สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอนาวิล  ยิ้มอิ่ม
 
1. นางอระภา  ชวนวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐนนท์  แซ่เจียง
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงบุญญิสา  สยามล
2. เด็กชายเอกขจร  บารมี
 
1. นางสาวชยาภรณ์  อัครวุฒิ
2. นายอุดมเดช  ศิริวัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูษิญ  ประเสริฐสม
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนคปภรณ์  อนุกูล
2. เด็กหญิงอรชณิภรณ์  แสงเกียง
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
2. นายฐิติวัสส์  ปัญญาวชิรญาณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คล้ายนก
2. เด็กหญิงดลยา  เรืองประพันธ์
3. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีคะเรศ
 
1. นายระพีพัฒน์  ล้อมกลาง
2. นางสาวสโรชา  แสงสว่าง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัญญาณี  อภัยศรี
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีภักดี
3. นางสาวสุมิตาพร  นิ่มหนู
 
1. นายธัชวินทร์  โพธิ์ไทร
2. นางสาวเบญจพร  แสงเดช
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 23 1. นายพัชรพล  ทองผดุงโรจน์
2. นางสาวพีระยา  ศรีหาตา
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
2. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทัพไทยดี
2. เด็กชายรัฐบารมี  หลักฐาน
 
1. นายพงศกร  ชุ่มแจ่ม
2. นางสาวสุภจิราณัฐ  โพธิ์ไพจิตร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจิตทราวัลย์  วิจิตร
2. นายภานุพงศ์  เทพรักษ์
 
1. นายพงศกร  ชุ่มแจ่ม
2. นางสาวสุภจิราณัฐ  โพธิ์ไพจิตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 46.2 เข้าร่วม 17 1. นายธีรภัทร  สุระโคต
 
1. นางสาวสุดารัตน์   เรืองแสง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 20 1. นายอัคราช  อึ้งประสูตร
 
1. นางสาวดวงจันทร์  รักน้ำเที่ยง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทอฝัน  อรุณบุญงาม
2. นางสาวภคมน  ร่วมสุข
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 36.33 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกุลปริยา  โพิ์แจ่ม
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 9 1. นายธนากร  เอี่ยมสิริธนากร
2. นางสาวลักษิกา  สีจันทร์แสง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีสมบัติ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  อินแพง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฐชฎาธร  โพธิ์จันทร์
2. นายวศวรรษ  พงศ์จงกล
 
1. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิชชุตา  พิภพภิญโญ
2. นางสาวอนัญญา  มูลไธสง
 
1. นายกิตติกร  บุญมา
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 5 1. นายตรีทศ  พิมจันทร์
2. นายธนกฤต  แสนนำเที่ยง
 
1. นายเชษฐ์  นนท์นาท
2. นางกานสุดา  พาหน