สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงภูริชญา  แสนนามวงษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มณีนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 1. นางสาววรรณกร  ประโลมเจริญสุข
 
1. นายสุรเดช  ปักปิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  มั่นคงไพศาลรุ่ง
 
1. นางสาวแพรวไพลิน  นนทะสี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิตา  สมประเสริฐศักดิ์
 
1. นางพิมพรรณ  เพ็ญศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกีรติ  สังขรัตน์
 
1. นางสาวดรุณี  อาษาวิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวปณิตา  ทรัพย์เรืองเนตร
 
1. นางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงปราณปรียา  คลังทอง
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางธิติมาวดี  สกุลศิลป์ศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายฐิติพงษ์  ภาคแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสสร  โม่งเม้า
3. เด็กหญิงสิรินทรา  มีบุญ
 
1. นางชมชนก  ทรงมิตร
2. นายสุรเดช  ปักปิ่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายธนวัฒน์  ตรีภพ
2. นายนพัตธร  สุขพัฒน์
3. นางสาวมนัสชนก  วิรัตนธรรม
 
1. นางชมชนก  ทรงมิตร
2. นางธิติมาวดี  สกุลศิลป์ศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสมิตา  ลมมาลี
2. เด็กหญิงอชิระ  รามัญจิตร
 
1. นางไพพรรณ  ขำมะโน
2. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระณัฐ  จิวะรังสินี
2. นายสุษิร  เจริญสุข
 
1. นางไพพรรณ  ขำมะโน
2. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  บุญวงษ์
2. เด็กชายอัครเดช  สวนหนองกุง
 
1. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกสิ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 
1. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเอมอัปสร  แก้ววัชระรังษี
 
1. นางสาวพรรณิภา  แสนนอก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 20 1. นางสาวขวัญข้าว  ศรีวิศร
 
1. นางปริษา  สุภัคคุณากุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เอี่ยมลือนาม
 
1. นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 12 1. นางสาวธณัชญา  ทองนุ้ย
 
1. นางสาวเกศสุดา  ศิริวัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ประยูร
2. เด็กหญิงใยฟ้า  มังสังข์
 
1. นายอิทธิพล  วิลามาศ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัฒน์  บูระพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายนรวีร์  คำแดงสด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัฒน์  บูระพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมังคโล
 
1. นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 25 1. นายทวีรัชต์  วิศวโภคา
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ปิ่นเกตุ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงญาณิศา  ผาสุขกุล
2. เด็กชายธนภัทร  มาตึง
3. เด็กหญิงยากร  อ่อนทองหลาง
 
1. นางปาณิสรา  วิสุทธิใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  พันธ์ศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองไทรหาญ
2. เด็กชายธีรเมธ  ทองไทรหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  พันธ์ศรี
2. นางปาณิสรา  วิสุทธิใจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นาโควงค์
2. เด็กชายเมธัส  แสงวิมาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  พันธ์ศรี
2. นางหัทยา   ท่าห้อง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.02 ทอง 7 1. นายกสิ   ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. นายจุลนพภ์  ขำเสถียร
3. นางสาวณัฎฐณิชา  สนามทอง
4. นายธนวัฒน์  จรัญญา
5. นายโชติพัฒน์  มั่นศักดิ์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  ณัชชาภัณฑารักษ์
2. นางสาวสุภาพรรณ  หมายสุข
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกสิ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. นางสาวจีรนันท์  สิทธิ
3. นางสาวณัฏฐวี  เพลินสุขดี
4. นายธนทิพย์  มัดจิตต์
5. นางสาวปนัดดา  คูณศรี
6. นางสาวพิชญาภา  ทองกาวแก้ว
7. นายภากร  โพธาพันธุ์
8. นางสาววรรณกร  ประโลมเจริญสุข
9. นางสาวสุฑาสิณี  แสงโพธิ์
10. นายสุวิจักขณ์  วิบูลสุข
 
1. นายพัชรากร  วรรณจงคำ
2. นายธีรวัฒน์  จานแบน
3. นางสาวสุชาวดี  บุญโยม
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศุภิสา  จิตรรุ่งวิทยา
2. เด็กหญิงสุทินา  สุรินา
 
1. นางสาวสุชาวดี  บุญโยม
2. นายวสันต์  บุระมิ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชวิศา  พรหมภักดี
2. นางสาวพรทิวา  หอมบุปผา
 
