สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชชา  ขันทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตต์กูลสัมพันธ์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
2. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชรอาภา  แสงจันทร์
2. เด็กชายรามภูมิ  จันทร์ตรี
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เสริมเปล่งศรี
2. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นายถิรากร  พุ่มดอกแก้ว
2. นายนนทกร  นามเอี่ยม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เสริมเปล่งศรี
2. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปราณีตพลารักษ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เสริมเปล่งศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสิริทัศน์  นราวุฒิพงศ์
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนดล  วิเศษวงษา
2. เด็กชายพนธนันท์  ภูรีวรรณวงษ์
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
2. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นายกิตติพงษ์  พ่วงระย้า
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายรพีภัทร  สุขตะโก
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 24 1. นางสาวนิศารัตน์  เศษฐถาวร
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชัชพงศ์  สถาพรชาญชัย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปานมี
3. เด็กชายสิทธิพร  แสงอุไร
 
1. นางสาวพิมพ์พร   พิศพรม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงคริษฐา  พรมมาตร์
2. เด็กชายคุณาธิป  เยาวลักษณ์
3. เด็กหญิงชนันดา  ณุวงษ์ศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นางสาวมุทิตา  ศิลารักษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกฤษดากรณ์  แสนสิงห์
2. เด็กหญิงจินธณผกา  รวมอมรพิทักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  วงศา
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  วิเศษรจนา
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธ์ุรัตน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุรางคนา  กลางคำ
 
1. นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรนิษฐา  สอนสะอาด
2. เด็กหญิงเพชรนภา  ทองมะลิวัล
 
1. นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นางสาววีรญา  จรัสศิริเลิศ
 
1. นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 43.4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนัทกร  วงศ์จริยะเกษม
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  กัสโก
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอาทิตย์  กำเนิดพันธุ์
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  กัสโก
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มเฉลา
 
1. นางสาวพัชรนา  คงมาลัย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  กัสโก
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนนทพร  รุจิหาญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  ทองขาว
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 27 1. นายนพรุจ  อยู่สุนทร
2. นายเจตนิพิฐ  ภัทราพิริยวงศ์
 
1. นางปณิดา  วรรณบุตร
2. นายพิศุทธิ์ศักดิ์  กุลสาร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 24 1. นางสาวจุฑามาศ  ชวดสลุง
2. นางสาวมนรดา  สุดใจ
 
1. นางปณิดา  วรรณบุตร
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายญาณวัฒน์  ประเสริฐธรรม
2. นายวิวัฒน์  ต่างท้วม
3. นายูศุภธัช  เกาสละ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์