารา
9. นางสาวสมวรรณ   เจริญหล้า
10. นางสาวอรวรา   กุฬานุวัฒน์
11. นางสาวอรอุมา   แก้วพิมพรม
12. นางสาวอิริยาภรณ์   บุณยามระ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกตัญชลี   เมฆฉายจรัส
2. นายกฤติน   โตรักษา
3. นางสาวกฤติยา   หลวยค้า
4. นางสาวชลกร   ดีสมเจริญเดช
5. นายณฐกรพงศ์   ดีวงษ์
6. นายณฐคุณ   สมสิทธิ์
7. นางสาวณัชชา   วันธงชัย
8. นางสาวณิศวรา  พาทพุทธิพงศ์
9. นายธนกฤต   ปฐมนิมิตร
10. นางสาวบุณญวีย์  ศรีสุรโยธิน
11. นางสาวฝนแก้ว   อนัญญภรณ์
12. นายพงษ์ไพโรจน์  เลิศวิชัยสุดวิชัย
13. นางสาวพิมพ์ลภัสร์  เปาอินทร์
14. นางสาวภคพร  รัตนตรัยภพ
15. นางสาวมิลินดา   พรหมนิมิตร
16. นางสาวมีนลดา   พรหมนิมิตร
17. นายศาศวัต   โดดดารา
18. นางสาวสมวรรณ   เจริญหล้า
19. นางสาวสุกฤตา   เกื้อกูลศาสนกิจ
20. นางสาวสุชานาถ  สกุลนิวัฒน์
21. นางสาวสุพิชฌาย์  เทียนวัง
22. นางสาวอรวรา   กุฬานุวัฒน์
23. นางสาวอรอุมา   แก้วพิมพรม
24. นางสาวอิริยาภรณ์   บุณยามระ
25. นางสาวโศภิสรา   ฤทธิ์เดช
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤฏาภรณ์  สาคำ
2. เด็กหญิงณัฐชา   เจริญสุข
3. เด็กหญิงปรียาวดี   อิศรภักดี
4. เด็กหญิงปาริตา  ชาญวิชัย
5. เด็กหญิงมธุรดา  อยู่เกิด
6. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   กาวินันท์
7. เด็กหญิงอัญชิสา   อินทร์คุ้ม
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ
3. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
4. นางศิริมา  จงสมจิตต์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวกฤษตยา  ชัยเจริญ
2. นางสาวขนิษฐา   โกมินทร์
3. นางสาวปาณิตา   มีสุวรรณ
4. นางสาวปาณิสรา  บุตรพิถี
5. นางสาวรวีกานต์  พุ่มพฤกษ์วราชัย
6. นางสาววรรณภร  อุณหกานนท์
7. นางสาววรรณสกล  ดอกกุหลาบ
8. นางสาวศิวเนตร  อ่อนอินทร์
9. นางสาวสาธินี  สร้างนอก
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ
3. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
4. นางศิริมา  จงสมจิตต์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโจลีน  เหลียง
 
1. Mr.Romuel Jones  Lachica
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวศิน  สมหมาย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทิพาศรี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 27 1. เด็กชายแพทริค พัทธดนย์  จิ๋วแย้ม
 
1. MissJreame Mac  A. Evaseo
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 1. นางสาวนัยน์ปพร  สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวมนัสสุดา  คบทองหลาง
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณรีศิริ  รักชาติ
 
1. MissKimberly  Kapoor
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรเดช  ธรรมกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  รักพงษ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เก้าเอี้ยน
2. เด็กหญิงปัณฑ์นภัส  ธนะสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ผลผลา
4. เด็กหญิงภัททิยา  ทองพานิช
5. เด็กหญิงสุจิรา  พัชรครุกานนท์
 
1. นายศรยุทธิ์  จันสม
2. นางสาวณัฐชา  รัญดร
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภูริภา  วิริยโรจนกุล
2. เด็กหญิงอาปาตลิกา  คดดี
 
1. นายไกรสร  ฝั้นเฟย
2. นางสาวสิริกร  สิมะแสงยาภรณ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.5 เงิน 11 1. นางสาวพัชรดา  ทิพพะพาทย์
2. นางสาวศศินา  พันธ์โคตร
 
1. นายไกรสร  ฝั้นเฟย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นายชัชพิมุข  เหลืองอร่าม
2. นายอลงกรณ์  วงษ์ปาน
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
2. นางอรทัย  ธิรามนตร์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สิงห์ทอง
2. นางสาวโชติกา  พาณิชปฐมพงศ์
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หาญจิระขจร
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 78.99 เงิน 7 1. นางสาวพรนภัส   ถวิลกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิดา  ประคองศรี
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.99 เงิน 12 1. นายชัชชนน  ชมประดิษฐ์
2. นางสาวณิชากร  สายะเสวี
3. นายปัณณ์  อำไพรัตน์
4. นายพสธร  พันธ์เพ็ง
5. นางสาวพินธุสร  นวกิจรังสรรค์
 
1. นายไกรสร  ฝั้นเฟย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 6 1. นายนายรังศิโรจน์  เย็นวอน
2. นางสาวบุญณ์ยสิตา  สอนสัตย์
3. นางสาวรติมา  เกื้อสกุล
4. นางสาววัชราภา  คำเหลา
5. นางสาวสายธารทอง  ท่าทราย
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
2. นางอรทัย  ธิรามนตร์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  โคตเถร
2. นายภวัต  ธนากร
3. นายศรัณ  วรรณภมร
4. นายอติพล  สิมะบวรสุทธิ์
5. นางสาวอริสรา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หาญจิระขจร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 1. นางสาวนัทธมน  นิลเพชร์
2. นางสาววิจิตรา  เล่าศิริ
 