1. นายพัชรากร  วรรณจงคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสายธวา  อาบรัมย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. นางสาวธีรดา  ตระกูลวงษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายวิศิษศักดิ์  อินทรา
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริรักษ์  ปานเนตรแก้ว
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวมนัสชนก  วิรัตนธรรม
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ผิรังคะเปาระ
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นายกรเทพ  มีแสง
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชานนทร์  สุวรรณ
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายภัทรศักดิ์  บวรสมบูรณ์กุล
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อาทร
2. เด็กหญิงปกิตตา  ชูรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
2. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. นางสาวมาโกะ  มาซึโอกะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายต้นน้ำ  ธีมานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายชนะใจ  แจ้งสว่าง
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  กาวไธสง
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวิชชุเดช  พรรณทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายภานุรัตน์  ศรีสอาดพันธ์วงศ์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธิมา  สุธาทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เอี่ยมนุช
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. นายชัชวาลย์  พันธุ์สระน้อย
3. นางสาวฐิติพร  อ่อนทองหลาง
4. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
5. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
6. นายธีรวัฒน์  กาวไธสง
7. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
8. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
9. นายพัลลภ  นาคประพันธ์
10. นางสาวพิชชาภา  พรแก้วพุฒตาล
11. เด็กชายวิชชุเดช  พรรณทรัพย์
12. เด็กชายศิรายุ  แสนชัย
13. เด็กชายสัณหณัฐ  เพิ่มผล
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
15. เด็กชายอิทธิพัฒน์  สุวรรณสุข
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
2. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณพวิทย์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพวิทย์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 7 1. นายเอกณัฏฐ์  นิธินันท์นฤมิต
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดวงหะคลัง
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวิทย์   ทองทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เจียจวบศิลป์
2. เด็กหญิงชลกร   ขันทอง
3. เด็กชายปวิช  ศรีนารินทร์
4. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ศรีบรรเทา
5. เด็กชายพลวัต  รักประยูร์
6. เด็กชายภูวิช  พิศาลบุตร
7. เด็กหญิงรวิชา  พุ่มสำเนียง
8. เด็กหญิงสารดา  รังสิพุฒิกุล
 
1. นางสาวสุนิสา   รังสิพุฒิกุล
2. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกช  ศิริพันธ์
2. นางสาวกฤตพัขร  หล่อนสิ่ว
3. นางสาวชุติวัณ  ดงจารย์
4. นายณัฐพล  โกสัลล์ประไพ
5. นางสาวณิชมน  อมาตยกุล
6. นางสาวทิชากร  ศรีสุด
7. นางสาวพิชชาภา  อ่องดี
8. นางสาวภัณฑิรา  บุญมี
9. นายลัญฉกร  สงสะนะ
10. นางสาววิลาสินี  กิตชัย
11. นายวิศิษศักดิ์  อินทรา
12. นางสาวศุภวดี  อิทธิรากุล
 
1. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
2. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  กล่อมตระกูล
2. เด็กชายธนวิชญ์  มากประโคน
3. เด็กชายธิเบศร์  นาระทำ
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  ผิรังคะเปาระ
5. เด็กชายพิทยุตน์  ศรีหมอก
6. เด็กหญิงสร้อยฝน  อ่อนอุดม
7. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อ่อนอุดม
8. เด็กชายสิรภพ  บรรทัดฐาน
9. เด็กหญิงสิริรักษ์  ปานเนตรแก้ว
10. เด็กหญิงเพ็ญมาศ  รัตน์สุข
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
2. นางสาวสุภัทรา  ยมตะโก
3. นางสาวอัญญาธัญญะ  นวานุช
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์นิภา  บุญเศรษฐ
2. เด็กหญิงชนิษฐา  ศรีคงยศ
3. เด็กหญิงญดาพร  บูรณะ
4. เด็กหญิงธมนณ์ธร  รักษาโพธิ์
5. เด็กหญิงธัญญพัทธ์  แดงใจ
6. เด็กหญิงนิโรบล  หอมจันทร์
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจตนากูล
8. เด็กชายพิทยุตน์  ศรีหมอก
9. เด็กหญิงศิริญญา  ศรีเวียง
10. เด็กหญิงอรทัย  สุวรรณธรรม
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
2. นางสาวสุภัทรา  ยมตะโก
3. นายศานิต  ศรีเรือง
4. นางสาวนฤมลพรรณ  กัลยาณวุฒิ
5. นางสาวกนกวรรณ  ขารพิษ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐปนวัฒน์   วุฒิพรกุล
 
