สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกล้า  คงสาหร่าย
 
1. นางสาวจิรฐา  ตั้งสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 16 1. นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด
 
1. นางสาวพรรษพร  ภู่สุวรรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายภูเบศ  คล้ายจินดา
 
1. นางสาวกุณฑีรา  อารีกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 17 1. นางสาวศุภธิดา  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวชุตินันท์  ปาละวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงจันทร์
 
1. นางสาวกุณฑีรา  อารีกุล
2. นางสาวนราภรณ์  บุญชื่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปัทมพร  เฉดจะโปะ
 
1. นางสาวนราภรณ์  บุญชื่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธันวาพร  อาจกลาง
 
1. นางสาวกิรินญา  ประกอบดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกล้า  คงสาหร่าย
2. เด็กชายกิตติธัช  ศิริขันแสง
3. เด็กชายดุลยฤทธิ์  เสือสุวรรณ
 
1. นางสาวกฤษณา  โคตรโยธา
2. นายเฉลิมชัย  มังษะชาติ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด
2. นางสาวนพวรรณ  ประเดิมชัย
3. นายเดชเดโช  สุปัทมานนท์
 
1. นายศราวุธ  ทรัพย์อุดม
2. นางสาวหยดเทียน  ป้องทัพไทย
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สถิตพรนิวัฒน์
2. นางสาวณัฏฐารัตน์  มาลัยนาค
3. นางสาวศรุตา  ทองนรินทร์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  มากบุญ
2. นายเฉลิมชัย  มังษะชาติ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายภัทรชัย  อุดมจันทึก
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขะเลิศ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ริยาพันธ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ชนะพลชัย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิผักแว่น
2. เด็กชายภุชงค์  อรรคฮาด
 
1. นางพีรญา  บุญสืบ
2. นายวชิระ  กู้สุวรรณวิจิตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนริชา  ภูศรีโสม
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34.2 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอทิตยา  แสงเพชร
 
1. นางสาวชุตินันท์  ชุมศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุขุมาลพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุตมฉันท์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 11 1. นายพัสกร  ศรีนอง
2. นายสราวุธ  แสงยางใหญ่
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกล้า  คงสาหร่าย
2. เด็กชายธนา  ประจนกล้า
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
2. นายธวัชชัย  ลุนศร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทรายแก้ว  รอดอ้น
2. นางสาวไพลิน  วิวัฒนาธนากรกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย