สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 33 1. นางสาววิสา  สร้อยแม้น
 
1. นางชุลีกร  ดีชูกชกร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 29 1. นางสาวกัลยานี  ฉิมบ้านไร่
2. นางสาวธัญชนก  ม่วงซอ
3. นางสาววนิดา  ภุมมา
 
1. นางนงลักษณ์  คำปัญจะ
2. นางสาวนลินี  วรรณสาร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงไพลิน  แนบเนื้อ
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 29 1. นางสาวภารตรี  เนตรแสงสี
 
1. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธราพร  ส่องทางธรรม
2. เด็กหญิงสรียามณี  สิทธิพัชร์ลภา
 
1. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐกานต์  พัทบุรี
2. นางสาววรินฎา  สำลีแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงชนุตม์ณัฐกานต์  วัชรสินธุ์
 
1. นางนิดา  มีสถิตย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 29 1. นายธนยุทธ  นันทกุลวงศ์
 
1. นางนิดา  มีสถิตย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชูศรี
2. เด็กชายภูริ  มามีสุข
 
1. นายเฉลิมพร  แสงกล้า
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นายสมยง  ถาศักดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปณิดา  กลอนวงศ์
 
1. นางสาววิภาดา   กฤตยาขวํญเมือง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 17 1. นางสาวอรอุมา  ประวิเศษ
 
1. นางสาววิภาดา   กฤตยาขวํญเมือง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวิรากาน  บุษกรานุโต
2. เด็กชายศวัส  พัชรธนานพ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมฆขุนทด
 
1. นางเนตรนภา  แสงกล้า
2. นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนริศรา  ยางเดี่ยว
2. นางสาววรพรรณ  ตั้งใจธรรมโชติ
3. นางสาวอรยา  รักษาศรี
 
1. นางกาญจนา  วิทยาพิทักษ์วงศ์
2. นางรัตนาภรณ์  คงเจริญ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุปราณี  วันเจียม
2. เด็กหญิงอมรมาลี  สุขเนตร์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
2. นางกรุณีย์  สุบิน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 46.32 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายเอกราช  ป้องขันธ์
 
1. นางสาวอาณัชชา  สามานุง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 1. นางสาวปรัญาพร  โสรจสฤษฎ์กุล
2. นางสาวรุ้งแก้ว  แสงณรงค์
 
1. นางสร้อย  เสริมพล
2. นางสาวศศิธร  พาหุรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนาริฐา  ปิติถวัลย์พงศ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวพัชรี  วงษ์จีน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
2. นายณัฐวรรธน์  ประเสริฐชัยกร
3. เด็กชายธีรพัฒน์  แตงสมุทร
4. นางสาวบัณฑิตา  อารี
5. เด็กชายปวัณรัตน์  แก้วจันทร์
6. เด็กชายวรวุธ  เสริมสุข
7. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ชาธิพา
8. เด็กชายศุภชัย  เรืองฤทธฺ์
9. เด็กหญิงอภิญญา  อุทัยศรี
10. เด็กหญิงอารยา  ศรีคุณโน
11. เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์ศรี
12. เด็กหญิงไอริน  พรมคำน้อย
 
1. นายธนะกุล  ช้อนแก้ว
2. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
3. นายนางบุบผา  ไตรปิ่น
4. นางสาวอารมณ์  เผือกอ่ำ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 53.2 เข้าร่วม 18 1. นายกฤชพล  สุวรรณพงษ์
 
1. นางสาวธนิดา  พ่วงศิริ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายไรวินทร์  ศราภัยวิฑิต
 
1. นางสาวศิริมา  สิงหพันธ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 1. นางสาวณิชาพัชร์  มโหสถนันทน์
 
1. นางสาวศิริมา  สิงหพันธ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพัชรีภรณ์  ทับห่วง
 
1. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 22 1. นางสาวคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
 
1. นางสาวนิตยภัทร์  ธาราสุข
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมสะอาด
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์แปลก
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน