สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สิริอมรพันธุ์
 
1. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพัชราภรณ์  ไชยเวช
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา   ชมภูพาน
 
1. นางสาวกัลยา  งามดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิมเพิ่มพูนวิวัฒน์
2. เด็กหญิงอัยลดา  บันดา
 
1. นางวรัญญา  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชญา  ประเสริฐสม
2. นางสาวสุนิสา  บุตราช
 
1. นางวรัญญา  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สาตรเสริม
2. เด็กชายทองดี  พันจันทร์
3. เด็กหญิงปริชญา  ประสพศิริ
 
1. นางสาวรัตน์ใจ  ซ้อนเพชร
2. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวภวรรณรัตน์  รักษ์ชวัลกร
2. นายมนตรี  พิเคราะห์
3. นายวิสา  แก้วกาหนัน
 
1. นางสาวไพลิน  สิงห์ลอ
2. นางสาวฐิติพรรณ  ดอนหัวร่อ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาลีมีน  บาฮา
2. เด็กชายไวยวิทย์  พันธ์ศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายวีระชัย  คุณเมือง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาทร  ดอนสังข์ไพร
2. นายนวฤทธิ์  สุขเจริญ
3. นายสุรสิทธิ์  สูนย์รัมย์
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายสมศักดิ์  เทวปฏิคม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.65 ทอง 7 1. เด็กหญิงปารวี  ทรัพย์สำเริง
2. เด็กหญิงลัขณา  หอชัยรัตน์
3. เด็กหญิงศิริพร  ทองพุ่ม
4. เด็กหญิงสุกฤตา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  เยาวนิช
 
1. นางสาววันธินี  บัวหอม
2. นางสาววิระสาฐ์  ศรีปัดถา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนธรณ์  ชนะพาห์
2. นายธนวัฒน์  นุ่นสุวรรณ
3. นายธนากร  ประจงเศษ
4. นายธนาคร  การประกอบ
5. นายธนโชติ  บุญย้อย
6. นางสาวธิราพร  สุดใจ
7. นางสาวปรียนันท์  ัตั้งสถิตวงศ์
8. นายพงศภัค  ศรีประเสริฐ
9. นางสาวพรสุภา  กลิ่นเนียม
10. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคสุข
11. นายพิสิฎฐ์  รุ่งสันเทียะ
12. นายภูริวัฒน์  พรหมศร
13. นางสาวมนัสนันท์  ยอดขาว
14. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
15. นางสาววิชญาดา  ใจเจริญ
16. นายวิสุทธิ์  ทองเลี่ยมรัตน์
17. นายศรศักดิ์  ศรีสันจันทร์
18. นายอนุชา  สีพลเรือน
19. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นางสาววันธินี  บัวหอม
3. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล
4. นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา
5. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชนก  ชมชูชื่น
2. นายณัฐพล  หงษ์นเรศ
3. นายธนกฤต  กิจพนาพร
4. นายธนวัฒน์  นุ่นสุวรรณ
5. นายธนวุฒิ  ภาคมินาคม
6. นายธนากร  ประจงเศษ
7. นายธนโชติ  บุญย้อย
8. นางสาวธิราพร  สุดใจ
9. นายธีรยุทธ  อุทธา
10. นางสาวนฤนาถ  ศรีทองใบ
11. นายปวริศ  จุงาม
12. นางสาวปัทมวรรณ  ทีปิเนตร
13. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
14. นายศรศักดิ์  ศรีสันจันทร์
15. นายศุภเกียรติ  รามเกียรต์
16. นายอภิสิทธิ์  โคกศรี
17. นางสาวอรณิชชา  จูมทอง
18. นายเจษฎา  นันติ
19. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นายบุรินทรวรวิทย์  พ่วนอุ๋ย
3. นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา
4. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
5. นางสาววิระสาฐ์  ศรีปัดถา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีมธุรส  จาดพันอินทร์
 
