สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สิริอมรพันธุ์
 
1. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวเจนจิรา   ปาวิโน
 
1. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนาวิล  ยิ้มอิ่ม
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวณัชชา  ทองวิมล
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายเฉลิมพงศ์  จันทจร
 
1. นางสาวจินตนา   ศิลาวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพัชราภรณ์  ไชยเวช
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา   ชมภูพาน
 
1. นางสาวกัลยา  งามดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายภากร  รัตนภักดี
2. เด็กชายภูธเนตร  นิลจู
3. เด็กหญิงอลิชา  กันพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  พิทักษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาววิภาวรรณ  เลิศศิริ
2. นางสาวเจนจิรา  อุนาแพง
3. นายไชยภัทร  จันทร์เรือง
 
1. นางสาวปนัดดา  พิทักษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิมเพิ่มพูนวิวัฒน์
2. เด็กหญิงอัยลดา  บันดา
 
1. นางวรัญญา  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชญา  ประเสริฐสม
2. นางสาวสุนิสา  บุตราช
 
1. นางวรัญญา  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนฤมล  ชุ่มแจ่ม
2. เด็กชายอชิตพล  บำรุงหม้อ
 
1. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
2. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 -   1. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอนาวิล  ยิ้มอิ่ม
 
1. นางอระภา  ชวนวัน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐนนท์  แซ่เจียง
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนาภัทร  พยุงวงษ์
2. เด็กหญิงตรีมธุรส  จาดพันอินทร์
3. เด็กหญิงเขมิกา  คุวณาพร
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวมะลิ  มณีด่านจาก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวจารุพร  ตับไธสง
2. นายธีรภัทร  สุระโคต
3. นางสาววิภาพร  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุสรรค์  ไชโยรักษ์
2. นางสาววราภรณ์  อภิวัฒนาพงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงบุญญิสา  สยามล
2. เด็กชายเอกขจร  บารมี
 
1. นางสาวชยาภรณ์  อัครวุฒิ
2. นายอุดมเดช  ศิริวัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปราโมทย์  นานอก
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
2. นางสาวชยาภรณ์  อัครวุฒิ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูษิญ  ประเสริฐสม
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายพิสุทธิ์  ภิญโญกิตติวงศ์
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนคปภรณ์  อนุกูล
2. เด็กหญิงอรชณิภรณ์  แสงเกียง
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
2. นายฐิติวัสส์  ปัญญาวชิรญาณ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธีรพันธ์  มีโภคกิจ
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนานิตย์  วาดอักษร
 
1. นายเริงชัย  สถิตพรบรรพต
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวภวรรณรัตน์  รักษ์ชวัลกร
 
1. นายเริงชัย  สถิตพรบรรพต
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คล้ายนก
2. เด็กหญิงดลยา  เรืองประพันธ์
3. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีคะเรศ
 
1. นายระพีพัฒน์  ล้อมกลาง
2. นางสาวสโรชา  แสงสว่าง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัญญาณี  อภัยศรี
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีภักดี
3. นางสาวสุมิตาพร  นิ่มหนู
 
1. นายธัชวินทร์  โพธิ์ไทร
2. นางสาวเบญจพร  แสงเดช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณรดา  บุญปราการ
2. เด็กหญิงมนัสวี  ชาติเผือก
3. เด็กหญิงสิริกร  กินนารี
 
1. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว
2. นางสาวทัศมีนา  สันธิโยธิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวจันทนา  ฟักอ่อน
2. นางสาวนุชธิชา  ชำนาญวุฒิกร
3. นางสาวพิมพ์พัชร   เพชรา
 
1. นางสาวบุญสวย  สุนทะวงษ์
2. นางสาวอาลิษา  ภาณุไพชยนต์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนานิตย์  วาดอักษร
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สีบุระ
3. เด็กหญิงศุภรดา  ศรีเทพ
 
1. นายวีระชัย  คุณเมือง
2. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายกิตติพงศ์  ภัทรจิตรา
2. นางสาวณัฐธิดา  เต็มใจรัก
3. นายอัศนี  ศรีหะชัย
 
