สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายณฐิพันธ์  สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  วิเศษรจนา
 
1. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวปาริฉัตร  สอนสม
 
1. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายชนะโชติ  ฟักนิกร
2. นางสาวพิชญาภา  กาญจนวัฒน์
3. นายภคนันท์  เปรมกมล
 
1. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน
2. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายญาณวัฒน์  ประเสริฐธรรม
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวจุฑามาศ  ขวดสลุง
2. นายศุภธัช  เกาสละ
3. นางสาวสิริพักตร์  ทักเกษร
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
2. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพยาภา  จันทรหอม
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ประวัน
3. เด็กหญิงอริสรา  พระราชีวะ
 
1. นางสาวมุทิตา  ศิลารักษ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขซุ่ม
2. เด็กชายธนโชติ  ปรีชาทรัพย์
3. เด็กหญิงนันทยาวีร์  ถิ่นทัพไทย
4. เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์เกิดศรี
5. เด็กชายเจตนันท์  แก้วพูล
 
1. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
2. นายจิรายุทธ  คำหมาย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพัชรอาภา  แสงจันทร์
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชำนาญนา
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนัทกร  วงศ์จริยะเกษม
 
1. นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายเธียรพิสิษฐ์  มาลี
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 16 1. นายนพีภัทร  สุนทรวิจารณ์
 
1. นางสาวพัชรนา  คงมาลัย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายญาณวัฒน์  ประเสริฐธรรม
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  กัสโก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวพิมพญา  เมืองศิริพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  ทองขาว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  มีอาษา
2. เด็กหญิงพรรณวดี  สิงห์สองคอน
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นางสาวอารดา  รัตนนภาลัย