สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสมิตา  ลมมาลี
2. เด็กหญิงอชิระ  รามัญจิตร
 
1. นางไพพรรณ  ขำมะโน
2. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเอมอัปสร  แก้ววัชระรังษี
 
1. นางสาวพรรณิภา  แสนนอก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 20 1. นางสาวขวัญข้าว  ศรีวิศร
 
1. นางปริษา  สุภัคคุณากุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เอี่ยมลือนาม
 
1. นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 12 1. นางสาวธณัชญา  ทองนุ้ย
 
1. นางสาวเกศสุดา  ศิริวัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ประยูร
2. เด็กหญิงใยฟ้า  มังสังข์
 
1. นายอิทธิพล  วิลามาศ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัฒน์  บูระพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 25 1. นายทวีรัชต์  วิศวโภคา
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ปิ่นเกตุ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงญาณิศา  ผาสุขกุล
2. เด็กชายธนภัทร  มาตึง
3. เด็กหญิงยากร  อ่อนทองหลาง
 
1. นางปาณิสรา  วิสุทธิใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  พันธ์ศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นาโควงค์
2. เด็กชายเมธัส  แสงวิมาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  พันธ์ศรี
2. นางหัทยา   ท่าห้อง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศุภิสา  จิตรรุ่งวิทยา
2. เด็กหญิงสุทินา  สุรินา
 
1. นางสาวสุชาวดี  บุญโยม
2. นายวสันต์  บุระมิ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชวิศา  พรหมภักดี
2. นางสาวพรทิวา  หอมบุปผา
 
1. นายพัชรากร  วรรณจงคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสายธวา  อาบรัมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ผิรังคะเปาระ
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นายกรเทพ  มีแสง
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชานนทร์  สุวรรณ
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายภัทรศักดิ์  บวรสมบูรณ์กุล
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายต้นน้ำ  ธีมานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายชนะใจ  แจ้งสว่าง
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวิชชุเดช  พรรณทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายภานุรัตน์  ศรีสอาดพันธ์วงศ์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกชกร  วัชกะพงษ์
2. นายวีรภัทร  พลกลาง
 
1. นางจรรยา  ปัญญานันท์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกิตติเกียรติ์  ตาดี
2. นายคณวัฒน์  พรโสภณ
3. นายพงศ์ภัค  เสรีวัฒนา
4. นางสาวศลิษา  ฐปัณพงศธร
5. นายสุขสิทธื์  วิเวชไพศาล
 
1. นางจรรยา  ปัญญานันท์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 52.2 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชญานิศ  สิทธิ์วิภูศิริ
2. นางสาวณัฐสุดา  แก้วมณี
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
2. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนาตารี  อังศกุลชัย
2. นางสาวเบญจพร  วรรธนะสุขสันต์
 
1. นางจรรยา  ปัญญานันท์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นายกฤษณพันธ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. นายธนธัต  วงศ์ปัญญานุรักษ์
 
1. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์
2. นางสาวธัญญธร  ฉลวยศรีเมือง