สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวเจนจิรา   ปาวิโน
 
1. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวณัชชา  ทองวิมล
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนฤมล  ชุ่มแจ่ม
2. เด็กชายอชิตพล  บำรุงหม้อ
 
1. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
2. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนาภัทร  พยุงวงษ์
2. เด็กหญิงตรีมธุรส  จาดพันอินทร์
3. เด็กหญิงเขมิกา  คุวณาพร
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวมะลิ  มณีด่านจาก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปราโมทย์  นานอก
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
2. นางสาวชยาภรณ์  อัครวุฒิ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายพิสุทธิ์  ภิญโญกิตติวงศ์
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนานิตย์  วาดอักษร
 
1. นายเริงชัย  สถิตพรบรรพต
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณรดา  บุญปราการ
2. เด็กหญิงมนัสวี  ชาติเผือก
3. เด็กหญิงสิริกร  กินนารี
 
1. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว
2. นางสาวทัศมีนา  สันธิโยธิน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวจันทนา  ฟักอ่อน
2. นางสาวนุชธิชา  ชำนาญวุฒิกร
3. นางสาวพิมพ์พัชร   เพชรา
 
1. นางสาวบุญสวย  สุนทะวงษ์
2. นางสาวอาลิษา  ภาณุไพชยนต์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายกิตติพงศ์  ภัทรจิตรา
2. นางสาวณัฐธิดา  เต็มใจรัก
3. นายอัศนี  ศรีหะชัย
 
1. นางสาวภัคจิรา   พงษ์เกษม
2. นางสาวเปรมฤดี  นิตยโรจน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นายก้องเกียรติ  กมลรังสรรค์
2. นางบุปผา  ศรีทองแท้
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฬาเนตร  แสงไข่
2. เด็กชายณัฐพงค์  เกียรติธนากิตติ์
3. เด็กชายติณณภพ  สุนาอาจ
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าคำ
5. เด็กหญิงเขมิสรา  สุขพลอย
 
1. นายวันชัย  แซ่ปัก
2. นางสาวสุจิตราภา  บุญแก้ว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.97 ทองแดง 12 1. นายณรงค์ศักดิ์  เชยชิด
2. นางสาวดุษสิตา  สุดสวาท
3. นางสาววราภรณ์  แก้วมีแสง
4. นางสาวสาธิดา  ผาสุข
5. นางสาวอัจฉริยา  ปาลเกิด
 
1. นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา
2. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 1. นางสาวณัฐธมล  คนเพียร
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายสัจวัฒน์  องค์อนุสรณ์
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวปาริฉัตต์  หวังเย็นกลาง
 
1. นายวาริน  จินดาวงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นางสาวยลดา  สมเสร็จ
 
1. นางสาวกรภัทร  ดิษยมนตรี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชนนิกานต์  เทพขัน
 
1. นายธนวันต์  แพงบุดดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นายเกริกพล  เจริญเขต
 
1. นายธนวันต์  แพงบุดดี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนพร  เชวงเจริญกุล
 
1. นางสาวนพวรรณ  โพธิ์คำ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 8 1. นางสาวกรชนก  พันธุ์สิทธิเดช
2. นางสาวปิยะฉัตร  คำเสน
3. นางสาวพรลภัส  ตันวิไล
4. นางสาววาสนา  พึ่งเดช
5. นางสาวสุชานาถ  กฤษณานนท์
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นายกิตชา  รัตนวัน
 
1. นางสาววันทนา  พริ้งมาดี
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 1. นางสาวกมลทิพย์  พึ่งรอด
2. นางสาวอินทิรา  คำสียา
 
1. นายกิตติกร  บุญมา
2. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  เขตดอน
2. เด็กชายภูชิต  พิมพ์กลาง
3. เด็กชายศุภกฤต  วลิตวรางค์กูร
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายเชษฐ์  นนท์นาท
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวนวรัตน์  อมรบัณฑิตวงษ์
2. นางสาวนิรชา  พูนทอง
3. นางสาวพรรษา  สกุลทวีสุข
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายเชษฐ์  นนท์นาท
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  อุดม
2. นางสาวณัชชา  ทองวิมล
3. นางสาวอรุชา  ตรีสุรนรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนสิริ  เชื้อทอง
2. เด็กชายวชร  วงศาโรจน์
3. เด็กชายสิรภพ  สนสายันต์
 
1. นายณรงค์เดช  เขม้นการนา
2. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