สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงประไพศรี  ปานศรี
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.97 ทอง 10 1. เด็กหญิงเอ็นดู  ประเจริญ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.64 ทอง 18 1. นายวิวัฒน์  ต่างท้วม
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 7 1. เด็กชายนิติธร  งามสดใส
2. เด็กหญิงมณฑิรา  มีชำนาญ
3. เด็กชายรชานนท์  คำสร้าง
4. เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์เกิดศรี
5. เด็กชายโชติวัฒน์  จันทน์เสนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน  ฤทธิ์รุตน์
2. นายนิติวัฒน์  ปานมา
3. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวนภัส  เทียมสุรวัช
2. นายปวริศ  โกสลานนท์
3. นายภัทธ์ศักดิ์  เดชพงษ์ไพศาล
4. นายรัชมันต์  มะนิก
5. นายอภิชัย  ชุมสงฆ์
6. นายเพลงไท  นิยมไทย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน  ฤทธิ์รุตน์
2. นายนิติวัฒน์  ปานมา
3. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชชานุช  วงศ์จริยะเกษม
2. เด็กหญิงภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3. เด็กหญิงอภิสรา   ภิญโญชีพ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายกรดนัย  ชัยคงทอง
2. นายสิริทัศน์  นราวุฒิพงศ์
 
1. นางปณิดา  วรรณบุตร
2. นายสิทธิพงษ์  สัมฤทธิ์
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 1. นางสาวธนสร  แทนศิริ
2. นายภูริณัฐ  ปิงใจ
3. นางสาวศศิกานต์  ณ บางช้าง
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
2. นายสถาพร  พันธ์ุรัตน์ฺ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 7 1. นางสาวญาดา  สหะรัตน์
2. นางสาวปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
3. นายภคนันท์  เปรมกมล
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
2. นายสถาพร  พันธ์ุรัตน์ฺ