สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงวาสนา  สีเคลือบ
 
1. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวองอรฤทัย  บัวทอง
 
1. นางนริศรา  ชิตรัตน์วงศ์กร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายรัฐพล  หนันกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า
 
1. นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันติโคตร
2. เด็กหญิงนริศรา  ภูศรีโสม
3. เด็กหญิงวรศา  บุญวัฒนะกุล
 
1. นางสาวกุลปรียา  มากวัฒนสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวกิรณา  เจริญกิติวรากร
2. นางสาวดวงพร  รอดชาวนา
3. นางสาวพรรณทิพย์  แซ่อุ่ย
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  สาคุณ
2. เด็กหญิงเอื้ออาทร  ไปแดน
 
1. นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชากร  นาบุญเสริฐ
2. เด็กชายดุลยฤทธิ์  เสือสุวรรณ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยวงค์
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  บกสวัสดิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวปุณรัตน์  พรมสอน
2. นางสาวพนิตพิมพ์  อัฏฐปฏิพนธ์
3. นายศศิศ  ทศนักข์
 
1. นายธนกร   ธนอภิรัตน์
2. นางสาวภัทร์ศยา  จันทราวุฒิกร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 19 1. นางสาวกนกเนตร  สุระชาติ
2. นางสาวญาดา  แชประเสริฐ
3. นางสาวอภิชญา   กรรักษ์นุกูล
 
1. นางสาวกัญชพร  ภู่หมี
2. นายภูวนาท  คงแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.83 เงิน 29 1. นายปริญญ์ชนัฏฐ์  บุญชัยโย
2. นางสาวศุภดา  สุทธา
 
1. นายกีรติ  อนุสินธุ์
2. นางสาวสุดารัตน์  คงแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกรดา  เปี่ยมใย
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายกุนนที  ธนะโชติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 18 1. นางสาวภัทรชนี  ม้าเฒ่า
 
1. นายกุนนที  ธนะโชติ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 1. นางสาวชนาพร  ราชกิจ
2. นายชยางกูร  วารินทร์ใหล
3. นางสาวธนาภา  ทองคำดี
4. นายศิรชัช  สุจริต
5. นางสาวศุภนุช  นิลใบ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  แก้วขันตี
2. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.67 เงิน 19 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กุลมัย
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ครุธชาติ
3. เด็กหญิงพีรดา  ศาลาลิเลก
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 1. เด็กชายภูเบศ  คล้ายจินดา
2. เด็กชายวัชรพล  สุขรำมิ
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉลยภาพ
2. เด็กหญิงอริษา  บุญมาก
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย