สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิตา  สมประเสริฐศักดิ์
 
1. นางพิมพรรณ  เพ็ญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกีรติ  สังขรัตน์
 
1. นางสาวดรุณี  อาษาวิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายธนวัฒน์  ตรีภพ
2. นายนพัตธร  สุขพัฒน์
3. นางสาวมนัสชนก  วิรัตนธรรม
 
1. นางชมชนก  ทรงมิตร
2. นางธิติมาวดี  สกุลศิลป์ศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมังคโล
 
1. นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายวิศิษศักดิ์  อินทรา
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริรักษ์  ปานเนตรแก้ว
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวมนัสชนก  วิรัตนธรรม
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  กาวไธสง
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 7 1. นายเอกณัฏฐ์  นิธินันท์นฤมิต
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดวงหะคลัง
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวิทย์   ทองทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  กล่อมตระกูล
2. เด็กชายธนวิชญ์  มากประโคน
3. เด็กชายธิเบศร์  นาระทำ
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  ผิรังคะเปาระ
5. เด็กชายพิทยุตน์  ศรีหมอก
6. เด็กหญิงสร้อยฝน  อ่อนอุดม
7. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อ่อนอุดม
8. เด็กชายสิรภพ  บรรทัดฐาน
9. เด็กหญิงสิริรักษ์  ปานเนตรแก้ว
10. เด็กหญิงเพ็ญมาศ  รัตน์สุข
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
2. นางสาวสุภัทรา  ยมตะโก
3. นางสาวอัญญาธัญญะ  นวานุช
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์นิภา  บุญเศรษฐ
2. เด็กหญิงชนิษฐา  ศรีคงยศ
3. เด็กหญิงญดาพร  บูรณะ
4. เด็กหญิงธมนณ์ธร  รักษาโพธิ์
5. เด็กหญิงธัญญพัทธ์  แดงใจ
6. เด็กหญิงนิโรบล  หอมจันทร์
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจตนากูล
8. เด็กชายพิทยุตน์  ศรีหมอก
9. เด็กหญิงศิริญญา  ศรีเวียง
10. เด็กหญิงอรทัย  สุวรรณธรรม
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
2. นางสาวสุภัทรา  ยมตะโก
3. นายศานิต  ศรีเรือง
4. นางสาวนฤมลพรรณ  กัลยาณวุฒิ
5. นางสาวกนกวรรณ  ขารพิษ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวเบญจพร  วรรธนะสุขสันต์
 
1. นายณัฐดนัย  สุวรรณสังข์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 14 1. นายอรรถพล  พวงสกุล
 
1. นายชนินทร  แดงทองดี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายฤทธิชัย  รับพันธุ์
 
1. นางสาวพัฑรา   ดำริธรรมนิจ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.32 เงิน 9 1. นายพีรณัฐ  จิวะรังสินี
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายภัทรพล   จอมจุฑามาศ
2. เด็กชายสรวิชญ์  เชิดศรี
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นางสาวศศิภา  ปิ่นชูทอง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายอธิป  โคกกระชาย
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ตรีกุล
2. นางสาวตวงพร   ปานแก้ว
3. นางสาวปภัสรา  สักการี
4. นายศุภกร  ชูขจร
5. นางสาวสิริกร  ม่วงปาน
6. นางสาวไพลิน   ไวยวิเชียร
 
1. นางสายสุนย์  ชัยชมภู
2. นางสาวลวิตรา  ไชยเดช