สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชินี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกฤษญาดา  กลึงพงษ์
 
1. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวสิตานัน  วัฒนชัยมงคล
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิรฉัตร  มโนมัยวิบูลย์
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวสุพิชยา  ไตรทิพธำรงโชค
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงมุทิตา  จันทิม
 
1. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาววิภาวี  ชื่นกิติญานนท์
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาริน  ชายะพงศ์
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวรภัทร  ชัยเดชอัครกุล
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภัทรดา  กสานติกุล
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ประจักษ์วิมล
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
2. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร์คีรี
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวธัญชนก  เจียรนัยขจร
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อู่สกุล
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  อัศวกาญจน์
3. เด็กหญิงวราลี  วิไลนำโชคชัย
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
2. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวกรนธ  แผ่นทรัพย์
2. นางสาวศิรดา  ตุลารัตนพงษ์
3. นางสาวเมธพร  ทูกูลพาณิชย์
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
2. นางนันทิดา  สวนเอก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาภาภร  กระแสพิตร
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวชุติภา  ดวงมณี
 
1. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญดา  เหลืองอร่ามกุล
 
1. นายวีระศิลป์  ห่วงประเสริฐ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นางสาวกชพรรณ  หอมหวลดี
 
1. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ชะนะมา
 
1. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงศริยา  หรรษาเวก
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวณฤดี  สุวรรณทัต
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกิตติ์ธัญญา  เสนานันท์สกุล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ชะนะมา
3. เด็กหญิงชัญญาภัค  ทรัพย์สวัสดิ์กุล
4. นางสาวนภสร  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงปรียาภัทร  สิงห์กาญจนโรจน์
6. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
7. เด็กหญิงอาภาภร  กระแสพิตร
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ฉายโอภาส
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
2. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
3. นางสาวนันธิดา  สวนเอก
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรลภา  พยุหะเกียรติ
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 10 1. นางสาวสิริกานต์  ช่อแก้ว
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิตา  สุสมากุลวงศ์
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 6 1. นางสาวยุคลทร  ผิวปานแก้ว
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  จิตตคาม
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 1. นางสาวณิชา  ทีเก่ง
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชินะพัฒ  ดิสถาพร
2. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
3. เด็กหญิงอิสรีย์  เลิศสุทธิผล
 
1. นางสาวพัชนี  สหสิทธิวัฒน์
2. นายอภิชาติ  อินทนิน
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณฐพร  วงศ์ไชย
2. นางสาวปานวาด  เหมือนจิตต์
3. นางสาวพิมพ์พิชญา  สังข์ทอง
 
1. นางศศิพิมพ์  จันต๊ะวงศ์
2. นายอภิชาติ  อินทนิน
 
30 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุติญา  ตั้งจิตรตระกูล
2. นางสาวไอริน  เช้าเจริญประกิจ
3. นางสาวไอศิกา  พันธุ์เจริญ
 
1. นางสาวพันธวี  บุญยอม
2. นายอภิชาติ  อินทนิน