สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวณิชาดา  กาญจนบริรักษ์
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวยอดขวัญ  สังสิทธิ์
2. นางสาวลักษิกา  หนูชู
3. นางสาวเขมรัศฎิ์  โภคินนราเศรษฐ์
 
1. นางนิดา  มีสถิตย์
2. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูนพิพัฒรัตนชัย
2. เด็กหญิงพิมญาดา  สิทธิแสง
3. เด็กหญิงอริศรา  คำหาร
 
1. นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี
2. นางจรูญรัตน์  พันธุมชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนรัฐ  ประเสริฐไทย
2. นายนเรนทร์ฤทธื์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
2. นางจรูญรัตน์  พันธุมชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนินาถ  ศรีเมือง
2. นางสาวชลิดา  นามแสง
3. นายเจษฎา  ปานไทยสงค์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
2. นางสาวจรูญรัตน์  พันธุมชัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชโนดม  นามแสง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มใย
 
1. นางสาวศศิธร  พาหุรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวรวิภา  คุณขยัน
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายวรวุธ  เสริมสุข
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นายทวิพัช  อ่ำเล็ก
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชัยชุมพล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 11 1. นายทักษ์ดนุ  หงส์สุตะเมธี
2. นายปกรณ์  จงอธิคม
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นายวิริทธิ์พล   แย้มเกลี้่ยง
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวัสส์  คุงดิน
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรภัทร  สุทีวรรณ
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