สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายณฐิพันธ์  สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายพชรพล  มหิงค์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  วิเศษรจนา
 
1. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวปาริฉัตร  สอนสม
 
1. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลณิชา  เทียมสุรวัช
 
1. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 22 1. นางสาวมลณเรศ  ธวัชประกอบลาภ
 
1. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงประไพศรี  ปานศรี
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชัย
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  นาดอนดู่
3. เด็กชายธนกฤต  คูณธีระบัณฑิต
 
1. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน
2. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายชนะโชติ  ฟักนิกร
2. นางสาวพิชญาภา  กาญจนวัฒน์
3. นายภคนันท์  เปรมกมล
 
1. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน
2. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชชา  ขันทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตต์กูลสัมพันธ์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
2. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายวรชาติ  ซื่อตรง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยศนาม
 
1. นางสาวสุภาพร  ธานา
2. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวชนกนาถ  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ธานา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนันต์   มะรุมดี
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายญาณวัฒน์  ประเสริฐธรรม
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ณ นคร
2. เด็กหญิงปวริณา  ภิรมยาภรณ์
3. เด็กหญิงปาลิกา  เจนจบเขตต์
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวณัฐกานต์  เสริมเปล่งศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวจุฑามาศ  ขวดสลุง
2. นายศุภธัช  เกาสละ
3. นางสาวสิริพักตร์  ทักเกษร
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
2. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชรอาภา  แสงจันทร์
2. เด็กชายรามภูมิ  จันทร์ตรี
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เสริมเปล่งศรี
2. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นายถิรากร  พุ่มดอกแก้ว
2. นายนนทกร  นามเอี่ยม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เสริมเปล่งศรี
2. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปราณีตพลารักษ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เสริมเปล่งศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสิริทัศน์  นราวุฒิพงศ์
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนดล  วิเศษวงษา
2. เด็กชายพนธนันท์  ภูรีวรรณวงษ์
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
2. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นายกิตติพงษ์  พ่วงระย้า
 
1. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายรพีภัทร  สุขตะโก
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 24 1. นางสาวนิศารัตน์  เศษฐถาวร
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชัชพงศ์  สถาพรชาญชัย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปานมี
3. เด็กชายสิทธิพร  แสงอุไร
 
1. นางสาวพิมพ์พร   พิศพรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพยาภา  จันทรหอม
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ประวัน
3. เด็กหญิงอริสรา  พระราชีวะ
 
1. นางสาวมุทิตา  ศิลารักษ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงคริษฐา  พรมมาตร์
2. เด็กชายคุณาธิป  เยาวลักษณ์
3. เด็กหญิงชนันดา  ณุวงษ์ศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นางสาวมุทิตา  ศิลารักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกฤษดากรณ์  แสนสิงห์
2. เด็กหญิงจินธณผกา  รวมอมรพิทักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  วงศา
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  วิเศษรจนา
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธ์ุรัตน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.98 เงิน 11 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  มณีศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ธรรมจง
3. เด็กหญิงธัญเรศ  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงปทิตตา  สว่างเอี่ยม
5. เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์เกิดศรี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
2. นายจิรายุทธ  คำหมาย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.98 เงิน 12 1. นางสาวณัฐสุดา  ชูไสว
2. นายนนทกร  นามเอี่ยม
3. นางสาวนันฐิตา  คะเขนรัมย์
4. นางสาวปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
5. นายภูริณัฐ  ปิงใจ
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
2. นายจิรายุทธ  คำหมาย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขซุ่ม
2. เด็กชายธนโชติ  ปรีชาทรัพย์
3. เด็กหญิงนันทยาวีร์  ถิ่นทัพไทย
4. เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์เกิดศรี
5. เด็กชายเจตนันท์  แก้วพูล
 
1. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
2. นายจิรายุทธ  คำหมาย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.98 เงิน 8 1. นางสาวกนกพร  สุพรมอินทร์
2. นางสาวณัฐสุดา  ชูไสว
3. นางสาววีรญา  จรัสศิริเลิศ
4. นางสาวศิริลักษณ์  มีศิลป์
5. นางสาวเนตรนภา  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
2. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.97 ทอง 10 1. เด็กหญิงเอ็นดู  ประเจริญ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.64 ทอง 18 1. นายวิวัฒน์  ต่างท้วม
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพัชรอาภา  แสงจันทร์
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชำนาญนา
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 21 1. นางสาวศุภนาถ  ธนามี
2. นายสิรภพ  ผ่องประภา
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญชพร  คำแผง
2. นายพิพัฒน์  แย้มพรชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  สุวินัย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสภัชชา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุรางคนา  กลางคำ
 
1. นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรนิษฐา  สอนสะอาด
2. เด็กหญิงเพชรนภา  ทองมะลิวัล
 
1. นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนัทกร  วงศ์จริยะเกษม
 
1. นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นางสาววีรญา  จรัสศิริเลิศ
 
1. นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 7 1. เด็กชายนิติธร  งามสดใส
2. เด็กหญิงมณฑิรา  มีชำนาญ
3. เด็กชายรชานนท์  คำสร้าง
4. เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์เกิดศรี
5. เด็กชายโชติวัฒน์  จันทน์เสนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน  ฤทธิ์รุตน์
2. นายนิติวัฒน์  ปานมา
3. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวนภัส  เทียมสุรวัช
2. นายปวริศ  โกสลานนท์
3. นายภัทธ์ศักดิ์  เดชพงษ์ไพศาล
4. นายรัชมันต์  มะนิก
5. นายอภิชัย  ชุมสงฆ์
6. นายเพลงไท  นิยมไทย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน  ฤทธิ์รุตน์
2. นายนิติวัฒน์  ปานมา
3. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายเธียรพิสิษฐ์  มาลี
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 43.4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนัทกร  วงศ์จริยะเกษม
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  กัสโก
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอาทิตย์  กำเนิดพันธุ์
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  กัสโก
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มเฉลา
 
1. นางสาวพัชรนา  คงมาลัย
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 16 1. นายนพีภัทร  สุนทรวิจารณ์
 
1. นางสาวพัชรนา  คงมาลัย
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  กัสโก
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายญาณวัฒน์  ประเสริฐธรรม
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  กัสโก
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนนทพร  รุจิหาญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  ทองขาว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวพิมพญา  เมืองศิริพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  ทองขาว
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชชานุช  วงศ์จริยะเกษม
2. เด็กหญิงภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3. เด็กหญิงอภิสรา   ภิญโญชีพ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 13 1. นางสาวธัญชพร  คำแผง
2. นางสาวศศิกานต์  ณ บางช้าง
3. นางสาวศศิธร  ยิ้มใจบุญ
 
1. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  มีอาษา
2. เด็กหญิงพรรณวดี  สิงห์สองคอน
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นางสาวอารดา  รัตนนภาลัย
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกลดา  สีหะเสน
2. เด็กหญิงณัฐนิช  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นายนาวิน  ทองสะอาด
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 27 1. นายนพรุจ  อยู่สุนทร
2. นายเจตนิพิฐ  ภัทราพิริยวงศ์
 
1. นางปณิดา  วรรณบุตร
2. นายพิศุทธิ์ศักดิ์  กุลสาร
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 1. นายธนกฤต  การสมโชค
2. นายรฐนนท์  ฟองภู่
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นายภาณุวัตน์  พันธ์สระคู
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 24 1. นางสาวจุฑามาศ  ชวดสลุง
2. นางสาวมนรดา  สุดใจ
 
1. นางปณิดา  วรรณบุตร
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายกรดนัย  ชัยคงทอง
2. นายสิริทัศน์  นราวุฒิพงศ์
 
1. นางปณิดา  วรรณบุตร
2. นายสิทธิพงษ์  สัมฤทธิ์
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายกรกฎ  เอี่ยมสนธิ
2. เด็กชายกฤษดากรณ์  แสนสิงห์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายญาณวัฒน์  ประเสริฐธรรม
2. นายวิวัฒน์  ต่างท้วม
3. นายูศุภธัช  เกาสละ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
65 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 1. นางสาวธนสร  แทนศิริ
2. นายภูริณัฐ  ปิงใจ
3. นางสาวศศิกานต์  ณ บางช้าง
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
2. นายสถาพร  พันธ์ุรัตน์ฺ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 7 1. นางสาวญาดา  สหะรัตน์
2. นางสาวปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
3. นายภคนันท์  เปรมกมล
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
2. นายสถาพร  พันธ์ุรัตน์ฺ