สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงภูริชญา  แสนนามวงษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มณีนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 1. นางสาววรรณกร  ประโลมเจริญสุข
 
1. นายสุรเดช  ปักปิ่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองไทรหาญ
2. เด็กชายธีรเมธ  ทองไทรหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  พันธ์ศรี
2. นางปาณิสรา  วิสุทธิใจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. นางสาวธีรดา  ตระกูลวงษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. นางสาวมาโกะ  มาซึโอกะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายธรรพ์ณธร  อรียพิพัฒน์
 
1. นางสาวพัฑรา   ดำริธรรมนิจ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 15 1. นางสาวธนัชพร  อินทรัตน์ชัยกิจ
2. นายสุษิร  เจริญสุข
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
2. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 1. นายธนากร  ศรีประพันธ์
2. นายภูบดี  แก้วเกตุ
 
1. นางอัจฉรา  ญาณยุทธ์
2. นางสาวธัญญธร  ฉลวยศรีเมือง