สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงแก้วกานต์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางพรนิภา  นันทวนิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 28 1. นางสาวจารุวรรณ  สมต้น
 
1. นางพรนิภา  นันทวนิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงอัญชุลี  ศรีสกุล
 
1. นางสาวศุภนิดา  แสนทิพย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 33 1. นางสาวรชยา  อินธนู
2. นายสุรเชษฐ์  จันทร์หอม
 
1. นายวิโรจน์  ล้วนศิริภาพ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. นางสาวชุติกาญน์  บุญนาค
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นายพัทธพล  สังข์ทอง
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวจารุวรรณ  สมต้น
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงลภัส  ดิษฐปาน
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวจิราภา  พรหมนิล
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหว่าขจร
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายยอดชาย  ศรีพนม
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวกัสมล  สักยะพรต
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นายนฤพล  เพิ่มทองคำ
 
1. นางสาวเต็มดวง  ชุมชัย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายธนพล  กันทะเนตร
2. เด็กชายนนทภพ  ครุพันธ์
3. เด็กชายสุทธิพร  ศิริ
 
1. นายพิษณุ  ฉิมน้อย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  บุญนาค
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงศศิธร  ใจกล้า
 
1. นายพิษณุ  ฉิมน้อย