1. นางสาวรัตนานุช  จวบแจ้ง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.31 ทอง 6 1. นางสาวอนัญญา  เซียงจิน
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวณัฐชฎาธร  โพธิ์จันทร์
2. นายภูธเนตร  นิลจู
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ลี้
2. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรัญญา  ดอกไม้
2. นางสาวจันทิมา  ลาโสภี
3. เด็กหญิงชนัทดาภา  บาอุ้ย
4. เด็กหญิงตีรณา  ทองใหญ่
5. เด็กหญิงธนพร  สุชีวยากุล
6. นางสาวนันท์นภัส  เสรีเชษฐพงศ์
7. นางสาวนันท์นภัส  เสมือนโพธิ์
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  ประจวบวัน
9. เด็กหญิงศศิธร  พานแก้ว
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  โคตะเพ็ชร
 
1. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
2. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล
3. นางสาวรัตนานุช  จวบแจ้ง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  ไชยโพธิ์
 
1. นายวาริน  จินดาวงษ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญประสม
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  กิตติพงศ์ยิ่งยง
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
2. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวพรนิภา  กิรานุชิตพงศ์
3. นายศิริชัย  วีระสุข
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
2. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.67 ทอง 8 1. นายอินทร  สวรรค์เพ็ชร
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูริพัทธ์  สมบุญ
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยศวิน  นาคน้ำ
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  เข็มทอง
2. นายณัฐกานต์  ชมละม้าย
3. นายธรรมปพน  อุบลน้อย
4. นายวรวัฒน์  พิมโสดา
5. นายศุภวิชญ์  โสภา
 
1. นายประชารัฐ  กนิษฐสวัสดิ์
2. นายวาริน  จินดาวงษ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายกฤษฎา  ชมภูพาน
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวณิชากร  สถิตพรบรรพต
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  มงคลฤดี
 
1. นายสุรพงศ์  โควงศ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานุชภัฒค์  มงคลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เกียรติ์ศักดาวงศ์
3. เด็กหญิงณวพร  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงธนากาญจน์  พัฒทอง
5. เด็กหญิงธัญชนก  นงลักษณ์
6. เด็กหญิงปุตตรีฟาราห์  ปะสู
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีเพชร
8. เด็กหญิงภารดี  ทิมจันทึก
9. เด็กชายภูติ์คำ  ไชยแสง
10. เด็กหญิงรุจิมา  โอฬารทวีทรัพย์
11. เด็กหญิงวริศรา  ภู่เนียม
12. เด็กหญิงโยษิตา  อมรสิทธิวงศ์
 
1. นายสุรพงศ์  โควงศ์
2. นายประชารัฐ  กนิษฐสวัสดิ์
3. นายโชคชัย  กู้สกุลชัยธรรม
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อินทร์สุชาติ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  เชิดแสง
3. เด็กหญิงทักษพร  แหล่งทอง
4. เด็กชายธนธรณ์  เพชรสองเมือง
5. เด็กชายนนทวัฒน์  หาคม
6. เด็กหญิงปภาวิน  สรสิทธิ์
7. เด็กชายพีรณัฐ  ปีนะเก
8. เด็กหญิงอติกานต์  ยอดแก้ว
9. เด็กชายอัครชัย  วุฒิวงศ์วนกุล
10. เด็กหญิงอารียา  อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
3. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
4. นายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
5. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
6. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
8. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
9. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
10. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มงคลเมือง
2. เด็กหญิงญาณี  แดงบัณฑิต
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดวงโกศล
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลูกเกิด
5. เด็กหญิงธัญชนกย์  ชูแก้วไม้
6. เด็กหญิงนภัสรพี  เหมาะพิชัย
7. เด็กหญิงนุชนาถ  บุญทานุช
8. เด็กหญิงปิยะวรรณ  นุชเจริญ
9. เด็กหญิงพัชราพร  นนทนาตร์
10. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สักกทัตติยกุล
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
4. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวธนพร  ไตรราษฎร์
3. นายพงษ์เพ็ชร  ศรีภพ
4. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
5. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
6. นายพิพัฒน์พงษ์  เลิศพัฒนชาติ
7. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
8. นางสาววิชิตา  ศรีด้วง
9. นางสาวสิริณญา  ปึกคม
10. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
11. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
12. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
13. นางสาวอรวรรณ  งอยผาลา
14. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
15. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
16. นางสาวเกษมณี  มนตรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
4. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
5. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มงคลเมือง
2. นายณัฐพงศ์  ท้าวประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปภาวิน  สรสิทธิ์
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  กำลังรัมย์
5. เด็กชายพีรณัฐ  ปีนะเก
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำปาทอง
 
1. นางสาวอรพรรณ  หม่อมกระโทก
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 4 1. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  พร้อมเพียรพันธ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  เลิศภักดีทวีสิน
2. เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์เวชวิโรจน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไตรปยุกต์เลิศ
4. เด็กหญิงวิศัลยา  ศรีวัฒนา
5. เด็กชายวีรภัทร  วิชิตจิตตานนท์
 
1. นางสาวประภัสสร  องอาจ
2. นางสาวกัลยาณี  ศรีบุญเรือง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.3 ทอง 6 1. นายกวิน  พวงเงิน
2. นางสาวจุติพร  อ้อมงาม
3. นางสาวพลอยสวย  ลือบางใหญ่
4. นางสาวมุขธิตา  แสงโทโพธิ์
5. นางสาวสุกุลยา  เกียรติสมผล
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  พร้อมเพียรพันธ์
2. นางสาวอรพรรณ  หม่อมกระโทก
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทนัท  เตชสำราญทรัพย์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  อินแพง
2. Mr.Zhong  Yubin
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง 8 1. นางสาวกวิสรา  บุญฤทธิ์
2. นางสาวสนิฏา  ฤทธิบันลือ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีสมบัติ
2. Mr.Zhong  Yubin
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลีลาวดี  พงไพ
2. นางสาววนัชพร  งามสงวนประภา
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ทองนาโพธิ์
2. เด็กชายธีรยุทร  เจริญอุดมชัย
 
1. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
2. นายณรงค์เดช  เขม้นการนา
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติกวิน  ตีไพศาสกุ
2. เด็กหญิงกิตติยา  สินมา
 
1. นายณรงค์เดช  เขม้นการนา
2. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ชุลวงศ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปฏิมากรณ์  รังสิโสภา
2. นางสาววรรณรยา  สิงห์สิริจันทร์
3. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นางภาริณี  ภิรมย์เจียว
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  กุตะนันท์
2. นายภาคภูมิ  อาภาธนวัฒน์
 
1. นายสมใจ  ช้างเจริญ
2. นางสาวศศิวิมล  เพิ่มลาภ
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวชญานุช  สมันรัมย์
3. นางสาวพนิดา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายณรงค์เดช  เขม้นการนา
2. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิสมัย  จงประกอบกิจ
2. เด็กชายภากร  รัตนภักดี
3. เด็กหญิงวราลี  พรมพยอม
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวธัญญธร  ศิลวงศ์
2. นางสาวเมขลา  มะคนมอญ
3. นางสาวแพรวา  สมพล
 
1. นางวรรณา  เทียมเมือง
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาดี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ตั้งศิวานนท์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นนสีราช
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
48 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายจิรวัฒน์  ชูบรรจง
2. นายณัฏชากร  วงษ์เกตุใจ
3. นายถิร  เฉลิมทรัพย์
 
1. นายปิ่นชัย  โยธี
2. นางสาวแก้วตา   ภู่หลำ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  น้าเจริญ
3. เด็กหญิงจีระนันท์  สมอ่อน
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางสาวพรทิพย์  จันทร์ภู่
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  จิตแจ่มใสสกุล
2. เด็กชายชิตวัน  แก้วมรกต
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์เจียม
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางสาวพิมพ์ลดา  กมลศิริธนพงษ์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวจิดาภา  พอกพูน
2. นางสาวชลธิชา  อุ่นยศ
3. นางสาวอพิญญา  สุภารี
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
2. นางวรรณา  เทียมเมือง