1. นางสาวภัคจิรา   พงษ์เกษม
2. นางสาวเปรมฤดี  นิตยโรจน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สาตรเสริม
2. เด็กชายทองดี  พันจันทร์
3. เด็กหญิงปริชญา  ประสพศิริ
 
1. นางสาวรัตน์ใจ  ซ้อนเพชร
2. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวภวรรณรัตน์  รักษ์ชวัลกร
2. นายมนตรี  พิเคราะห์
3. นายวิสา  แก้วกาหนัน
 
1. นางสาวไพลิน  สิงห์ลอ
2. นางสาวฐิติพรรณ  ดอนหัวร่อ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายธีรยุทธ  เจริญอุดมชัย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สนองค์
 
1. นางสาวปรานวดี  อุ่นญาติ
2. นางสาวลัดดา  โจมสติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นายก้องเกียรติ  กมลรังสรรค์
2. นางบุปผา  ศรีทองแท้
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาลีมีน  บาฮา
2. เด็กชายไวยวิทย์  พันธ์ศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายวีระชัย  คุณเมือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนสิน   กีรติวิทโยฬส
2. เด็กชายอติชาติ  มณฑารัตน์
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายวีระชัย  คุณเมือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาทร  ดอนสังข์ไพร
2. นายนวฤทธิ์  สุขเจริญ
3. นายสุรสิทธิ์  สูนย์รัมย์
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายสมศักดิ์  เทวปฏิคม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.65 ทอง 7 1. เด็กหญิงปารวี  ทรัพย์สำเริง
2. เด็กหญิงลัขณา  หอชัยรัตน์
3. เด็กหญิงศิริพร  ทองพุ่ม
4. เด็กหญิงสุกฤตา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  เยาวนิช
 
1. นางสาววันธินี  บัวหอม
2. นางสาววิระสาฐ์  ศรีปัดถา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 11 1. นางสาวดลยา  บุญปู่
2. นางสาวพรรษา  ยอดเพ็ชร
3. นางสาวศิริลักษณ์  พงศ์สุพันธ์
4. นางสาวเฟื่องลดา  บุญมี
5. นางสาวไข่มุก  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาววันธินี  บัวหอม
2. นางสาววิระสาฐ์  ศรีปัดถา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฬาเนตร  แสงไข่
2. เด็กชายณัฐพงค์  เกียรติธนากิตติ์
3. เด็กชายติณณภพ  สุนาอาจ
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าคำ
5. เด็กหญิงเขมิสรา  สุขพลอย
 
1. นายวันชัย  แซ่ปัก
2. นางสาวสุจิตราภา  บุญแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.97 ทองแดง 12 1. นายณรงค์ศักดิ์  เชยชิด
2. นางสาวดุษสิตา  สุดสวาท
3. นางสาววราภรณ์  แก้วมีแสง
4. นางสาวสาธิดา  ผาสุข
5. นางสาวอัจฉริยา  ปาลเกิด
 
1. นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา
2. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชพร  อากาศสภา
2. เด็กหญิงณัฐฌาฎา  โยธี
3. เด็กชายทองดี  พันจันทร์
4. เด็กหญิงนภัสสร  วีระกุล
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สีรี
 
1. นายทนาศิลป์  ทิพย์แสง
2. นายบุรินทรวรวิทย์  พ่วนอุ๋ย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนธรณ์  ชนะพาห์
2. นายธนวัฒน์  นุ่นสุวรรณ
3. นายธนากร  ประจงเศษ
4. นายธนาคร  การประกอบ
5. นายธนโชติ  บุญย้อย
6. นางสาวธิราพร  สุดใจ
7. นางสาวปรียนันท์  ัตั้งสถิตวงศ์
8. นายพงศภัค  ศรีประเสริฐ
9. นางสาวพรสุภา  กลิ่นเนียม
10. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคสุข
11. นายพิสิฎฐ์  รุ่งสันเทียะ
12. นายภูริวัฒน์  พรหมศร
13. นางสาวมนัสนันท์  ยอดขาว
14. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
15. นางสาววิชญาดา  ใจเจริญ
16. นายวิสุทธิ์  ทองเลี่ยมรัตน์
17. นายศรศักดิ์  ศรีสันจันทร์
18. นายอนุชา  สีพลเรือน
19. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นางสาววันธินี  บัวหอม
3. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล
4. นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา
5. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชนก  ชมชูชื่น
2. นายณัฐพล  หงษ์นเรศ
3. นายธนกฤต  กิจพนาพร
4. นายธนวัฒน์  นุ่นสุวรรณ
5. นายธนวุฒิ  ภาคมินาคม
6. นายธนากร  ประจงเศษ
7. นายธนโชติ  บุญย้อย
8. นางสาวธิราพร  สุดใจ
9. นายธีรยุทธ  อุทธา
10. นางสาวนฤนาถ  ศรีทองใบ
11. นายปวริศ  จุงาม
12. นางสาวปัทมวรรณ  ทีปิเนตร
13. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
14. นายศรศักดิ์  ศรีสันจันทร์
15. นายศุภเกียรติ  รามเกียรต์
16. นายอภิสิทธิ์  โคกศรี
17. นางสาวอรณิชชา  จูมทอง
18. นายเจษฎา  นันติ
19. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นายบุรินทรวรวิทย์  พ่วนอุ๋ย
3. นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา
4. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
5. นางสาววิระสาฐ์  ศรีปัดถา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีมธุรส  จาดพันอินทร์
 
1. นางสาวรัตนานุช  จวบแจ้ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.31 ทอง 6 1. นางสาวอนัญญา  เซียงจิน
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวณัฐชฎาธร  โพธิ์จันทร์
2. นายภูธเนตร  นิลจู
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ลี้
2. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 23 1. นายพัชรพล  ทองผดุงโรจน์
2. นางสาวพีระยา  ศรีหาตา
 
1. นายทศพล  ดีกระจ่าง
2. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรัญญา  ดอกไม้
2. นางสาวจันทิมา  ลาโสภี
3. เด็กหญิงชนัทดาภา  บาอุ้ย
4. เด็กหญิงตีรณา  ทองใหญ่
5. เด็กหญิงธนพร  สุชีวยากุล
6. นางสาวนันท์นภัส  เสรีเชษฐพงศ์
7. นางสาวนันท์นภัส  เสมือนโพธิ์
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  ประจวบวัน
9. เด็กหญิงศศิธร  พานแก้ว
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  โคตะเพ็ชร
 
1. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
2. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล
3. นางสาวรัตนานุช  จวบแจ้ง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทัพไทยดี
2. เด็กชายรัฐบารมี  หลักฐาน
 
1. นายพงศกร  ชุ่มแจ่ม
2. นางสาวสุภจิราณัฐ  โพธิ์ไพจิตร
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจิตทราวัลย์  วิจิตร
2. นายภานุพงศ์  เทพรักษ์
 
1. นายพงศกร  ชุ่มแจ่ม
2. นางสาวสุภจิราณัฐ  โพธิ์ไพจิตร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  ไชยโพธิ์
 
1. นายวาริน  จินดาวงษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 1. นางสาวณัฐธมล  คนเพียร
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวอสิชา  กันพันธ์
 
1. นายวาริน  จินดาวงษ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวญาณิน  เกียรติมิ่งมงคล
 
1. นายธนวันต์  แพงบุดดี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายสัจวัฒน์  องค์อนุสรณ์
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวปาริฉัตต์  หวังเย็นกลาง
 
1. นายวาริน  จินดาวงษ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นางสาวยลดา  สมเสร็จ
 
1. นางสาวกรภัทร  ดิษยมนตรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชนนิกานต์  เทพขัน
 
1. นายธนวันต์  แพงบุดดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญประสม
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  กิตติพงศ์ยิ่งยง
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
2. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  มิ่งขวัญ
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นายเกริกพล  เจริญเขต
 
1. นายธนวันต์  แพงบุดดี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธัชพล  มงคลศิริ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อมรอัครวัจน์
3. เด็กหญิงสิริมา  มาฆะมาส
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
2. นางสาวกรภัทร   ดิษยมนตรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวพรนิภา  กิรานุชิตพงศ์
3. นายศิริชัย  วีระสุข
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
2. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนันดา  เจริญสุข
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.67 ทอง 8 1. นายอินทร  สวรรค์เพ็ชร
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดนิตา  แถมสวัสดิ์
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูริพัทธ์  สมบุญ
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยศวิน  นาคน้ำ
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงรมิตา  ล้อมสาย
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวฐิติพร  บุญพิลา
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  เข็มทอง
2. นายณัฐกานต์  ชมละม้าย
3. นายธรรมปพน  อุบลน้อย
4. นายวรวัฒน์  พิมโสดา
5. นายศุภวิชญ์  โสภา
 
1. นายประชารัฐ  กนิษฐสวัสดิ์
2. นายวาริน  จินดาวงษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายกฤษฎา  ชมภูพาน
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวอรณิชา  พรมทอง
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวณิชากร  สถิตพรบรรพต
 
1. นางสาวลภัสรดา  ไววิลา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  มงคลฤดี
 
1. นายสุรพงศ์  โควงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นางสาวอรจิรา  ผลขำทอง
 
1. นายประชารัฐ  กนิษฐสวัสดิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงลลิตสุดา  สุขสอาด
 
1. นายสุรพงศ์  โควงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานุชภัฒค์  มงคลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เกียรติ์ศักดาวงศ์
3. เด็กหญิงณวพร  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงธนากาญจน์  พัฒทอง
5. เด็กหญิงธัญชนก  นงลักษณ์
6. เด็กหญิงปุตตรีฟาราห์  ปะสู
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีเพชร
8. เด็กหญิงภารดี  ทิมจันทึก
9. เด็กชายภูติ์คำ  ไชยแสง
10. เด็กหญิงรุจิมา  โอฬารทวีทรัพย์
11. เด็กหญิงวริศรา  ภู่เนียม
12. เด็กหญิงโยษิตา  อมรสิทธิวงศ์
 
1. นายสุรพงศ์  โควงศ์
2. นายประชารัฐ  กนิษฐสวัสดิ์
3. นายโชคชัย  กู้สกุลชัยธรรม
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อินทร์สุชาติ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  เชิดแสง
3. เด็กหญิงทักษพร  แหล่งทอง
4. เด็กชายธนธรณ์  เพชรสองเมือง
5. เด็กชายนนทวัฒน์  หาคม
6. เด็กหญิงปภาวิน  สรสิทธิ์
7. เด็กชายพีรณัฐ  ปีนะเก
8. เด็กหญิงอติกานต์  ยอดแก้ว
9. เด็กชายอัครชัย  วุฒิวงศ์วนกุล
10. เด็กหญิงอารียา  อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
3. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
4. นายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
5. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
6. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
8. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
9. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
10. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มงคลเมือง
2. เด็กหญิงญาณี  แดงบัณฑิต
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดวงโกศล
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลูกเกิด
5. เด็กหญิงธัญชนกย์  ชูแก้วไม้
6. เด็กหญิงนภัสรพี  เหมาะพิชัย
7. เด็กหญิงนุชนาถ  บุญทานุช
8. เด็กหญิงปิยะวรรณ  นุชเจริญ
9. เด็กหญิงพัชราพร  นนทนาตร์
10. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สักกทัตติยกุล
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
4. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวธนพร  ไตรราษฎร์
3. นายพงษ์เพ็ชร  ศรีภพ
4. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
5. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
6. นายพิพัฒน์พงษ์  เลิศพัฒนชาติ
7. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
8. นางสาววิชิตา  ศรีด้วง
9. นางสาวสิริณญา  ปึกคม
10. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
11. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
12. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
13. นางสาวอรวรรณ  งอยผาลา
14. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
15. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
16. นางสาวเกษมณี  มนตรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
4. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
5. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มงคลเมือง
2. นายณัฐพงศ์  ท้าวประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปภาวิน  สรสิทธิ์
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  กำลังรัมย์
5. เด็กชายพีรณัฐ  ปีนะเก
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดีนี่  สก๊อตต์
 
1. นายสุระศักดิ์  พอกสูงเนิน
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 46.2 เข้าร่วม 17 1. นายธีรภัทร  สุระโคต
 
1. นางสาวสุดารัตน์   เรืองแสง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำปาทอง
 
1. นางสาวอรพรรณ  หม่อมกระโทก
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 4 1. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  พร้อมเพียรพันธ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนพร  เชวงเจริญกุล
 
1. นางสาวนพวรรณ  โพธิ์คำ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 20 1. นายอัคราช  อึ้งประสูตร
 
1. นางสาวดวงจันทร์  รักน้ำเที่ยง
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  เลิศภักดีทวีสิน
2. เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์เวชวิโรจน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไตรปยุกต์เลิศ
4. เด็กหญิงวิศัลยา  ศรีวัฒนา
5. เด็กชายวีรภัทร  วิชิตจิตตานนท์
 
1. นางสาวประภัสสร  องอาจ
2. นางสาวกัลยาณี  ศรีบุญเรือง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.3 ทอง 6 1. นายกวิน  พวงเงิน
2. นางสาวจุติพร  อ้อมงาม
3. นางสาวพลอยสวย  ลือบางใหญ่
4. นางสาวมุขธิตา  แสงโทโพธิ์
5. นางสาวสุกุลยา  เกียรติสมผล
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  พร้อมเพียรพันธ์
2. นางสาวอรพรรณ  หม่อมกระโทก
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทนัท  เตชสำราญทรัพย์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  อินแพง
2. Mr.Zhong  Yubin
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง 8 1. นางสาวกวิสรา  บุญฤทธิ์
2. นางสาวสนิฏา  ฤทธิบันลือ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีสมบัติ
2. Mr.Zhong  Yubin
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทอฝัน  อรุณบุญงาม
2. นางสาวภคมน  ร่วมสุข
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73.32 เงิน 4 1. เด็กหญิงต้นพร  อัษฏมงคลเลิศ
 
1. Mr.Zhong  Yubin
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 36.33 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกุลปริยา  โพิ์แจ่ม
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.99 เงิน 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  นัลคำ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ใหม่สาลี
3. นางสาวนันท์นภัส  แสงทับ
4. นายพรเทพ  พวงผิว
5. นายอนุยุต  เอี่ยมเกษมสิน
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  อินแพง
2. นางสาวชมพูนุท  ศรีสมบัติ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 8 1. นางสาวกรชนก  พันธุ์สิทธิเดช
2. นางสาวปิยะฉัตร  คำเสน
3. นางสาวพรลภัส  ตันวิไล
4. นางสาววาสนา  พึ่งเดช
5. นางสาวสุชานาถ  กฤษณานนท์
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 9 1. นายธนากร  เอี่ยมสิริธนากร
2. นางสาวลักษิกา  สีจันทร์แสง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีสมบัติ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  อินแพง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลีลาวดี  พงไพ
2. นางสาววนัชพร  งามสงวนประภา
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายพจน์ศรุต  เจริญสุขโสภณ
2. เด็กชายภูริพัต  สีแสง
 
1. นางศิริลักษณ์  สีแสง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นายกิตชา  รัตนวัน
 
1. นางสาววันทนา  พริ้งมาดี
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.45 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  นิติทวีเลิศ
2. เด็กชายจิรวัฒน์   สุวรรณมา
3. เด็กชายณัฐชนน  สมบัติ
4. เด็กชายปรมี  บุญแย้ม
5. เด็กชายพรชพล  ผิวใส
6. เด็กชายรัชพล  เปรื่องเจริญ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยโพธิ์
8. นายไตรภพ  อินทะ
 
1. นายสุธน  คลังเจริญ
2. นายสุระศักดิ์  พอกสูงเนิน
3. นายชุมพล  ยาทองไชย
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. นางสาวปัตตาเวีย  แพงงาม
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  เพ็ชรพันธ์งาม
3. นางสาววิภาพร  ภักดีสูงเนิน
 
1. นางทิพย์  ธรรมเกตุ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นางสาวศรัญกร  ธนิสาเจริญ
2. นางสาวสิริยา  รอตเจริญ
3. นางสาวโดริซ  แซ่ลี
 
1. นางทิพย์  ธรรมเกตุ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ทองนาโพธิ์
2. เด็กชายธีรยุทร  เจริญอุดมชัย
 
1. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
2. นายณรงค์เดช  เขม้นการนา
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นายพชรพล  ผิวใส
2. นายรชต  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวภาริณี  ภิรมย์เจียว
2. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เชยพิชิต
2. นางสาวสาวิตรี  สีมาตย์
 
1. นางภาริณี  ภิรมย์เจียว
2. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายเชษฐ์  นนท์นาท
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติกวิน  ตีไพศาสกุ
2. เด็กหญิงกิตติยา  สินมา
 
1. นายณรงค์เดช  เขม้นการนา
2. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ชุลวงศ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฐชฎาธร  โพธิ์จันทร์
2. นายวศวรรษ  พงศ์จงกล
 
1. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายรชต  จันทร์ทอง
2. นายศิวกร  ปานสง่า
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 1. นางสาวกมลทิพย์  พึ่งรอด
2. นางสาวอินทิรา  คำสียา
 
1. นายกิตติกร  บุญมา
2. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิชชุตา  พิภพภิญโญ
2. นางสาวอนัญญา  มูลไธสง
 
1. นายกิตติกร  บุญมา
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 5 1. นายตรีทศ  พิมจันทร์
2. นายธนกฤต  แสนนำเที่ยง
 
1. นายเชษฐ์  นนท์นาท
2. นางกานสุดา  พาหน
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปฏิมากรณ์  รังสิโสภา
2. นางสาววรรณรยา  สิงห์สิริจันทร์
3. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นางภาริณี  ภิรมย์เจียว
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  กุตะนันท์
2. นายภาคภูมิ  อาภาธนวัฒน์
 
1. นายสมใจ  ช้างเจริญ
2. นางสาวศศิวิมล  เพิ่มลาภ
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  เขตดอน
2. เด็กชายภูชิต  พิมพ์กลาง
3. เด็กชายศุภกฤต  วลิตวรางค์กูร
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายเชษฐ์  นนท์นาท
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวนวรัตน์  อมรบัณฑิตวงษ์
2. นางสาวนิรชา  พูนทอง
3. นางสาวพรรษา  สกุลทวีสุข
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายเชษฐ์  นนท์นาท
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทองคำ  อุตเสนา
2. เด็กชายปรเมศวร์  มีชื่อ
3. เด็กชายศุภชัย  ครีเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  อุดม
2. นางสาวณัชชา  ทองวิมล
3. นางสาวอรุชา  ตรีสุรนรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนสิริ  เชื้อทอง
2. เด็กชายวชร  วงศาโรจน์
3. เด็กชายสิรภพ  สนสายันต์
 
1. นายณรงค์เดช  เขม้นการนา
2. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวชญานุช  สมันรัมย์
3. นางสาวพนิดา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายณรงค์เดช  เขม้นการนา
2. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
 
126 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชนนท์  สติภา
2. นายทศพร  เพ็ชร์ยิ้ม
3. นายธัญญวัฒน์  เนินนาน
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายเชษฐ์  นนท์นาท
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิสมัย  จงประกอบกิจ
2. เด็กชายภากร  รัตนภักดี
3. เด็กหญิงวราลี  พรมพยอม
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวธัญญธร  ศิลวงศ์
2. นางสาวเมขลา  มะคนมอญ
3. นางสาวแพรวา  สมพล
 
1. นางวรรณา  เทียมเมือง
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาดี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ตั้งศิวานนท์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นนสีราช
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
130 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายจิรวัฒน์  ชูบรรจง
2. นายณัฏชากร  วงษ์เกตุใจ
3. นายถิร  เฉลิมทรัพย์
 
1. นายปิ่นชัย  โยธี
2. นางสาวแก้วตา   ภู่หลำ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  น้าเจริญ
3. เด็กหญิงจีระนันท์  สมอ่อน
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางสาวพรทิพย์  จันทร์ภู่
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  จิตแจ่มใสสกุล
2. เด็กชายชิตวัน  แก้วมรกต
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์เจียม
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางสาวพิมพ์ลดา  กมลศิริธนพงษ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวจิดาภา  พอกพูน
2. นางสาวชลธิชา  อุ่นยศ
3. นางสาวอพิญญา  สุภารี
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
2. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
134 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  ตั้งจิตอภิชัย
2. เด็กหญิงนภิสา  เตียเปิ้น
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  มณีโลกย์
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์
2. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์