สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงพิชญ์ญา  คล้ายพิทักษ์
 
1. นางสาวณรัชต์  เชี่ยวการปราบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 1. นายรุ้งตะวัน  โทสุข
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงวาสนา  สีเคลือบ
 
1. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวองอรฤทัย  บัวทอง
 
1. นางนริศรา  ชิตรัตน์วงศ์กร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงมเหชเวอร์รี  ทวีสุข
 
1. นางสาววิพุธ  บางขาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 1. นางสาวศุภดา  สุทธา
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายรัฐพล  หนันกระโทก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า
 
1. นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันติโคตร
2. เด็กหญิงนริศรา  ภูศรีโสม
3. เด็กหญิงวรศา  บุญวัฒนะกุล
 
1. นางสาวกุลปรียา  มากวัฒนสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวกิรณา  เจริญกิติวรากร
2. นางสาวดวงพร  รอดชาวนา
3. นางสาวพรรณทิพย์  แซ่อุ่ย
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  สาคุณ
2. เด็กหญิงเอื้ออาทร  ไปแดน
 
1. นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพคุณ  เกตุคำขวา
2. นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายชาญยุทธ์  ยุทธพงษ์
2. เด็กชายพฤฒินันท์  ฤกษ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวปาริชาต  จารุดิลกกุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นายเมธิชัย  เงินฮอม
 
1. นางสาวปิยาพัชร  ศักดิ์สิทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกล้า  คงสาหร่าย
 
1. นางสาวจิรฐา  ตั้งสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 16 1. นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด
 
1. นางสาวพรรษพร  ภู่สุวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชากร  นาบุญเสริฐ
2. เด็กชายดุลยฤทธิ์  เสือสุวรรณ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยวงค์
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  บกสวัสดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  โพลี
2. เด็กชายอนุเทพ  นวนกุล
3. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีหิรัญ
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  บกสวัสดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวนภัสรา  รุ่งเจริญ
2. นางสาวมหัฑฒา  ฉันท่นาสกุล
3. นายสิรวิชญ์  ไพรสนต์
 
1. นางสาวกุณฑีรา  อารีกุล
2. นางสาวชุตินันท์  ปาละวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายภูเบศ  คล้ายจินดา
 
1. นางสาวกุณฑีรา  อารีกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 17 1. นางสาวศุภธิดา  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวชุตินันท์  ปาละวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงจันทร์
 
1. นางสาวกุณฑีรา  อารีกุล
2. นางสาวนราภรณ์  บุญชื่น
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปัทมพร  เฉดจะโปะ
 
1. นางสาวนราภรณ์  บุญชื่น
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธันวาพร  อาจกลาง
 
1. นางสาวกิรินญา  ประกอบดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวณัชชา  นิลจันทร์
 
1. นางสาวกิรินญา  ประกอบดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกล้า  คงสาหร่าย
2. เด็กชายกิตติธัช  ศิริขันแสง
3. เด็กชายดุลยฤทธิ์  เสือสุวรรณ
 
1. นางสาวกฤษณา  โคตรโยธา
2. นายเฉลิมชัย  มังษะชาติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด
2. นางสาวนพวรรณ  ประเดิมชัย
3. นายเดชเดโช  สุปัทมานนท์
 
1. นายศราวุธ  ทรัพย์อุดม
2. นางสาวหยดเทียน  ป้องทัพไทย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวปุณรัตน์  พรมสอน
2. นางสาวพนิตพิมพ์  อัฏฐปฏิพนธ์
3. นายศศิศ  ทศนักข์
 
1. นายธนกร   ธนอภิรัตน์
2. นางสาวภัทร์ศยา  จันทราวุฒิกร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สถิตพรนิวัฒน์
2. นางสาวณัฏฐารัตน์  มาลัยนาค
3. นางสาวศรุตา  ทองนรินทร์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  มากบุญ
2. นายเฉลิมชัย  มังษะชาติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 19 1. นางสาวกนกเนตร  สุระชาติ
2. นางสาวญาดา  แชประเสริฐ
3. นางสาวอภิชญา   กรรักษ์นุกูล
 
1. นางสาวกัญชพร  ภู่หมี
2. นายภูวนาท  คงแก้ว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.99 ทอง 8 1. นางสาวณัฐริดา  ทรัพย์ประสงค์
2. นางสาวทานตะวัน  แสนกันยา
3. นางสาวปรางค์ทิพย์  หันชะนา
4. นางสาวสรัญธีรา  ประเสริฐพงษ์
5. นางสาวสุภาวดี  เนตนี
 
1. นางสาวปินดา  สุขประเสริฐ
2. นางสาวกิตติพร  ฮวดประดิษฐ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.99 ทอง 10 1. เด็กหญิงอารียา  ประสมจินดา
 
1. นางสาวละมุล  เอมกลาง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายภัทรชัย  อุดมจันทึก
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขะเลิศ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ริยาพันธ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ชนะพลชัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.83 เงิน 29 1. นายปริญญ์ชนัฏฐ์  บุญชัยโย
2. นางสาวศุภดา  สุทธา
 
1. นายกีรติ  อนุสินธุ์
2. นางสาวสุดารัตน์  คงแก้ว
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิผักแว่น
2. เด็กชายภุชงค์  อรรคฮาด
 
1. นางพีรญา  บุญสืบ
2. นายวชิระ  กู้สุวรรณวิจิตร
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวธนกาญจน์  ลิ่มปพิศุทธิ์
2. นายธาดา  ปลื้มจิต
 
1. นางสาวปัทมา  ปานแดง
2. นายวินัย  หยั่งถึง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นางสาวจันทกานต์  ไชยฤกษ์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฏา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนริชา  ภูศรีโสม
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวชฎาพร  ชาญสินจิรกุล
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกรดา  เปี่ยมใย
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวณัชชา  นิลจันทร์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บรรเทิง
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 8 1. นางสาวจันทกานต์  ไชยฤกษ์
2. นายณัฐเสฐ  โภคาพรภิวัฒน์
3. นายปราณ  ปิยะชน
4. นายพชร  ขุนทอง
5. นายวุฒิพงศ์  ไชยจันลา
6. นางสาวอรนภา  สิมานุรักษ์
 
1. นายกุนนที  ธนะโชติ
2. นางสาวนันทภัค  สุขโข
3. นางจารุนัน่ท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายกุนนที  ธนะโชติ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 18 1. นางสาวภัทรชนี  ม้าเฒ่า
 
1. นายกุนนที  ธนะโชติ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34.2 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอทิตยา  แสงเพชร
 
1. นางสาวชุตินันท์  ชุมศรี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุขุมาลพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุตมฉันท์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 18 1. เด็กหญิงพรชญารัฏ  บัวชัย
 
1. นางสาวกันยารัตน์  สุวรรณดารักษ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 20 1. นางสาววริศรา  สุทธานินทร์
 
1. นายถิรายุ  ธารีนาท
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวรักตะวัน  พวงศรี
 
1. นายชิติพัทธ์  คำศรี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เชื้อคำ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช้างแรงการ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุนทรา
4. เด็กชายธนิศร  ครองยุติ
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  กันเดช
 
1. นายธเนศ  เจริญทรัพย์
2. นางสาววันวิสาข์  ไชยแสง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐฏณิชา  เสมบุญหล่อ
2. นางสาวณัฐณิชา  ค้าเจริญ
3. นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด
4. นายรัชพงษ์  โสภณานนท์
5. นายสุภนัย  เพียซ้าย
 
1. นายธเนศ  เจริญทรัพย์
2. นางสาวทัศนีย์  อุตมฉันท์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.99 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  มาตร์วังแสง
2. เด็กหญิงพงษ์รดา  เรืองวงศ์โรจน์
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.51 ทอง 5 1. นายณัฐพงษ์  ไชยบอน
2. นางสาววาสิตา  เสาวภา
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 8 1. นางสาวกฤติมา  แก้วอาษา
2. นางสาวนัฎฐาภรณ์  ปะเมโท
 
1. นางสาววิไลพรรณ  แก้วขันตี
2. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.31 ทอง 6 1. นางสาวประกายวรรณ  อุปสาร
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.32 ทอง 4 1. นายธาดา  ปลื้มจิต
2. นายปนัฐ  ระงับภัย
3. นางสาวพัชรินทร์  มั่งมาลัย
4. นางสาวมธุรดา  แสงจันทร์คุ้ม
5. นางสาววิยะดา  ถือทอง
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 1. นางสาวชนาพร  ราชกิจ
2. นายชยางกูร  วารินทร์ใหล
3. นางสาวธนาภา  ทองคำดี
4. นายศิรชัช  สุจริต
5. นางสาวศุภนุช  นิลใบ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  แก้วขันตี
2. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรี  ผดุงสุขสิร
2. นางสาววัชรีพร  พิมเสน
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นายศศิศ  ทศนักข์
 
1. นางสาวนิตกูล  สิริพิชัยฤกษ์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอกแก้ว
2. นายจิรายุ  บุญอินทร์
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  เส็งเอี่ยม
4. นางสาวพิราภรณ์  หนูน้อย
5. นางสาวสุพรรษา  วิเศษจินดา
6. นางสาวอรนภา  สิมานุรักษ์
7. นางสาวเกษศิรินทร์  เทิดขวัญชัย
8. นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช
9. นายเมธา  บุญอินทร์
10. นายเศรษฐิชัย  อดุลย์รัมย์
 
1. นายธเนศ  เจริญทรัพย์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.67 เงิน 19 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กุลมัย
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ครุธชาติ
3. เด็กหญิงพีรดา  ศาลาลิเลก
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอกแก้ว
2. นางสาวนันท์นภัส  มากภักดี
3. นางสาวปนัดดา  ขาวสั้น
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลือชา
2. เด็กหญิงยุพาวดี  สุวรรณคง
3. เด็กหญิงอริสรา  ใจสม
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 6 1. นางสาวชลนิชา  เกิดเปลี่ยน
2. นายรุ่งเรือง  กิจขยัน
3. นางสาวสุธิดา  หล่ำผล
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 1. เด็กชายภูเบศ  คล้ายจินดา
2. เด็กชายวัชรพล  สุขรำมิ
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายภุชงค์  อรรคฮาด
2. เด็กชายศิริเทพ  เที่ยงน่วม
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โจมจันทึก
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายกฤตณัฐ  ศรีนอง
2. นายภูมิภัทร  ศาลาลิเลก
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นายธวัชชัย  ลุนศร
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉลยภาพ
2. เด็กหญิงอริษา  บุญมาก
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 11 1. นายพัสกร  ศรีนอง
2. นายสราวุธ  แสงยางใหญ่
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  มาตร์วังแส
2. เด็กหญิงวริศรา  สืบเมืองซ้าย
 
1. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โจมจันทึก
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกล้า  คงสาหร่าย
2. เด็กชายธนา  ประจนกล้า
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
2. นายธวัชชัย  ลุนศร
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรกร  โชติชื่น
2. เด็กชายพีรสุทธิ์  โหนแหยม
 
1. นายธวัชชัย  ลุนศร
2. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี   สุขสมปรารถนา
2. นางสาวศุภดา  สุทธา
 
1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
2. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทรายแก้ว  รอดอ้น
2. นางสาวไพลิน  วิวัฒนาธนากรกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายปริญญ์ชนัฏฐ์  บุญชัยโย
2. นายเลอสันต์  บัวบาน
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์