สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงแก้วกานต์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางพรนิภา  นันทวนิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 28 1. นางสาวจารุวรรณ  สมต้น
 
1. นางพรนิภา  นันทวนิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงอัญชุลี  ศรีสกุล
 
1. นางสาวศุภนิดา  แสนทิพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวรงรอง  เพิ่มทองคำ
 
1. นางสาวศุภนิดา  แสนทิพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิ์นุช
 
1. นางสาวอลิสา  ดวงจิตเลิศขจร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 30 1. นางสาวแพรวพรรณ  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวอลิสา  ดวงจิตเลิศขจร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปาริฉัตร  เต็มใจ
2. นางสาวพรรณภา  ทองเจียว
3. นางสาวอมลวรรณ  มณีสีขำ
 
1. นางสาวใจปอง  ส้มลิ้ม
2. นางพรนิภา  นันทวนิช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพาศ
 
1. นางสาวยุวเรศ  สมาธิ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 27 1. นายสุรเชษฐ์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายยุทธนา  หลวงภักดี
2. เด็กชายศิริโชค  บุญแต่ง
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
2. นางสาวยุวเรศ  สมาธิ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 24 1. นายพีรวัส  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 21 1. นางสาวจิราภา  พรหมนิล
 
1. นางสาวธนิษฐ์  กันทะปวง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์  อุดมสมบูรณ์กิจ
3. เด็กหญิงอัญชุลี  ศรีสกุล
 
1. นายวิวัฒน์  บุญธรรม
2. นางสาววาณี  เก่งการทำ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวกุลณัฐ  แย้มแสง
2. นางสาวศิริพรรณ  พรอภัย
3. นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวกฤชกมล  ปิตานุพงศ์
2. นางสาวสายฝน  อินทร์ประจบ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.65 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีพูนภักตร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทีนิวงษ์
3. เด็กหญิงพิชญดา  เลิศศรีมงคล
4. เด็กหญิงอรปรียา  อินทสิทธิ์
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ปานเพชร
 
1. นางสาวคมขวัญ  คงรอด
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.98 ทอง 16 1. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์นุช
 
1. นางอรพินท์  คัมภีพันธ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 26 1. เด็กหญิงชุลีกร  คำขจร
2. เด็กชายณฐพงศ์  ศรีมั่น
 
1. นายวิโรจน์  ล้วนศิริภาพ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 33 1. นางสาวรชยา  อินธนู
2. นายสุรเชษฐ์  จันทร์หอม
 
1. นายวิโรจน์  ล้วนศิริภาพ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อ่วมทอง
2. เด็กหญิงชุลีกร  คำขจร
 
1. นางเพ็ญทิพย์  มามาก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. นางสาวชุติกาญน์  บุญนาค
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นายพัทธพล  สังข์ทอง
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงพัชรพร  โฮงคำแก้ว
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวจารุวรรณ  สมต้น
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงลภัส  ดิษฐปาน
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวจิราภา  พรหมนิล
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหว่าขจร
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายยอดชาย  ศรีพนม
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. นายวรรัตน์  อิ่มเอม
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวกัสมล  สักยะพรต
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 18 1. นางสาวสุธีมน  นวลละออง
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  ไกรคงจิตต์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาณิน  เริ่มกลาง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  มนทอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 15 1. นางสาวกรัณฑารัตฐ์  ตั้งเจริญ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  มนทอง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงลภัส  ดิษฐปาน
2. เด็กหญิงอัญชุลี  ศรีสกุล
 
1. นางสาวสุธินันท์  ครสาย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริลักษณ์  จูประชากร
2. นางสาวแพรวพรรณ  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวสุธินันท์  ครสาย
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายคมกสิช  สุขสมอรรถ
2. เด็กชายภูริณัฐ  มณีเอี่ยม
 
1. นางสาวเต็มดวง  ชุมชัย
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นายนฤพล  เพิ่มทองคำ
 
1. นางสาวเต็มดวง  ชุมชัย
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายธนพล  กันทะเนตร
2. เด็กชายนนทภพ  ครุพันธ์
3. เด็กชายสุทธิพร  ศิริ
 
1. นายพิษณุ  ฉิมน้อย
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  บุญนาค
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงศศิธร  ใจกล้า
 
1. นายพิษณุ  ฉิมน้อย
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายธวัชชัย  พิลา
2. นายลัทธพล  เอี่ยมสมุทร
 
1. นายบิณฑ์  บุ่นวรรณา
2. นางประภาสี  ฟูมฟัก
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายณัฐกานต์  สุขสมร
2. นายพีรวัส  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวณัฏฐวัลย์  เอี่ยมประดิษฐ์
2. นางประภาสี  ฟูมฟัก
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 1. นายภควัต  เขียวรัตน์
2. นางสาววรนุช  สุทธิสอน
3. นางสาวเริญรดา  โพธิดะนุช
 
1. นางอุษา  จินดาคุณ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เยายานัง
2. เด็กหญิงวัฒนารี  มณีรักษ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์ชัย
 
1. นายสอนไกร  กาพาด
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวน้ำทิพย์  สัมพันธ์
2. นางสาวน้ำเพชร  เอี่ยมสำลี
3. นางสาววณิสตา  รอดกลาง
 
1. นายสอนไกร  กาพาด