สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายศรัญยู  ยอดสวรรณ์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 23 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวณิชาดา  กาญจนบริรักษ์
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธุศิริ
 
1. นางสาวละอองฟ้า  บุญขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 1. นางสาวอรุณีย์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  รักไทรทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 33 1. นางสาววิสา  สร้อยแม้น
 
1. นางชุลีกร  ดีชูกชกร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 29 1. นางสาวกัลยานี  ฉิมบ้านไร่
2. นางสาวธัญชนก  ม่วงซอ
3. นางสาววนิดา  ภุมมา
 
1. นางนงลักษณ์  คำปัญจะ
2. นางสาวนลินี  วรรณสาร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงไพลิน  แนบเนื้อ
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 29 1. นางสาวภารตรี  เนตรแสงสี
 
1. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  บทนอก
2. เด็กหญิงภิญญาดา  พานทอง
3. เด็กชายโรจนฤทธิ์  แก้วถึง
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
2. นางสาววิภาดา   กฤตยาขวํญเมือง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวยอดขวัญ  สังสิทธิ์
2. นางสาวลักษิกา  หนูชู
3. นางสาวเขมรัศฎิ์  โภคินนราเศรษฐ์
 
1. นางนิดา  มีสถิตย์
2. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงจีรนันท์  งามจิต
2. เด็กหญิงวิลาสินี  โอสถ
3. เด็กหญิงสุวัลนภา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
2. นายภาคภูมิ  ทิพย์วารี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนินาถ  ศรีเมือง
2. นางสาวชลิดา  นามแสง
3. นางสาวปัณฑิตา  แก้วกำพร้า
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พุ่มมะรินทร์
2. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธราพร  ส่องทางธรรม
2. เด็กหญิงสรียามณี  สิทธิพัชร์ลภา
 
1. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐกานต์  พัทบุรี
2. นางสาววรินฎา  สำลีแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงชนุตม์ณัฐกานต์  วัชรสินธุ์
 
1. นางนิดา  มีสถิตย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 29 1. นายธนยุทธ  นันทกุลวงศ์
 
1. นางนิดา  มีสถิตย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชูศรี
2. เด็กชายภูริ  มามีสุข
 
1. นายเฉลิมพร  แสงกล้า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นายสมยง  ถาศักดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปณิดา  กลอนวงศ์
 
1. นางสาววิภาดา   กฤตยาขวํญเมือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 17 1. นางสาวอรอุมา  ประวิเศษ
 
1. นางสาววิภาดา   กฤตยาขวํญเมือง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวิรากาน  บุษกรานุโต
2. เด็กชายศวัส  พัชรธนานพ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมฆขุนทด
 
1. นางเนตรนภา  แสงกล้า
2. นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนริศรา  ยางเดี่ยว
2. นางสาววรพรรณ  ตั้งใจธรรมโชติ
3. นางสาวอรยา  รักษาศรี
 
1. นางกาญจนา  วิทยาพิทักษ์วงศ์
2. นางรัตนาภรณ์  คงเจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูนพิพัฒรัตนชัย
2. เด็กหญิงพิมญาดา  สิทธิแสง
3. เด็กหญิงอริศรา  คำหาร
 
1. นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี
2. นางจรูญรัตน์  พันธุมชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สิมสวน
2. เด็กหญิงสุธาสิณี  จิตมุ่ง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  พจน์รัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
2. นางสาวณัฐณิชา  เรืองหา
3. นายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุปราณี  วันเจียม
2. เด็กหญิงอมรมาลี  สุขเนตร์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
2. นางกรุณีย์  สุบิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนรัฐ  ประเสริฐไทย
2. นายนเรนทร์ฤทธื์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
2. นางจรูญรัตน์  พันธุมชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนินาถ  ศรีเมือง
2. นางสาวชลิดา  นามแสง
3. นายเจษฎา  ปานไทยสงค์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
2. นางสาวจรูญรัตน์  พันธุมชัย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.31 ทอง 12 1. เด็กหญิงชามาพร  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงนันทวัน  สุขบาล
3. เด็กหญิงปิยะดา  ทันกลาง
4. เด็กหญิงศิราวรรณ  ภู่สุด
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กระถินทอง
 
1. นางสาวพิกุล  แววกุดเรือ
2. นางสาววรางคณา  ไฝชอบ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.32 ทอง 5 1. นางสาวกิติยา  รัตนสุนทรากรณ์
2. นางสาวขนิษฐา  บุญปก
3. นางสาวธรกฤตา  เขมาภิรักษ์
4. นางสาววานิชา  โยชนา
5. นางสาวเจษรินธร  บริรักษ์
 
1. นางสาววรางคณา   ไฝชอบ
2. นางสาวพิกุล  แววกุดเรือ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 46.32 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายเอกราช  ป้องขันธ์
 
1. นางสาวอาณัชชา  สามานุง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 16 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิจิตรลักษณากุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคาวงศ์สกุล
 
