สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 31 1. นายพงศธร  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 1. นางสาวพรรณิการ์  คำก้อนแก้ว
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายชานนท์  อรุณสะเกษ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทองบุตร
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวปริญญา  นาเวียง
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายนันทภพ  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พัฒนสำราญ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวมาริสา  แสงเทียน
2. นายอาทร  เหล่าพิเดช
 
1. นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต์
2. ว่าที่ร้อยตรีคณิตกรณ์  ศรีนิเวศน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เขียวสวัสดิ์
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชะเอม
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวสุรีกร  ชัยยะ
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชัชชญา  แสงอาวุธ
 
1. นายวาที  อิศระพันธ์ุ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรเบาเทา
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกังสดา  ทองพุ่ม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฮงดี
3. เด็กหญิงอนงค์นาง  ซึ่งบางขาว
 
1. นายวาที  อิศระพันธ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายกันตพิชญ์  เอี่ยมประเสริฐ
2. นางสาวขวัญทิพย์  ชนาเนตร
3. นายชลิต  โพธ์จันทร์
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 4 1. นางสาวอภิสรา  กลีบบัว
 
1. นางผาณิต  สุวิยานนท์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณิชานันท์  เกื้อญาติ
2. เด็กหญิงธิษณามตี  คำพงษา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นายกิติ์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 12 1. นางสาววรกมล  ศักดานเรศว์
2. นายสันติภาพ  วิภาตะพันธุ์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวดลญา  สดแสงจันทร์