1. นางสาวสิริกร  สิมะแสงยาภรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวณัฐชยา  เนืองทอง
2. นายธนภัทร  งามเงินวรรณ
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
2. นางอรทัย  ธิรามนตร์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนภัส  เงินแถบ
2. นางสาวอภิพร  วิทยศักดิ์พันธุ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หาญจิระขจร
2. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. นายธนทัต  คัตตะพันธ์
2. เด็กชายสมภพ  นวลรัตนตระกูล
 
1. นางสาวตรีรินทร์  โรจน์หิรัญไกร
2. นายจิรกิตติ์  ชัยศรี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายวสุ  สนธิไชย
 
1. นางสาวมนสิชา   โรจนกุล
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กชายคัมภีร์  ทองทับ
2. เด็กชายคุณานนท์   คำภา
3. เด็กชายจิรฉัตร์  เรืองสมบูรณ์
4. เด็กชายตะวันฉาย  สีเลิศ
5. เด็กชายทรงพล  เพิ่มพรสันติ
6. เด็กชายทักษิณ  ศุภโชคพงศ์สิริ
7. เด็กชายภานุพงศ์  แสงประทุม
8. เด็กชายรัชชานนท์  ชุมยอด
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. นายกิตตืรัตน์  คำภา
3. ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบกำปัง
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.33 เงิน 14 1. เด็กชายตราภูมิ  กาญจนะวิสิต
2. เด็กชายพงศ์พันธุ์  เติมเพ็ชร
3. เด็กชายมงคล  วงวัฒน์
 
1. นางอนงคณา  รุเทียนชัย
2. นายปิยปราชญ์  โชติวรเชษฎฐ์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.67 เงิน 18 1. นางสาวจุฑารัตน์  อรุณสิกขทรัพย์
2. นางสาวมิลินดา  พรหมนิมิตร
3. นางสาวศลิษา  พาสุข
 
1. นางอนงคณา  รุเทียนชัย
2. นายปิยปราชญ์  โชติวรเชษฎฐ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายคณภัทร  ณรงค์ชาญ
2. เด็กชายธนกฤต  เหล่าทวีคุณ
 
1. นางสาวปาลญา  สุวาส
2. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 15 1. นางสาวณิชกานต์  สำราญจิตต์
2. นายวศิน  ภูกองชัย
 
1. นางสาวนุชนาถ  นุชมี
2. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 5 1. นายกฤตณัฐ  ซื่อสุวรรณ
2. นายคณาพงษ์  ศิริประชัย
 
1. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
2. นางสาวสไบทิพย์  เพชรพันธ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณกร  วิจิตรจรรยา
2. เด็กหญิงวรรณพร  วิจิตรจรรยา
 
1. นางสาวสไบทิพย์  เพชรพันธ์
2. นางสาวนุชนาถ  นุชมี
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์ทองหลาง
2. เด็กชายสิรภัทร  ไทยนิยม
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
2. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.67 เงิน 10 1. เด็กชายกาญจนพ   บัวรอด
2. เด็กชายศุภกฤต   โสมภีร์
 
1. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
2. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.33 เงิน 10 1. นางสาวฐิตาภา  พุฒิชน
2. นางสาวณรัชพร  สุวรรณนาคินทร์
 
1. นางสาวปาลญา  สุวาส
2. นางสาวสไบทิพย์  เพชรพันธ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฆนัท  ยอดสกุลทิพย์
2. นายธนิตพงศ์  ยุวเจริญวิทย์
 
1. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
2. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
111 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นายชิษณุพงศ์  ดำเนื้อดี
2. นางสาวนงนภัส  สกุลรัตน์
3. นางสาวปัญญาพร   เทพประสิทธิ์
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
2. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายชัชพล  สถิตย์บุตร
2. นายธนวิชญ์  ธรรมพากรณ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
2. นางสาวนุชนาถ  นุชมี
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  ยอดเขื่อง
2. เด็กชายติณณภพ  สิงห์ทอง
3. เด็กชายธนโชติ  ฐิติธนานุกิจ
 
1. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
2. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทักษพล  ชูวานิชวงศ์
2. นายบุณย์  หาวารี
3. นายหัสวรรษ  ลิ่มเจริญ
 
1. นายปุณภณ  ธนัสนิธิกุล
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูษณะ  แสนใจงาม
2. นายวรพล  ช่วยวงศ์
 
1. นายปุณภณ  ธนัสนิธิกุล
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรภัทร  จิรบวรพงศา
2. นายภุมิรพี  ทิพยมนตรี
3. นายยศวริส  เนาวบุตร
 
1. นายปุณภณ  ธนัสนิธิกุล
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวริศร์  พาภักดี
2. เด็กชายภานุพงศ์  จารุพัฒน์
3. เด็กชายรมย์นลิน  เปี่ยมเจริญ
 
1. นายดนุภัทร   หงษา
2. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
 
118 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนาธิป   ยอดเขื่อง
2. เด็กชายติณณภพ   สิงห์ทอง
3. เด็กชายธีร์ธัช   รู้กิจการพานิช
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
2. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์สุดา  เชาว์พร้อม
2. นายนรินทร์  ทรงจำรอง
3. นางสาวภานิตนาถ  สิงหนาท
 
1. นางรุ่งรวี  วิริยากุล
2. นางอำไพวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มีคช
2. เด็กหญิงประวีณา  ไข่กลิ่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ขำแป้ง
 
1. นางสาวชลดา  สว่างจิตร
2. นางสาวดวงใจ  คุณะจันทร์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวกวินทรา  อินตะนัย
2. นางสาวปิยะพร  จ้อยแก้ว
3. นางสาวลลิตา  วงศ์ภิญโญยศ
 
1. นางอำไพวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
2. นางสาวชลดา  สว่างจิตร