สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 30 1. นางสาวแพรวพรรณ  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวอลิสา  ดวงจิตเลิศขจร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพาศ
 
1. นางสาวยุวเรศ  สมาธิ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 27 1. นายสุรเชษฐ์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายยุทธนา  หลวงภักดี
2. เด็กชายศิริโชค  บุญแต่ง
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
2. นางสาวยุวเรศ  สมาธิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 24 1. นายพีรวัส  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 21 1. นางสาวจิราภา  พรหมนิล
 
1. นางสาวธนิษฐ์  กันทะปวง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อ่วมทอง
2. เด็กหญิงชุลีกร  คำขจร
 
1. นางเพ็ญทิพย์  มามาก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงพัชรพร  โฮงคำแก้ว
 
1. นายปิยะ  องอาจ