สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อัมภวา
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวภัชราภรณ์  เชี่ยววุฒิภาค
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 27 1. นางสาวขวัญวรัชยา  พนธกรศุภะศิลป์
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงรสิกา  จารัตน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ดุงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุชาดา  มหายศ
 
1. นางสาวไพจิตร  โชติอ้น
2. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นางสาวจันทิมา  แก้วผ่อง
2. นางสาวประกายแก้ว  ตั้งถาวรทรัพย์
3. นางสาววิกาญดา  ศรีดี
 
1. นางสาวไพจิตร  โชติอ้น
2. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญปลูก
2. เด็กชายศุภณัฐ  แช่มเสือ
3. เด็กหญิงสรัญญา  โตสิงห์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีวะลม
2. นางดวงใจ  กีรติรัตนะ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวญาณัจฉรา  คูเจริญ
2. นางสาวธันยภัค  เรืองศิลปวิไล
3. นายนพดล  ขำน้อย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
2. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงตมิสา  เกตุมณี
2. เด็กชายรัชพล  เยี่ยมกระโทก
3. เด็กหญิงวรินกาญจน์  ธัญดาธนบูลย์
 
1. นายปภาณ  ชาติเจริญถาวร
2. นางประนอม  ผ่องราษี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีใส
2. เด็กหญิงมนทิราพร  ทอนโพธิ์
3. เด็กชายไชยชาญ  นนทะภา
 
1. นางสมบัติ  ฟุ้งพันธุ์ประเสริญ
2. นางสาวขวัญฤดี  ภูชะธง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายกวีพัฒน์  ภควัตสิริกุล
2. นายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล
3. นางสาว่รจเรข  คูณทวีกิจ
 
1. นางสาวชาลินี  คุ้มพูล
2. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานติมา  คงถาวร
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ต่ายก้อนทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สนิทพักตร์
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สามาทอง
5. เด็กหญิงอารียา  เหมือนละม้าย
 
1. นางจิราภรณ์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  ฉิมเอนก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.29 เงิน 4 1. นางสาวปภาวินท์  นนทะภา
2. นางสาวปองวลี  จังอินทร์
3. นางสาวพรรณิกา  คำก้อนแก้ว
4. นางสาววิรงรอง  ทองหน้าศาล
5. นายสุรศักดิ์  มีธรรม
 
1. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
2. นายสมภพ  สิมัยนาม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 28 1. เด็กชายปิยทีป  ภูมีอภิสมา
2. เด็กหญิงอภิญญา  อุตศาสตร์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นางสาวชลหทัย  ใจดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 24 1. นางสาวปัทมาพร  ธนมงคลกูล
2. นายศุรกฤษ์ฎิ์  เจนวรกิจ
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นางสาวจารุณี  ฉิมเอนก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพลอยนภา  ตติยพงศ์ธร
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 70.67 เงิน 5 1. เด็กชายกิตตินันท์  อ่อนระเบียบ
2. นายชลันธร  แก้วดวงดี
3. นายฐิตินันท์  มะโนรี
4. เด็กชายณัฐนันท์  แสงสว่าง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังชู
6. นางสาวตวงรัตน์  โพธิ์ศรี
7. นายธีรดา  เนตร์สงคราม
8. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  มีใย
9. เด็กหญิงพรฤทัย  ประดับพงษ์
10. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
11. เด็กหญิงสายธาร  ส่งรอด
12. เด็กชายสิงห์สยาม  ดวงใหญ่
13. นางสาวอริสา  แสนมี
14. เด็กชายเคารพ  ใจเย็น
15. นายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
2. นางสาวนิชาภา  เจริญรวย
3. นายดุสิทธิ  ซ้อนเพชร
4. นายธนเดช  พันธุกร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงเนตรนภัทร  นาทสูงเนิน
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 18 1. นางสาวจันทิมา  แก้วผ่อง
 
1. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายจิรภัทร  สังข์สีเหลือบ
2. นายจีรทีป  ดอนสังไพร
3. นายผณินทร์  ศิริสัมพันธ์
4. นางสาวสรัลพร  ดีเฉลา
5. นางสาวสุธัญญา  ศรีโสภณ
6. นางสาวอังคณา  โพธิ์ศรี
7. นางสาวอัญชลี  กฤษณะสุคนธ์
8. นางสาวเบญจมาศ  ฮ้อยิ่ง
9. นายเอกชัย  แสงอรุณ
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
2. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
3. นายบวรวรพล  วงษ์วุสรรณ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิภาวรรณ  แซ่ด่าน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คงเพชรขาว
3. เด็กหญิงศศิธร  ใยบัว
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ด้วงพรหม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  หินนอก
 
1. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เพ็ญศรี
2. นางสาวสมฤทัย  กลิ่นเกษร
3. นางบุษบา  กิ่งทอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายกฤษฎา  ฉ่ำนิด
 
1. นางสาวปาจรีย์   รัตนานุสนธิ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกนต์สินี  ดลพัฒนวัฒน์
2. นางสาวณัฐชยา  มิตรพันธุ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปาลิไลยก์
2. นางสาวฐิติมา  ศรีมงคล
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.67 เงิน 16 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฤทธิ์จันดี
2. เด็กหญิงปทันทิญา  สุวัฒน์ธนากร
3. เด็กหญิงพลอยนภา  ตติยพงศ์
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  สว่างศรี
2. เด็กหญิงพิจักขณา  กลิ่นพิพัฒน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 11 1. นายฉัตรชัย  ศิริธะนะ
2. นางสาวพรชิตา  หมวกไหม
3. นางสาววรลักษณ์  แย้มพักตร์
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์