สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวรงรอง  เพิ่มทองคำ
 
1. นางสาวศุภนิดา  แสนทิพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์  อุดมสมบูรณ์กิจ
3. เด็กหญิงอัญชุลี  ศรีสกุล
 
1. นายวิวัฒน์  บุญธรรม
2. นางสาววาณี  เก่งการทำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวกุลณัฐ  แย้มแสง
2. นางสาวศิริพรรณ  พรอภัย
3. นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวกฤชกมล  ปิตานุพงศ์
2. นางสาวสายฝน  อินทร์ประจบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 26 1. เด็กหญิงชุลีกร  คำขจร
2. เด็กชายณฐพงศ์  ศรีมั่น
 
1. นายวิโรจน์  ล้วนศิริภาพ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. นายวรรัตน์  อิ่มเอม
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 18 1. นางสาวสุธีมน  นวลละออง
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  ไกรคงจิตต์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 15 1. นางสาวกรัณฑารัตฐ์  ตั้งเจริญ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  มนทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงลภัส  ดิษฐปาน
2. เด็กหญิงอัญชุลี  ศรีสกุล
 
1. นางสาวสุธินันท์  ครสาย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายคมกสิช  สุขสมอรรถ
2. เด็กชายภูริณัฐ  มณีเอี่ยม
 
1. นางสาวเต็มดวง  ชุมชัย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายธวัชชัย  พิลา
2. นายลัทธพล  เอี่ยมสมุทร
 
1. นายบิณฑ์  บุ่นวรรณา
2. นางประภาสี  ฟูมฟัก