สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกช  ศิริสกุลพันธุ์
2. นางสาวนิชานันท์  ยุทธพงศ์พิสุทธิ
3. นางสาวภาวินี  พิมมาศ
 
1. นางสาววรัญญา  แดงสนิท
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีวะลม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายโชคชัย  ชูถึง
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวีวัฒน์ .  ภควัตสิริกุล
 
1. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง 9 1. นางสาวมนสิชา  หงษ์สระคู
 
1. นางสาววศมน  ใจชื่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  สายอินทร์
2. เด็กหญิงดวงใจ  แววสว่าง
3. เด็กหญิงสาริษฐา  มะโนวรรณ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
2. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชิดชนก  ดิสสะมาน
2. นางสาวฐานิตา  เอี่ยมสมบัติ
3. นางสาวปฐมาภรณ์  พงศ์พนมมาศ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  กันพูล
2. เด็กหญิงวรรณษา  ลาสันเทียะ
3. เด็กหญิงอชิรญา  อินทสงค์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
2. นางสาวพรสวรรค์  กระจ่างสด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
2. นายภูมิ  ชวาลวิทย์
3. นายอารยะศักดิ์  อัศววงศ์อารยะ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กล้าหาญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
 
1. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
2. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายธรรมรัตน์  จามิกรณ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ซึ่งบางยาง
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
2. นายขวัญเมือง  สีวอ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกช  อุ่นเสรี
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ประวิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐชา  เสมอเหมือน
4. เด็กหญิงปานฉัตร  รักการเขียน
5. เด็กหญิงสุชานันท์  โยชะนะ
 
1. นายอรรถพร   เอี่ยมละออ
2. นางสาวชลหทัย  ใจดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.32 ทอง 4 1. นางสาวกนต์สินี   ดลพัฒนวัฒน์
2. นายกฤษราวุธ   ยิ้มสมาน
3. นายกาจบัณฑิต เภาศรี  เภาศรี
4. นางสาวจุฑามณี   ประโพธิเทศ
5. นางสาวชลมาศ   เงือกน้ำ
6. นายชินวัตร   รอบสระน้อย
7. นายทวีพงษ์   พัววิริยะกุล
8. เด็กชายนพดล   กัน
9. นายนันทวัฒน์   ตันไธสง
10. นางสาวนุชรดี   ชอุ่มกลาง
11. นางสาวปวีณา   ไตรพิษ
12. นางสาวพนิดาพร   ทัดไพร
13. นางสาวพิมฤทัย  พิมพา
14. นายรัตติพงศ์   แก้วกัญญา
15. เด็กชายราชศิริ   เอียดแก้ว
16. นางสาววรินทร์พร   ชาติสุวรรณวัฒนา
17. นายสราวุฒิ   เจริญสิริ
18. นางสาวสุพิชฌาย์   ป่าตุ้ม
19. นางสาวอภิรา   กลีบบัว
20. นางสาวเสาวลักษณ์   คำหอม
 
1. นางสาวพฤกษา   เทียนกุล
2. นายอรรถพร   เอี่ยมละออ
3. นางสาวชลหทัย   ใจดี
4. นายธนกฤต   นิลรัตน์
5. นางสาวมาลาตี   ศรีพวงผกาพันธุ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาญจน์  กัณหา
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบัณฑิตา  ฉัตรเงิน
 
1. นายธนกฤต  นิลรัตน์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชญานิศ  รุ่งเรือง
2. นายธานี  พรมแสน
3. เด็กชายธีรธรรม  หมั่นธรรม
4. เด็กชายปิยะวัตร  แป้นสุวรรณ์
5. เด็กชายรชต  อำพันทอง
6. นายวัยสิทธิ์  สิงโหพล
7. เด็กชายสุวิทย์  ต้นศกุลพานิชย์
8. เด็กชายเจษฎา  พันธ์ศรี
9. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วไสย์
10. เด็กชายเอกศิษฏ์  โกตัน
 
1. นายศักรินทร์  ศักดานเรศว์
2. นายนิสิต  กำเดช
3. นายธนิต  สร้อยสุวรรณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันวิสา  หมายเขา
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกิตฎาภรณ์  ศรีเกษร
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปทันทิญา  สุวัฒน์ธนากร
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โถยขุน
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  พรมคำ
2. เด็กชายจุฑาภัทร  แผนสมบูรณ์
3. เด็กชายจุฑาภัทร  สุดารัตน์
4. เด็กหญิงชนิสรา  อัฐวัฒนถาวรกุล
5. เด็กหญิงบุษยมาศ  จุลนาค
6. เด็กหญิงปฎิพร  พัฒนา
7. เด็กชายพลรัตน์  รัตนวงษ์
8. เด็กหญิงภัสราภรณ์  คำไกร
9. เด็กชายสุธาศิน  ชูติ้น
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ขำดี
11. เด็กชายอาทิตย์  แก้วศรีไตร
12. เด็กชายแดนสรวง  จันทร์หอม
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
2. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
3. นายปรเมศ  ล้อมไธสง
4. นางสาวณัฐชาพัชร  สุวรรณกฤต
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นางสาวจิรนันท์  หวง
2. นางสาวจุฑามาศ  อำพันธุ์ทอง
3. นางสาวณัฐธิชา  เอมกลิ่นบัว
4. นางสาวธนันท์ลดา  ศรีกุลธรานันท์
5. นางสาววันทนีย์  บัวใหญ่
 
1. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เพ็ญศรี
2. นางสาวสมฤทัย  กลิ่นเกษร
3. นางบุษบา  กิ่งทอง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 17 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ลีลาวงศาโรจน์
 
1. นางสาวปาจรีย์  รัตนานุสนธิ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตฎาภรณ์  ศรีเกษร
2. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
3. นางสาววิมลชฏา  พิทักษ์หมู่
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ปานกำเหนิด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  หมวกไหม
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นางมณีรัตน์  สายจันทร์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
2. นายธันยพงศ์   แหวนส่อง
 
1. นางสาวดลญา  สดแสงจันทร์
2. นางสาวภานรินทร์  หวานชื่น
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนก  โจมรัมย์
2. เด็กหญิงอโณมา  โค้วเจริญทรัพย์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นายศุภพล  มีพันธุ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชนันท์  นุศาสตร์สังข์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วัดครบุรี
3. เด็กหญิงอิสริยา  พรศรี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 15 1. นายกฤษฎา  ตากุน
2. นายบุญพฤทธิ์  เอื้อวัฒนกุลวิไล
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวภานรินทร์  หวานชื่น
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  หล้าสงค์
2. เด็กหญิงมัทชีตา  วงศ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุวิมล  สุวะไกร
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นายอณพัทย์  โกเจริญ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พงษ์สาโรจน์
2. เด็กหญิงนวธิชา  สร้างนา
3. เด็กชายไตยรัตน์  กรุดสัมพันธ์
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นายกิตื์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.33 ทอง 4 1. นางสาวขวัญฤดี  ทองใบ
2. นางสาวธัญลักษณ์  สุนทรกิติ
3. นายปิยพัทธ์  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นายกิติ์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเรืองฤทธฺ์  ผ่องศรี
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี