สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 1. นางสาวศุภดา  สุทธา
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพคุณ  เกตุคำขวา
2. นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวณัชชา  นิลจันทร์
 
1. นางสาวกิรินญา  ประกอบดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.99 ทอง 8 1. นางสาวณัฐริดา  ทรัพย์ประสงค์
2. นางสาวทานตะวัน  แสนกันยา
3. นางสาวปรางค์ทิพย์  หันชะนา
4. นางสาวสรัญธีรา  ประเสริฐพงษ์
5. นางสาวสุภาวดี  เนตนี
 
1. นางสาวปินดา  สุขประเสริฐ
2. นางสาวกิตติพร  ฮวดประดิษฐ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.99 ทอง 10 1. เด็กหญิงอารียา  ประสมจินดา
 
1. นางสาวละมุล  เอมกลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 8 1. นางสาวจันทกานต์  ไชยฤกษ์
2. นายณัฐเสฐ  โภคาพรภิวัฒน์
3. นายปราณ  ปิยะชน
4. นายพชร  ขุนทอง
5. นายวุฒิพงศ์  ไชยจันลา
6. นางสาวอรนภา  สิมานุรักษ์
 
1. นายกุนนที  ธนะโชติ
2. นางสาวนันทภัค  สุขโข
3. นางจารุนัน่ท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 18 1. เด็กหญิงพรชญารัฏ  บัวชัย
 
1. นางสาวกันยารัตน์  สุวรรณดารักษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เชื้อคำ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช้างแรงการ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุนทรา
4. เด็กชายธนิศร  ครองยุติ
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  กันเดช
 
1. นายธเนศ  เจริญทรัพย์
2. นางสาววันวิสาข์  ไชยแสง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.99 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  มาตร์วังแสง
2. เด็กหญิงพงษ์รดา  เรืองวงศ์โรจน์
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.51 ทอง 5 1. นายณัฐพงษ์  ไชยบอน
2. นางสาววาสิตา  เสาวภา
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.31 ทอง 6 1. นางสาวประกายวรรณ  อุปสาร
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.32 ทอง 4 1. นายธาดา  ปลื้มจิต
2. นายปนัฐ  ระงับภัย
3. นางสาวพัชรินทร์  มั่งมาลัย
4. นางสาวมธุรดา  แสงจันทร์คุ้ม
5. นางสาววิยะดา  ถือทอง
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอกแก้ว
2. นายจิรายุ  บุญอินทร์
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  เส็งเอี่ยม
4. นางสาวพิราภรณ์  หนูน้อย
5. นางสาวสุพรรษา  วิเศษจินดา
6. นางสาวอรนภา  สิมานุรักษ์
7. นางสาวเกษศิรินทร์  เทิดขวัญชัย
8. นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช
9. นายเมธา  บุญอินทร์
10. นายเศรษฐิชัย  อดุลย์รัมย์
 
1. นายธเนศ  เจริญทรัพย์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอกแก้ว
2. นางสาวนันท์นภัส  มากภักดี
3. นางสาวปนัดดา  ขาวสั้น
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายกฤตณัฐ  ศรีนอง
2. นายภูมิภัทร  ศาลาลิเลก
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นายธวัชชัย  ลุนศร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรกร  โชติชื่น
2. เด็กชายพีรสุทธิ์  โหนแหยม
 
1. นายธวัชชัย  ลุนศร
2. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี   สุขสมปรารถนา
2. นางสาวศุภดา  สุทธา
 
1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
2. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายปริญญ์ชนัฏฐ์  บุญชัยโย
2. นายเลอสันต์  บัวบาน
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์