1. นางสาวมัตติกา  ธินันท์
2. นางสาวนฤมล  บุญเจริญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 -    
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัญญายิ่ง
2. นางสาวคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงชนิดา  วงศ์แจ่ม
4. เด็กหญิงญาณิศา  แก้ววิเชียร
5. นางสาวปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
6. เด็กหญิงพนิดา  อิ่มใจ
7. นางสาวศศิวิมล  เสาสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุนันฑา  สิงเหม็ง
9. เด็กหญิงเบญจา  วงศ์ตระกูลภู่
10. นายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นายนิยม   บุริวงค์
2. นางสาวพิชญากร  แก้วพิลา
3. นางสาวมัตติกา  ธินันท์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชโนดม  นามแสง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มใย
 
1. นางสาวศศิธร  พาหุรัตน์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 1. นางสาวปรัญาพร  โสรจสฤษฎ์กุล
2. นางสาวรุ้งแก้ว  แสงณรงค์
 
1. นางสร้อย  เสริมพล
2. นางสาวศศิธร  พาหุรัตน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปรีชา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวรวิภา  คุณขยัน
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวพร  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวลักษิกา  หนูชู
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทวิพัช  อ่ำเล็ก
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิสยภัณ  เกตเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงอธิตา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
2. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนาริฐา  ปิติถวัลย์พงศ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวพัชรี  วงษ์จีน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภชัย  เรืองฤทธฺ์
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายวรวุธ  เสริมสุข
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขสำอางค์
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  อารี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิญญา  อุทัยศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิญญา  อุทัยศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีคุณโน
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนิช  รุ้นสง่า
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวรรธน์  ประเสริฐชัยกร
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
2. นายณัฐวรรธน์  ประเสริฐชัยกร
3. เด็กชายธีรพัฒน์  แตงสมุทร
4. นางสาวบัณฑิตา  อารี
5. เด็กชายปวัณรัตน์  แก้วจันทร์
6. เด็กชายวรวุธ  เสริมสุข
7. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ชาธิพา
8. เด็กชายศุภชัย  เรืองฤทธฺ์
9. เด็กหญิงอภิญญา  อุทัยศรี
10. เด็กหญิงอารยา  ศรีคุณโน
11. เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์ศรี
12. เด็กหญิงไอริน  พรมคำน้อย
 
1. นายธนะกุล  ช้อนแก้ว
2. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
3. นายนางบุบผา  ไตรปิ่น
4. นางสาวอารมณ์  เผือกอ่ำ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนรัฐ  ประเสริฐไทย
2. เด็กชายบุญชู  สงวนไว้
3. เด็กชายวงศกร  จินาเขียว
4. เด็กชายสุธี  พลรักษา
5. เด็กชายอภิวัฒน์  เมฆขุนทด
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษฆฌา  บุญปลูก
2. นายจีรวัฒน์  บัวรัตน์
3. นายณัฏฐชัย  ฉั่วศิริพัฒนา
4. นายณัฐพล  รัตนวัน
5. นายพัฒนพงษ์  สุขสิริพจน์
6. นายศิริกร  เพาะปลูก
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทรรศไชย  ทิพยรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 13 1. นายราเชน  ช้างสุวรรณ
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  หร่มทองมา
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 23 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.2 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคาวงศ์สกุล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจีรวัฒน์  บัวรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  สิทธิ์ธรรมวิไล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นายทวิพัช  อ่ำเล็ก
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงศุภนัดดา  สิทธิภรณ์กุล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชัยชุมพล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจีรวัฒน์  บัวรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงธราพร  ส่องทางธรรม
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชัยชุมพล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงกุลจิรา  มีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐนิช  รุ้นสง่า
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลผล
4. เด็กชายบุษยมาส  ลาดำ
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ประจันตะเสน
6. เด็กหญิงพรธิดา  กิจตะโก
7. เด็กหญิงพิรดา  สมพิศ
8. เด็กชายสรายุทธ์  ตะนีพันธ์
9. เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลิ้ม
10. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  พรรัตนชัยชาญ
2. เด็กชายฐานกรณ์  สมบัติ
3. เด็กชายธันวา  พิศาลอารยา
4. เด็กชายธีรภัทร์  อ่อนสมัย
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  กิตติสว่างรัตน์
6. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทร์สังสา
7. เด็กหญิงพรรณภัสสร  สมัครการ
8. เด็กหญิงวิรัลยา  สมประสงค์
9. เด็กหญิงสุธิดา  คชพันธ์
10. เด็กชายเจษฎากร  งามจำรัส
 
1. นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล
2. นางบุบผา  ไตรปิ่น
3. นางสาวสุดารัตน์  เตียะเพชร
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นาคาวงศ์สกุล
2. เด็กชายจตุพร   พรมมาบุญ
3. เด็กชายจิรัฎฐ์  พรรัตนชัยชาญ
4. เด็กชายปวัฒน์พร   พรรัตนชัยชาญ
5. เด็กชายโรจนฤทธิ์   แก้วถึง
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
2. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสหัสวรรษ  สิริโรจน์มรรคา
 
1. นางสาวจิรภัทร  ปิ่นทอง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 53.2 เข้าร่วม 18 1. นายกฤชพล  สุวรรณพงษ์
 
1. นางสาวธนิดา  พ่วงศิริ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 25 1. เด็กชายวรภพ  สุติยาภรณ์
 
1. นางสาวอารียา  เสียงกลม
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวสุกัญญา  หนูทองแก้ว
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ศุภรณ์พานิช
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายไรวินทร์  ศราภัยวิฑิต
 
1. นางสาวศิริมา  สิงหพันธ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 1. นางสาวณิชาพัชร์  มโหสถนันทน์
 
1. นางสาวศิริมา  สิงหพันธ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงพนิดา  พันธางกูร
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญกร่ำ
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 14 1. นางสาวปิยธิดา  สุริยันต์
2. นางสาวพฤติพร  มั่นถาวรวงศ์
 
1. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
2. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพัชรีภรณ์  ทับห่วง
 
1. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.65 ทอง 9 1. นางสาวชนัญชิดา  ไชยเพ็ชร์
2. นางสาวปนัสยา  พลชำนิ
3. นางสาวปัทมา  มีหนองแขม
4. นางสาววานิชา  โยชนา
5. นางสาวศลินทิพย์  สวัสดิ์ไพรงาม
 
1. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
2. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กชายสปิริต  โพธิรักษ์
2. เด็กชายสิรภพ  สุกใส
 
1. นางสาวศิรดา  แก้วป่าระกำ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 22 1. นางสาวคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
 
1. นางสาวนิตยภัทร์  ธาราสุข
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  สมบัติ
2. เด็กหญิงปณิดา  กลอนวงศ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  พุดบุรี
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณหงษ์
5. เด็กหญิงโชติกา  วังพรม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
2. นางสาวนฤมล  สีติภูตะ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ชวดรัมย์
2. นางสาวณัฐชยา  ปัญญาโชติพันธ์
3. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีคงคา
4. นางสาวอโชา  ศรีสุขปลั่ง
5. นางสาวเนตรขนิษฐา  สุดแก้ว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
2. นางสาวนฤมล  สีติภูตะ
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงชลธิชา  โมทิม
2. เด็กหญิงพรภิรมย์  สุขเนตร์
3. เด็กหญิงศิรินยา  สิงห์หลอด
 
1. นายณัฐวุฒิ  พงษ์พานิช
2. นางสาวนารี  น้อยวงศ์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน   มั่นทรัพย์เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณสาร
 
1. นายชาญวุฒิ  เหรียญปรีชา
2. นายศิระ  ยอแสง
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิรณา  คงถาวร
2. เด็กหญิงศศิธร  อินโอภาส
 
1. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายธนพล  จันผกา
2. นางสาววรัชญา  คู่แก้ว
 
1. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
2. นายไชยวุธ   สุนทร
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมนัสวี  เรืองวารี
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมสะอาด
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์แปลก
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราเทพ  ฟ้าขาว
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประเสริฐกุลนิตย์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 11 1. นายทักษ์ดนุ  หงส์สุตะเมธี
2. นายปกรณ์  จงอธิคม
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นายวิริทธิ์พล   แย้มเกลี้่ยง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 1. นางสาวปาลิตา  แก้วศรี
2. นางสาววีรภรณ์  ประสงค์
 
1. นายวิริทธิ์พล  แย้มเกลี้ยง
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชภัค  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงนันทภัค  แซ่เอี้ยว
3. เด็กหญิงมลฤดี  พร้อมอำไพพงษ์
4. เด็กหญิงมาลัยทืพย์  สุขเนตร
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุทธชัย
6. เด็กหญิงศศิธร  พุฒหอม
 
1. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
2. นางสาวชนันพร  วานิชสวัสดิ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กิจประเสริฐศิลป์
2. เด็กหญิงนัฐฐา  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูมิพัฒน์
 
1. นางฐานิพรรณ  อรจุล
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.5 เงิน 8 1. นางสาวฐิติรัตน์  นุ่มปราณี
2. นางสาวประทานพร  ศรีรักษ์
3. นางสาววรรณวิสา  เกตภูงา
 
1. นายสำเนา  คล้ายเชย
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง 9 1. นางสาวปณิฌา  ปัทมะโสภณ
2. นายปัญญา  นิรัติศยานนท์
3. นางสาววณิชญา  หลักมั่น
 
1. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
2. นางสาวชนันพร  วานิชสวัสดิ์
 
106 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวัสส์  คุงดิน
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
107 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรภัทร  สุทีวรรณ
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
108 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ชาลังค์
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
109 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภณัฐ  เลื่อนแป้น
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