สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายศรัญยู  ยอดสวรรณ์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 23 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธุศิริ
 
1. นางสาวละอองฟ้า  บุญขาว
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  บทนอก
2. เด็กหญิงภิญญาดา  พานทอง
3. เด็กชายโรจนฤทธิ์  แก้วถึง
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
2. นางสาววิภาดา   กฤตยาขวํญเมือง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงจีรนันท์  งามจิต
2. เด็กหญิงวิลาสินี  โอสถ
3. เด็กหญิงสุวัลนภา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
2. นายภาคภูมิ  ทิพย์วารี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
2. นางสาวณัฐณิชา  เรืองหา
3. นายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวลักษิกา  หนูชู
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภชัย  เรืองฤทธฺ์
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนรัฐ  ประเสริฐไทย
2. เด็กชายบุญชู  สงวนไว้
3. เด็กชายวงศกร  จินาเขียว
4. เด็กชายสุธี  พลรักษา
5. เด็กชายอภิวัฒน์  เมฆขุนทด
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 13 1. นายราเชน  ช้างสุวรรณ
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  หร่มทองมา
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 23 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.2 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคาวงศ์สกุล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  สิทธิ์ธรรมวิไล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงศุภนัดดา  สิทธิภรณ์กุล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงธราพร  ส่องทางธรรม
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชัยชุมพล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงกุลจิรา  มีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐนิช  รุ้นสง่า
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลผล
4. เด็กชายบุษยมาส  ลาดำ
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ประจันตะเสน
6. เด็กหญิงพรธิดา  กิจตะโก
7. เด็กหญิงพิรดา  สมพิศ
8. เด็กชายสรายุทธ์  ตะนีพันธ์
9. เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลิ้ม
10. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  พรรัตนชัยชาญ
2. เด็กชายฐานกรณ์  สมบัติ
3. เด็กชายธันวา  พิศาลอารยา
4. เด็กชายธีรภัทร์  อ่อนสมัย
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  กิตติสว่างรัตน์
6. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทร์สังสา
7. เด็กหญิงพรรณภัสสร  สมัครการ
8. เด็กหญิงวิรัลยา  สมประสงค์
9. เด็กหญิงสุธิดา  คชพันธ์
10. เด็กชายเจษฎากร  งามจำรัส
 
1. นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล
2. นางบุบผา  ไตรปิ่น
3. นางสาวสุดารัตน์  เตียะเพชร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวสุกัญญา  หนูทองแก้ว
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ศุภรณ์พานิช
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงพนิดา  พันธางกูร
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญกร่ำ
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 14 1. นางสาวปิยธิดา  สุริยันต์
2. นางสาวพฤติพร  มั่นถาวรวงศ์
 
1. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
2. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กชายสปิริต  โพธิรักษ์
2. เด็กชายสิรภพ  สุกใส
 
1. นางสาวศิรดา  แก้วป่าระกำ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ชวดรัมย์
2. นางสาวณัฐชยา  ปัญญาโชติพันธ์
3. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีคงคา
4. นางสาวอโชา  ศรีสุขปลั่ง
5. นางสาวเนตรขนิษฐา  สุดแก้ว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
2. นางสาวนฤมล  สีติภูตะ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงชลธิชา  โมทิม
2. เด็กหญิงพรภิรมย์  สุขเนตร์
3. เด็กหญิงศิรินยา  สิงห์หลอด
 
1. นายณัฐวุฒิ  พงษ์พานิช
2. นางสาวนารี  น้อยวงศ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายธนพล  จันผกา
2. นางสาววรัชญา  คู่แก้ว
 
1. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
2. นายไชยวุธ   สุนทร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.5 เงิน 8 1. นางสาวฐิติรัตน์  นุ่มปราณี
2. นางสาวประทานพร  ศรีรักษ์
3. นางสาววรรณวิสา  เกตภูงา
 
1. นายสำเนา  คล้ายเชย