สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธรรมนูญ  ตอรบรัมย์
 
1. นางละเอียด  เกิดลำเจียก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สารพิมพา
2. เด็กชายพลกฤษ  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
2. นางละเอียด  เกิดลำเจียก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวลิน  สาลีพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  มูลดี
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวไพจิตร  โชติอ้น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นางสาวปาลิตา  พงศาปาน
 
1. นางสาวประภาศรี  สิงคเสลิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัชวัสส์   ปรีสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ฤาชา
 
1. นายพิเชษฐ์  สร้อยทอง
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชนิสรา  ปัญญาการผล
2. นางสาวภัณฑิรา  ผลจันทร์
 
1. นายพิเชษฐ์  สร้อยทอง
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงนงนุช  จันทวงษา
2. เด็กหญิงเมธิณี  พึ่งนุ่ม
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 17 1. นายกฤษฎา  ขัติยานนท์
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐภัทร  เอื้อบุญประเสริฐ
2. เด็กชายธนากร  พัชรินทร์กุล
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จัตุกูล
 
1. นางอภิวรรณ  ขลิบปั้น
2. นายขวัญเมือง  สีวอ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 27 1. นายปฎิภาณ  สายมาอินทร์
2. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมปรีชา
3. นางสาวมณีรัตน์  สัจจญาติ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
2. นางเฟื่องฟ้า  ร่อนรา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณภัทร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเขมิชา  ขวัญจิตรพิทักษ์
 
1. นายวาที  อิศระพันธ์ุ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังชู
 
1. นางสาวนิชาภา  เจริญรวย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 17 1. นายกิตติธัช  แสงทอง
 
1. นางผาณิต  สุวิยานนท์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงบุรัสกร  ร่มสกุล
 
1. นายธีรภัทร  จะชาลี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 23 1. นางสาววรรณพร  ไทยเจริญสุข
 
1. นายธีรภัทร  จะชาลี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยิ่งวงค์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลสุวรรณ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 25.33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงวรัญญา  อินทสงค์
2. เด็กหญิงสิราณี  สำราญสุข
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.6 เข้าร่วม 7 1. นายธนพัฒน์  สัจจาเฟื่องกิจการ
2. นายอภินันท์  ล้ออัศจรรย์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม