สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายพชรพล  มหิงค์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลณิชา  เทียมสุรวัช
 
1. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 22 1. นางสาวมลณเรศ  ธวัชประกอบลาภ
 
1. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชัย
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  นาดอนดู่
3. เด็กชายธนกฤต  คูณธีระบัณฑิต
 
1. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน
2. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายวรชาติ  ซื่อตรง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยศนาม
 
1. นางสาวสุภาพร  ธานา
2. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวชนกนาถ  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ณ นคร
2. เด็กหญิงปวริณา  ภิรมยาภรณ์
3. เด็กหญิงปาลิกา  เจนจบเขตต์
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวณัฐกานต์  เสริมเปล่งศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.98 เงิน 11 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  มณีศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ธรรมจง
3. เด็กหญิงธัญเรศ  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงปทิตตา  สว่างเอี่ยม
5. เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์เกิดศรี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
2. นายจิรายุทธ  คำหมาย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.98 เงิน 12 1. นางสาวณัฐสุดา  ชูไสว
2. นายนนทกร  นามเอี่ยม
3. นางสาวนันฐิตา  คะเขนรัมย์
4. นางสาวปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
5. นายภูริณัฐ  ปิงใจ
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
2. นายจิรายุทธ  คำหมาย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.98 เงิน 8 1. นางสาวกนกพร  สุพรมอินทร์
2. นางสาวณัฐสุดา  ชูไสว
3. นางสาววีรญา  จรัสศิริเลิศ
4. นางสาวศิริลักษณ์  มีศิลป์
5. นางสาวเนตรนภา  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
2. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 21 1. นางสาวศุภนาถ  ธนามี
2. นายสิรภพ  ผ่องประภา
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 13 1. นางสาวธัญชพร  คำแผง
2. นางสาวศศิกานต์  ณ บางช้าง
3. นางสาวศศิธร  ยิ้มใจบุญ
 
1. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกลดา  สีหะเสน
2. เด็กหญิงณัฐนิช  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นายนาวิน  ทองสะอาด
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 1. นายธนกฤต  การสมโชค
2. นายรฐนนท์  ฟองภู่
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นายภาณุวัตน์  พันธ์สระคู
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายกรกฎ  เอี่ยมสนธิ
2. เด็กชายกฤษดากรณ์  แสนสิงห์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์