สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อัมภวา
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 31 1. นายพงศธร  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธรรมนูญ  ตอรบรัมย์
 
1. นางละเอียด  เกิดลำเจียก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวภัชราภรณ์  เชี่ยววุฒิภาค
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 27 1. นางสาวขวัญวรัชยา  พนธกรศุภะศิลป์
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เทพโภชน์
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 1. นางสาวพรรณิการ์  คำก้อนแก้ว
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงรสิกา  จารัตน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ดุงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุชาดา  มหายศ
 
1. นางสาวไพจิตร  โชติอ้น
2. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นางสาวจันทิมา  แก้วผ่อง
2. นางสาวประกายแก้ว  ตั้งถาวรทรัพย์
3. นางสาววิกาญดา  ศรีดี
 
1. นางสาวไพจิตร  โชติอ้น
2. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สารพิมพา
2. เด็กชายพลกฤษ  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
2. นางละเอียด  เกิดลำเจียก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวลิน  สาลีพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  มูลดี
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวไพจิตร  โชติอ้น
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายชานนท์  อรุณสะเกษ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทองบุตร
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวปริญญา  นาเวียง
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นางสาวปาลิตา  พงศาปาน
 
1. นางสาวประภาศรี  สิงคเสลิต
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญปลูก
2. เด็กชายศุภณัฐ  แช่มเสือ
3. เด็กหญิงสรัญญา  โตสิงห์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีวะลม
2. นางดวงใจ  กีรติรัตนะ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวญาณัจฉรา  คูเจริญ
2. นางสาวธันยภัค  เรืองศิลปวิไล
3. นายนพดล  ขำน้อย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
2. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงตมิสา  เกตุมณี
2. เด็กชายรัชพล  เยี่ยมกระโทก
3. เด็กหญิงวรินกาญจน์  ธัญดาธนบูลย์
 
1. นายปภาณ  ชาติเจริญถาวร
2. นางประนอม  ผ่องราษี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกช  ศิริสกุลพันธุ์
2. นางสาวนิชานันท์  ยุทธพงศ์พิสุทธิ
3. นางสาวภาวินี  พิมมาศ
 
1. นางสาววรัญญา  แดงสนิท
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีวะลม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัชวัสส์   ปรีสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ฤาชา
 
1. นายพิเชษฐ์  สร้อยทอง
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชนิสรา  ปัญญาการผล
2. นางสาวภัณฑิรา  ผลจันทร์
 
1. นายพิเชษฐ์  สร้อยทอง
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายโชคชัย  ชูถึง
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวีวัฒน์ .  ภควัตสิริกุล
 
1. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงนงนุช  จันทวงษา
2. เด็กหญิงเมธิณี  พึ่งนุ่ม
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 17 1. นายกฤษฎา  ขัติยานนท์
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายนันทภพ  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พัฒนสำราญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง 9 1. นางสาวมนสิชา  หงษ์สระคู
 
1. นางสาววศมน  ใจชื่น
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐภัทร  เอื้อบุญประเสริฐ
2. เด็กชายธนากร  พัชรินทร์กุล
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จัตุกูล
 
1. นางอภิวรรณ  ขลิบปั้น
2. นายขวัญเมือง  สีวอ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 27 1. นายปฎิภาณ  สายมาอินทร์
2. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมปรีชา
3. นางสาวมณีรัตน์  สัจจญาติ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
2. นางเฟื่องฟ้า  ร่อนรา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  สายอินทร์
2. เด็กหญิงดวงใจ  แววสว่าง
3. เด็กหญิงสาริษฐา  มะโนวรรณ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
2. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชิดชนก  ดิสสะมาน
2. นางสาวฐานิตา  เอี่ยมสมบัติ
3. นางสาวปฐมาภรณ์  พงศ์พนมมาศ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีใส
2. เด็กหญิงมนทิราพร  ทอนโพธิ์
3. เด็กชายไชยชาญ  นนทะภา
 
1. นางสมบัติ  ฟุ้งพันธุ์ประเสริญ
2. นางสาวขวัญฤดี  ภูชะธง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายกวีพัฒน์  ภควัตสิริกุล
2. นายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล
3. นางสาว่รจเรข  คูณทวีกิจ
 