1. นายณัฐดนัย  สุวรรณสังข์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวเบญจพร  วรรธนะสุขสันต์
 
1. นายณัฐดนัย  สุวรรณสังข์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 10 1. เด็กชายพงศภัค  ดวงมณี
 
1. นางสาววิศาข์  รัตนพงศ์ภิญโญ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 14 1. นายอรรถพล  พวงสกุล
 
1. นายชนินทร  แดงทองดี
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายฤทธิชัย  รับพันธุ์
 
1. นางสาวพัฑรา   ดำริธรรมนิจ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายธรรพ์ณธร  อรียพิพัฒน์
 
1. นางสาวพัฑรา   ดำริธรรมนิจ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณภัทร  เผือกหอม
2. เด็กชายนิติภาส   วิริยคุคุณาภรณ์
3. เด็กหญิงปาณิศา  คันศรี
4. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวเมธีลักษณ์
5. เด็กหญิงศุภิสา  จิตรรุ่งวิทยา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  แหวนหล่อ
2. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนัชพร  อินทรัตน์ชัยกิจ
2. นายภูริภัทร  ศรีนวลขาว
3. นางสาวมนัสชนก  วิรัตนธรรม
4. นางสาวสิตาภา  ธรรมโวหารกุล
5. นายสุธี  จะทอ
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นางสาวกมลรัตน์  แหวนหล่อ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมังคโล
2. เด็กหญิงวาดไว้  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
2. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 15 1. นางสาวธนัชพร  อินทรัตน์ชัยกิจ
2. นายสุษิร  เจริญสุข
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
2. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกชกร  วัชกะพงษ์
2. นายวีรภัทร  พลกลาง
 
1. นางจรรยา  ปัญญานันท์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.32 เงิน 9 1. นายพีรณัฐ  จิวะรังสินี
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกิตติเกียรติ์  ตาดี
2. นายคณวัฒน์  พรโสภณ
3. นายพงศ์ภัค  เสรีวัฒนา
4. นางสาวศลิษา  ฐปัณพงศธร
5. นายสุขสิทธื์  วิเวชไพศาล
 
1. นางจรรยา  ปัญญานันท์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 52.2 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชญานิศ  สิทธิ์วิภูศิริ
2. นางสาวณัฐสุดา  แก้วมณี
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
2. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนาตารี  อังศกุลชัย
2. นางสาวเบญจพร  วรรธนะสุขสันต์
 
1. นางจรรยา  ปัญญานันท์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายภัทรพล   จอมจุฑามาศ
2. เด็กชายสรวิชญ์  เชิดศรี
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นางสาวศศิภา  ปิ่นชูทอง
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายอธิป  โคกกระชาย
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 1. นายธนากร  ศรีประพันธ์
2. นายภูบดี  แก้วเกตุ
 
1. นางอัจฉรา  ญาณยุทธ์
2. นางสาวธัญญธร  ฉลวยศรีเมือง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นายกฤษณพันธ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. นายธนธัต  วงศ์ปัญญานุรักษ์
 
1. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์
2. นางสาวธัญญธร  ฉลวยศรีเมือง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายกสิ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. นายเนติพงศ์  จันที
 
1. นายสุเมศ  ชาแท่น
2. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. นาย ฐิติพงษ์   ภาคแก้ว
2. นางสาวกฤติยาพร   แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงญาดา   อุบลธชาติ
4. เด็กหญิงนพรัตน์   ลาภทองคำ
5. นางสาวพิมพ์อักษร   รถเชษฐา
6. เด็กหญิงวิสสุตา   ธรรมโวหารกุล
 
1. นางสายสุนย์  ชัยชมภู
2. นางสาวลวิตรา  ไชยเดช
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ตรีกุล
2. นางสาวตวงพร   ปานแก้ว
3. นางสาวปภัสรา  สักการี
4. นายศุภกร  ชูขจร
5. นางสาวสิริกร  ม่วงปาน
6. นางสาวไพลิน   ไวยวิเชียร
 
1. นางสายสุนย์  ชัยชมภู
2. นางสาวลวิตรา  ไชยเดช