สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  มั่นคงไพศาลรุ่ง
 
1. นางสาวแพรวไพลิน  นนทะสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวปณิตา  ทรัพย์เรืองเนตร
 
1. นางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงปราณปรียา  คลังทอง
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางธิติมาวดี  สกุลศิลป์ศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายฐิติพงษ์  ภาคแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสสร  โม่งเม้า
3. เด็กหญิงสิรินทรา  มีบุญ
 
1. นางชมชนก  ทรงมิตร
2. นายสุรเดช  ปักปิ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระณัฐ  จิวะรังสินี
2. นายสุษิร  เจริญสุข
 
1. นางไพพรรณ  ขำมะโน
2. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  บุญวงษ์
2. เด็กชายอัครเดช  สวนหนองกุง
 
1. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกสิ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 
1. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายนรวีร์  คำแดงสด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัฒน์  บูระพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.02 ทอง 7 1. นายกสิ   ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. นายจุลนพภ์  ขำเสถียร
3. นางสาวณัฎฐณิชา  สนามทอง
4. นายธนวัฒน์  จรัญญา
5. นายโชติพัฒน์  มั่นศักดิ์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  ณัชชาภัณฑารักษ์
2. นางสาวสุภาพรรณ  หมายสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อาทร
2. เด็กหญิงปกิตตา  ชูรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
2. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธิมา  สุธาทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เอี่ยมนุช
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. นายชัชวาลย์  พันธุ์สระน้อย
3. นางสาวฐิติพร  อ่อนทองหลาง
4. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
5. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
6. นายธีรวัฒน์  กาวไธสง
7. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
8. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
9. นายพัลลภ  นาคประพันธ์
10. นางสาวพิชชาภา  พรแก้วพุฒตาล
11. เด็กชายวิชชุเดช  พรรณทรัพย์
12. เด็กชายศิรายุ  แสนชัย
13. เด็กชายสัณหณัฐ  เพิ่มผล
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
15. เด็กชายอิทธิพัฒน์  สุวรรณสุข
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
2. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณพวิทย์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพวิทย์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เจียจวบศิลป์
2. เด็กหญิงชลกร   ขันทอง
3. เด็กชายปวิช  ศรีนารินทร์
4. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ศรีบรรเทา
5. เด็กชายพลวัต  รักประยูร์
6. เด็กชายภูวิช  พิศาลบุตร
7. เด็กหญิงรวิชา  พุ่มสำเนียง
8. เด็กหญิงสารดา  รังสิพุฒิกุล
 
1. นางสาวสุนิสา   รังสิพุฒิกุล
2. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกช  ศิริพันธ์
2. นางสาวกฤตพัขร  หล่อนสิ่ว
3. นางสาวชุติวัณ  ดงจารย์
4. นายณัฐพล  โกสัลล์ประไพ
5. นางสาวณิชมน  อมาตยกุล
6. นางสาวทิชากร  ศรีสุด
7. นางสาวพิชชาภา  อ่องดี
8. นางสาวภัณฑิรา  บุญมี
9. นายลัญฉกร  สงสะนะ
10. นางสาววิลาสินี  กิตชัย
11. นายวิศิษศักดิ์  อินทรา
12. นางสาวศุภวดี  อิทธิรากุล
 
1. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
2. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐปนวัฒน์   วุฒิพรกุล
 
1. นายณัฐดนัย  สุวรรณสังข์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 10 1. เด็กชายพงศภัค  ดวงมณี
 
1. นางสาววิศาข์  รัตนพงศ์ภิญโญ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายกสิ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. นายเนติพงศ์  จันที
 
1. นายสุเมศ  ชาแท่น
2. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. นาย ฐิติพงษ์   ภาคแก้ว
2. นางสาวกฤติยาพร   แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงญาดา   อุบลธชาติ
4. เด็กหญิงนพรัตน์   ลาภทองคำ
5. นางสาวพิมพ์อักษร   รถเชษฐา
6. เด็กหญิงวิสสุตา   ธรรมโวหารกุล
 
1. นางสายสุนย์  ชัยชมภู
2. นางสาวลวิตรา  ไชยเดช