สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชินี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร์คีรี
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญดา  เหลืองอร่ามกุล
 
1. นายวีระศิลป์  ห่วงประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นางสาวกชพรรณ  หอมหวลดี
 
1. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกิตติ์ธัญญา  เสนานันท์สกุล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ชะนะมา
3. เด็กหญิงชัญญาภัค  ทรัพย์สวัสดิ์กุล
4. นางสาวนภสร  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงปรียาภัทร  สิงห์กาญจนโรจน์
6. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
7. เด็กหญิงอาภาภร  กระแสพิตร
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ฉายโอภาส
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
2. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
3. นางสาวนันธิดา  สวนเอก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรลภา  พยุหะเกียรติ
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  จิตตคาม
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชินะพัฒ  ดิสถาพร
2. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
3. เด็กหญิงอิสรีย์  เลิศสุทธิผล
 
1. นางสาวพัชนี  สหสิทธิวัฒน์
2. นายอภิชาติ  อินทนิน
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณฐพร  วงศ์ไชย
2. นางสาวปานวาด  เหมือนจิตต์
3. นางสาวพิมพ์พิชญา  สังข์ทอง
 
1. นางศศิพิมพ์  จันต๊ะวงศ์
2. นายอภิชาติ  อินทนิน