สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิ์นุช
 
1. นางสาวอลิสา  ดวงจิตเลิศขจร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.65 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีพูนภักตร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทีนิวงษ์
3. เด็กหญิงพิชญดา  เลิศศรีมงคล
4. เด็กหญิงอรปรียา  อินทสิทธิ์
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ปานเพชร
 
1. นางสาวคมขวัญ  คงรอด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.98 ทอง 16 1. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์นุช
 
1. นางอรพินท์  คัมภีพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาณิน  เริ่มกลาง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  มนทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายณัฐกานต์  สุขสมร
2. นายพีรวัส  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวณัฏฐวัลย์  เอี่ยมประดิษฐ์
2. นางประภาสี  ฟูมฟัก
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 1. นายภควัต  เขียวรัตน์
2. นางสาววรนุช  สุทธิสอน
3. นางสาวเริญรดา  โพธิดะนุช
 
1. นางอุษา  จินดาคุณ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เยายานัง
2. เด็กหญิงวัฒนารี  มณีรักษ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์ชัย
 
1. นายสอนไกร  กาพาด
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวน้ำทิพย์  สัมพันธ์
2. นางสาวน้ำเพชร  เอี่ยมสำลี
3. นางสาววณิสตา  รอดกลาง
 
1. นายสอนไกร  กาพาด