1. นางสาวชาลินี  คุ้มพูล
2. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  กันพูล
2. เด็กหญิงวรรณษา  ลาสันเทียะ
3. เด็กหญิงอชิรญา  อินทสงค์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
2. นางสาวพรสวรรค์  กระจ่างสด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
2. นายภูมิ  ชวาลวิทย์
3. นายอารยะศักดิ์  อัศววงศ์อารยะ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนาภรณ์  เมืองคง
2. นายภัทรพงศ์  เหลืองสุขวิมล
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
2. นายศุภชัย  มหาชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กล้าหาญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
 
1. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
2. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายธรรมรัตน์  จามิกรณ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ซึ่งบางยาง
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
2. นายขวัญเมือง  สีวอ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกช  อุ่นเสรี
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ประวิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐชา  เสมอเหมือน
4. เด็กหญิงปานฉัตร  รักการเขียน
5. เด็กหญิงสุชานันท์  โยชะนะ
 
1. นายอรรถพร   เอี่ยมละออ
2. นางสาวชลหทัย  ใจดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนัญชิดา  ปัจจวงษ์
2. นายณัฐกร  ม่วงพรวน
3. นางสาววิลาสินี  พึ่งเถื่อน
4. นางสาวศิริมา  พ่วงทอง
5. นางสาวสหัสวดี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายอรรถพร   เอี่ยมละออ
2. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานติมา  คงถาวร
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ต่ายก้อนทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สนิทพักตร์
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สามาทอง
5. เด็กหญิงอารียา  เหมือนละม้าย
 
1. นางจิราภรณ์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  ฉิมเอนก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.29 เงิน 4 1. นางสาวปภาวินท์  นนทะภา
2. นางสาวปองวลี  จังอินทร์
3. นางสาวพรรณิกา  คำก้อนแก้ว
4. นางสาววิรงรอง  ทองหน้าศาล
5. นายสุรศักดิ์  มีธรรม
 
1. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
2. นายสมภพ  สิมัยนาม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษฎา  ตากุน
2. นายบุญพฤทธิ์  เอื้อวัฒนากุลวิไล
3. นางสาวพุทธินันท์  ศรีเกาะ
4. นางสาวภัณฑิรา  ผลจันทร์
5. นายศุภกิจ  ไตรภาณุกุล
 
1. นางณนิรันดร์  คำไกร
2. นางสาวมาลาตี  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.32 ทอง 4 1. นางสาวกนต์สินี   ดลพัฒนวัฒน์
2. นายกฤษราวุธ   ยิ้มสมาน
3. นายกาจบัณฑิต เภาศรี  เภาศรี
4. นางสาวจุฑามณี   ประโพธิเทศ
5. นางสาวชลมาศ   เงือกน้ำ
6. นายชินวัตร   รอบสระน้อย
7. นายทวีพงษ์   พัววิริยะกุล
8. เด็กชายนพดล   กัน
9. นายนันทวัฒน์   ตันไธสง
10. นางสาวนุชรดี   ชอุ่มกลาง
11. นางสาวปวีณา   ไตรพิษ
12. นางสาวพนิดาพร   ทัดไพร
13. นางสาวพิมฤทัย  พิมพา
14. นายรัตติพงศ์   แก้วกัญญา
15. เด็กชายราชศิริ   เอียดแก้ว
16. นางสาววรินทร์พร   ชาติสุวรรณวัฒนา
17. นายสราวุฒิ   เจริญสิริ
18. นางสาวสุพิชฌาย์   ป่าตุ้ม
19. นางสาวอภิรา   กลีบบัว
20. นางสาวเสาวลักษณ์   คำหอม
 
1. นางสาวพฤกษา   เทียนกุล
2. นายอรรถพร   เอี่ยมละออ
3. นางสาวชลหทัย   ใจดี
4. นายธนกฤต   นิลรัตน์
5. นางสาวมาลาตี   ศรีพวงผกาพันธุ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาญจน์  กัณหา
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบัณฑิตา  ฉัตรเงิน
 
1. นายธนกฤต  นิลรัตน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 28 1. เด็กชายปิยทีป  ภูมีอภิสมา
2. เด็กหญิงอภิญญา  อุตศาสตร์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นางสาวชลหทัย  ใจดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 24 1. นางสาวปัทมาพร  ธนมงคลกูล
2. นายศุรกฤษ์ฎิ์  เจนวรกิจ
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นางสาวจารุณี  ฉิมเอนก
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชญานิศ  รุ่งเรือง
2. นายธานี  พรมแสน
3. เด็กชายธีรธรรม  หมั่นธรรม
4. เด็กชายปิยะวัตร  แป้นสุวรรณ์
5. เด็กชายรชต  อำพันทอง
6. นายวัยสิทธิ์  สิงโหพล
7. เด็กชายสุวิทย์  ต้นศกุลพานิชย์
8. เด็กชายเจษฎา  พันธ์ศรี
9. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วไสย์
10. เด็กชายเอกศิษฏ์  โกตัน
 
