สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 1. นางสาวอรุณีย์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  รักไทรทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนินาถ  ศรีเมือง
2. นางสาวชลิดา  นามแสง
3. นางสาวปัณฑิตา  แก้วกำพร้า
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พุ่มมะรินทร์
2. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สิมสวน
2. เด็กหญิงสุธาสิณี  จิตมุ่ง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  พจน์รัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.31 ทอง 12 1. เด็กหญิงชามาพร  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงนันทวัน  สุขบาล
3. เด็กหญิงปิยะดา  ทันกลาง
4. เด็กหญิงศิราวรรณ  ภู่สุด
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กระถินทอง
 
1. นางสาวพิกุล  แววกุดเรือ
2. นางสาววรางคณา  ไฝชอบ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.32 ทอง 5 1. นางสาวกิติยา  รัตนสุนทรากรณ์
2. นางสาวขนิษฐา  บุญปก
3. นางสาวธรกฤตา  เขมาภิรักษ์
4. นางสาววานิชา  โยชนา
5. นางสาวเจษรินธร  บริรักษ์
 
1. นางสาววรางคณา   ไฝชอบ
2. นางสาวพิกุล  แววกุดเรือ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 16 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิจิตรลักษณากุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคาวงศ์สกุล
 
1. นางสาวมัตติกา  ธินันท์
2. นางสาวนฤมล  บุญเจริญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัญญายิ่ง
2. นางสาวคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงชนิดา  วงศ์แจ่ม
4. เด็กหญิงญาณิศา  แก้ววิเชียร
5. นางสาวปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
6. เด็กหญิงพนิดา  อิ่มใจ
7. นางสาวศศิวิมล  เสาสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุนันฑา  สิงเหม็ง
9. เด็กหญิงเบญจา  วงศ์ตระกูลภู่
10. นายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นายนิยม   บุริวงค์
2. นางสาวพิชญากร  แก้วพิลา
3. นางสาวมัตติกา  ธินันท์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปรีชา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิสยภัณ  เกตเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงอธิตา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
2. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขสำอางค์
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  อารี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นาคาวงศ์สกุล
2. เด็กชายจตุพร   พรมมาบุญ
3. เด็กชายจิรัฎฐ์  พรรัตนชัยชาญ
4. เด็กชายปวัฒน์พร   พรรัตนชัยชาญ
5. เด็กชายโรจนฤทธิ์   แก้วถึง
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
2. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 25 1. เด็กชายวรภพ  สุติยาภรณ์
 
1. นางสาวอารียา  เสียงกลม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.65 ทอง 9 1. นางสาวชนัญชิดา  ไชยเพ็ชร์
2. นางสาวปนัสยา  พลชำนิ
3. นางสาวปัทมา  มีหนองแขม
4. นางสาววานิชา  โยชนา
5. นางสาวศลินทิพย์  สวัสดิ์ไพรงาม
 
1. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
2. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  สมบัติ
2. เด็กหญิงปณิดา  กลอนวงศ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  พุดบุรี
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณหงษ์
5. เด็กหญิงโชติกา  วังพรม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
2. นางสาวนฤมล  สีติภูตะ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน   มั่นทรัพย์เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณสาร
 
1. นายชาญวุฒิ  เหรียญปรีชา
2. นายศิระ  ยอแสง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิรณา  คงถาวร
2. เด็กหญิงศศิธร  อินโอภาส
 
1. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมนัสวี  เรืองวารี
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราเทพ  ฟ้าขาว
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประเสริฐกุลนิตย์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 1. นางสาวปาลิตา  แก้วศรี
2. นางสาววีรภรณ์  ประสงค์
 
1. นายวิริทธิ์พล  แย้มเกลี้ยง
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชภัค  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงนันทภัค  แซ่เอี้ยว
3. เด็กหญิงมลฤดี  พร้อมอำไพพงษ์
4. เด็กหญิงมาลัยทืพย์  สุขเนตร
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุทธชัย
6. เด็กหญิงศศิธร  พุฒหอม
 
1. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
2. นางสาวชนันพร  วานิชสวัสดิ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กิจประเสริฐศิลป์
2. เด็กหญิงนัฐฐา  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูมิพัฒน์
 
1. นางฐานิพรรณ  อรจุล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง 9 1. นางสาวปณิฌา  ปัทมะโสภณ
2. นายปัญญา  นิรัติศยานนท์
3. นางสาววณิชญา  หลักมั่น
 
1. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
2. นางสาวชนันพร  วานิชสวัสดิ์
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ชาลังค์
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภณัฐ  เลื่อนแป้น
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