สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายเฉลิมพงศ์  จันทจร
 
1. นางสาวจินตนา   ศิลาวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายภากร  รัตนภักดี
2. เด็กชายภูธเนตร  นิลจู
3. เด็กหญิงอลิชา  กันพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  พิทักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาววิภาวรรณ  เลิศศิริ
2. นางสาวเจนจิรา  อุนาแพง
3. นายไชยภัทร  จันทร์เรือง
 
1. นางสาวปนัดดา  พิทักษา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวจารุพร  ตับไธสง
2. นายธีรภัทร  สุระโคต
3. นางสาววิภาพร  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุสรรค์  ไชโยรักษ์
2. นางสาววราภรณ์  อภิวัฒนาพงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธีรพันธ์  มีโภคกิจ
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวภวรรณรัตน์  รักษ์ชวัลกร
 
1. นายเริงชัย  สถิตพรบรรพต
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนานิตย์  วาดอักษร
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สีบุระ
3. เด็กหญิงศุภรดา  ศรีเทพ
 
1. นายวีระชัย  คุณเมือง
2. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายธีรยุทธ  เจริญอุดมชัย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สนองค์
 
1. นางสาวปรานวดี  อุ่นญาติ
2. นางสาวลัดดา  โจมสติ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนสิน   กีรติวิทโยฬส
2. เด็กชายอติชาติ  มณฑารัตน์
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายวีระชัย  คุณเมือง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 11 1. นางสาวดลยา  บุญปู่
2. นางสาวพรรษา  ยอดเพ็ชร
3. นางสาวศิริลักษณ์  พงศ์สุพันธ์
4. นางสาวเฟื่องลดา  บุญมี
5. นางสาวไข่มุก  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาววันธินี  บัวหอม
2. นางสาววิระสาฐ์  ศรีปัดถา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวอสิชา  กันพันธ์
 
1. นายวาริน  จินดาวงษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวญาณิน  เกียรติมิ่งมงคล
 
1. นายธนวันต์  แพงบุดดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  มิ่งขวัญ
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธัชพล  มงคลศิริ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อมรอัครวัจน์
3. เด็กหญิงสิริมา  มาฆะมาส
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
2. นางสาวกรภัทร   ดิษยมนตรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนันดา  เจริญสุข
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดนิตา  แถมสวัสดิ์
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงรมิตา  ล้อมสาย
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวฐิติพร  บุญพิลา
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวอรณิชา  พรมทอง
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นางสาวอรจิรา  ผลขำทอง
 
1. นายประชารัฐ  กนิษฐสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงลลิตสุดา  สุขสอาด
 
1. นายสุรพงศ์  โควงศ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดีนี่  สก๊อตต์
 
1. นายสุระศักดิ์  พอกสูงเนิน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73.32 เงิน 4 1. เด็กหญิงต้นพร  อัษฏมงคลเลิศ
 
1. Mr.Zhong  Yubin
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.99 เงิน 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  นัลคำ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ใหม่สาลี
3. นางสาวนันท์นภัส  แสงทับ
4. นายพรเทพ  พวงผิว
5. นายอนุยุต  เอี่ยมเกษมสิน
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  อินแพง
2. นางสาวชมพูนุท  ศรีสมบัติ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายพจน์ศรุต  เจริญสุขโสภณ
2. เด็กชายภูริพัต  สีแสง
 
1. นางศิริลักษณ์  สีแสง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.45 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  นิติทวีเลิศ
2. เด็กชายจิรวัฒน์   สุวรรณมา
3. เด็กชายณัฐชนน  สมบัติ
4. เด็กชายปรมี  บุญแย้ม
5. เด็กชายพรชพล  ผิวใส
6. เด็กชายรัชพล  เปรื่องเจริญ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยโพธิ์
8. นายไตรภพ  อินทะ
 
1. นายสุธน  คลังเจริญ
2. นายสุระศักดิ์  พอกสูงเนิน
3. นายชุมพล  ยาทองไชย
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. นางสาวปัตตาเวีย  แพงงาม
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  เพ็ชรพันธ์งาม
3. นางสาววิภาพร  ภักดีสูงเนิน
 
1. นางทิพย์  ธรรมเกตุ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นางสาวศรัญกร  ธนิสาเจริญ
2. นางสาวสิริยา  รอตเจริญ
3. นางสาวโดริซ  แซ่ลี
 
1. นางทิพย์  ธรรมเกตุ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นายพชรพล  ผิวใส
2. นายรชต  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวภาริณี  ภิรมย์เจียว
2. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เชยพิชิต
2. นางสาวสาวิตรี  สีมาตย์
 
1. นางภาริณี  ภิรมย์เจียว
2. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายเชษฐ์  นนท์นาท
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายรชต  จันทร์ทอง
2. นายศิวกร  ปานสง่า
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทองคำ  อุตเสนา
2. เด็กชายปรเมศวร์  มีชื่อ
3. เด็กชายศุภชัย  ครีเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
34 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชนนท์  สติภา
2. นายทศพร  เพ็ชร์ยิ้ม
3. นายธัญญวัฒน์  เนินนาน
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายเชษฐ์  นนท์นาท
 
35 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  ตั้งจิตอภิชัย
2. เด็กหญิงนภิสา  เตียเปิ้น
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  มณีโลกย์
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์
2. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์