1. นายศักรินทร์  ศักดานเรศว์
2. นายนิสิต  กำเดช
3. นายธนิต  สร้อยสุวรรณ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวมาริสา  แสงเทียน
2. นายอาทร  เหล่าพิเดช
 
1. นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต์
2. ว่าที่ร้อยตรีคณิตกรณ์  ศรีนิเวศน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เขียวสวัสดิ์
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันวิสา  หมายเขา
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพลอยนภา  ตติยพงศ์ธร
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกิตฎาภรณ์  ศรีเกษร
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชะเอม
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวสุรีกร  ชัยยะ
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปทันทิญา  สุวัฒน์ธนากร
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชัชชญา  แสงอาวุธ
 
1. นายวาที  อิศระพันธ์ุ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณภัทร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเขมิชา  ขวัญจิตรพิทักษ์
 
1. นายวาที  อิศระพันธ์ุ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรเบาเทา
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกังสดา  ทองพุ่ม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฮงดี
3. เด็กหญิงอนงค์นาง  ซึ่งบางขาว
 
1. นายวาที  อิศระพันธ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายกันตพิชญ์  เอี่ยมประเสริฐ
2. นางสาวขวัญทิพย์  ชนาเนตร
3. นายชลิต  โพธ์จันทร์
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังชู
 
1. นางสาวนิชาภา  เจริญรวย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 70.67 เงิน 5 1. เด็กชายกิตตินันท์  อ่อนระเบียบ
2. นายชลันธร  แก้วดวงดี
3. นายฐิตินันท์  มะโนรี
4. เด็กชายณัฐนันท์  แสงสว่าง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังชู
6. นางสาวตวงรัตน์  โพธิ์ศรี
7. นายธีรดา  เนตร์สงคราม
8. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  มีใย
9. เด็กหญิงพรฤทัย  ประดับพงษ์
10. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
11. เด็กหญิงสายธาร  ส่งรอด
12. เด็กชายสิงห์สยาม  ดวงใหญ่
13. นางสาวอริสา  แสนมี
14. เด็กชายเคารพ  ใจเย็น
15. นายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
2. นางสาวนิชาภา  เจริญรวย
3. นายดุสิทธิ  ซ้อนเพชร
4. นายธนเดช  พันธุกร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โถยขุน
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงเนตรนภัทร  นาทสูงเนิน
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 18 1. นางสาวจันทิมา  แก้วผ่อง
 
1. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  พรมคำ
2. เด็กชายจุฑาภัทร  แผนสมบูรณ์
3. เด็กชายจุฑาภัทร  สุดารัตน์
4. เด็กหญิงชนิสรา  อัฐวัฒนถาวรกุล
5. เด็กหญิงบุษยมาศ  จุลนาค
6. เด็กหญิงปฎิพร  พัฒนา
7. เด็กชายพลรัตน์  รัตนวงษ์
8. เด็กหญิงภัสราภรณ์  คำไกร
9. เด็กชายสุธาศิน  ชูติ้น
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ขำดี
11. เด็กชายอาทิตย์  แก้วศรีไตร
12. เด็กชายแดนสรวง  จันทร์หอม
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
2. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
3. นายปรเมศ  ล้อมไธสง
4. นางสาวณัฐชาพัชร  สุวรรณกฤต
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายจิรภัทร  สังข์สีเหลือบ
2. นายจีรทีป  ดอนสังไพร
3. นายผณินทร์  ศิริสัมพันธ์
4. นางสาวสรัลพร  ดีเฉลา
5. นางสาวสุธัญญา  ศรีโสภณ
6. นางสาวอังคณา  โพธิ์ศรี
7. นางสาวอัญชลี  กฤษณะสุคนธ์
8. นางสาวเบญจมาศ  ฮ้อยิ่ง
9. นายเอกชัย  แสงอรุณ
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
2. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
3. นายบวรวรพล  วงษ์วุสรรณ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิภาวรรณ  แซ่ด่าน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คงเพชรขาว
3. เด็กหญิงศศิธร  ใยบัว
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ด้วงพรหม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  หินนอก
 
1. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เพ็ญศรี
2. นางสาวสมฤทัย  กลิ่นเกษร
3. นางบุษบา  กิ่งทอง
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นางสาวจิรนันท์  หวง
2. นางสาวจุฑามาศ  อำพันธุ์ทอง
3. นางสาวณัฐธิชา  เอมกลิ่นบัว
4. นางสาวธนันท์ลดา  ศรีกุลธรานันท์
5. นางสาววันทนีย์  บัวใหญ่
 
1. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เพ็ญศรี
2. นางสาวสมฤทัย  กลิ่นเกษร
3. นางบุษบา  กิ่งทอง
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 4 1. นางสาวอภิสรา  กลีบบัว
 
1. นางผาณิต  สุวิยานนท์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 17 1. นายกิตติธัช  แสงทอง
 
1. นางผาณิต  สุวิยานนท์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 17 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ลีลาวงศาโรจน์
 
1. นางสาวปาจรีย์  รัตนานุสนธิ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายกฤษฎา  ฉ่ำนิด
 
1. นางสาวปาจรีย์   รัตนานุสนธิ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงบุรัสกร  ร่มสกุล
 
1. นายธีรภัทร  จะชาลี
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 23 1. นางสาววรรณพร  ไทยเจริญสุข
 
1. นายธีรภัทร  จะชาลี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 -    
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกนต์สินี  ดลพัฒนวัฒน์
2. นางสาวณัฐชยา  มิตรพันธุ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปาลิไลยก์
2. นางสาวฐิติมา  ศรีมงคล
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.67 เงิน 16 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฤทธิ์จันดี
2. เด็กหญิงปทันทิญา  สุวัฒน์ธนากร
3. เด็กหญิงพลอยนภา  ตติยพงศ์
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตฎาภรณ์  ศรีเกษร
2. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
3. นางสาววิมลชฏา  พิทักษ์หมู่
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ปานกำเหนิด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  หมวกไหม
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นางมณีรัตน์  สายจันทร์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณิชานันท์  เกื้อญาติ
2. เด็กหญิงธิษณามตี  คำพงษา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นายกิติ์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
2. นายธันยพงศ์   แหวนส่อง
 
1. นางสาวดลญา  สดแสงจันทร์
2. นางสาวภานรินทร์  หวานชื่น
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  สว่างศรี
2. เด็กหญิงพิจักขณา  กลิ่นพิพัฒน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนก  โจมรัมย์
2. เด็กหญิงอโณมา  โค้วเจริญทรัพย์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นายศุภพล  มีพันธุ์
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยิ่งวงค์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลสุวรรณ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 25.33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงวรัญญา  อินทสงค์
2. เด็กหญิงสิราณี  สำราญสุข
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 12 1. นางสาววรกมล  ศักดานเรศว์
2. นายสันติภาพ  วิภาตะพันธุ์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวดลญา  สดแสงจันทร์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.6 เข้าร่วม 7 1. นายธนพัฒน์  สัจจาเฟื่องกิจการ
2. นายอภินันท์  ล้ออัศจรรย์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
94 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชนันท์  นุศาสตร์สังข์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วัดครบุรี
3. เด็กหญิงอิสริยา  พรศรี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 15 1. นายกฤษฎา  ตากุน
2. นายบุญพฤทธิ์  เอื้อวัฒนกุลวิไล
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวภานรินทร์  หวานชื่น
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  หล้าสงค์
2. เด็กหญิงมัทชีตา  วงศ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุวิมล  สุวะไกร
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นายอณพัทย์  โกเจริญ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 11 1. นายฉัตรชัย  ศิริธะนะ
2. นางสาวพรชิตา  หมวกไหม
3. นางสาววรลักษณ์  แย้มพักตร์
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พงษ์สาโรจน์
2. เด็กหญิงนวธิชา  สร้างนา
3. เด็กชายไตยรัตน์  กรุดสัมพันธ์
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นายกิตื์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.33 ทอง 4 1. นางสาวขวัญฤดี  ทองใบ
2. นางสาวธัญลักษณ์  สุนทรกิติ
3. นายปิยพัทธ์  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นายกิติ์ติกานต์  กัณพิพัฒน์
 
100 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเรืองฤทธฺ์  ผ่องศรี
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี