สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.64 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จินเม็ง
 
1. นายปวิตร  พุทธิรานนท์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล   กุลเดช
 
1. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวศิริรักษ์  เมืองเหนือ
 
1. นายณัฐพล  ฝักคูณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวจิราวรรณ  ทองจรรยา
 
1. นายณัฐพล  ฝักคูณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
2. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
5. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
6. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
2. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
3. นางสาวตุลยา  สารโพคา
4. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
6. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ไหม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลมิล
3. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
4. เด็กหญิงกิตติยากร  เพ็ญศรี
5. นางสาวจุฑามาศ  จงเจริญ
6. เด็กหญิงชนิสรา  ชาลัง
7. นางสาวชลธิชา  วิชาราช
8. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
9. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
10. นางสาวตุลยา  สารโพคา
11. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงทิพยธิดา  กุกุดเรือ
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
14. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
15. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสำราญ
16. เด็กหญิงปราลี  นานวล
17. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
18. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
19. เด็กหญิงพรนภา  ชีพสาทิศ
20. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
21. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
22. เด็กหญิงศันสนีย์  ภู่สาละ
23. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
24. เด็กหญิงศุภรดา  บุญรอด
25. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โพธิ์สาจันทร์
26. เด็กหญิงสวรรญา  แข็งศรี
27. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
28. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
29. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทวีสุข
30. นางสาวสุจิตรา  ชูศาสตร์
31. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
32. เด็กชายสุวิทย์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
33. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
34. นางสาวอภิชญา  วุฒิโรจน์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลือนาม
36. นางสาวอรวี  พรหมเนียม
37. นางสาวเกวลิน  ทองเสาร์
38. เด็กชายเรืองศักดิ์  โคตพันธ์
39. เด็กหญิงเอมิกา  สิราวัตถุ
40. เด็กชายไชยภัทร  สีสืบ
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
4. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
5. นายศรายุธ  เทือกเทียน
6. นางกิตติมา  กรุดอ่ำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชาลัง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
3. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
4. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
5. เด็กหญิงสวรรญา  แข็งศรี
6. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
7. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  เทพสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
9. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
10. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
11. เด็กชายไชยภัทร  สีสืบ
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แปลกพรมราช
2. เด็กหญิงจิรนันท์  แจ่มใส
3. เด็กหญิงจิระวรรณ  นนท์ศิริ
4. เด็กหญิงณัฐฑิรา  ปิดตังถาโน
5. เด็กหญิงนวบุษย์  สำเนียงล้ำ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นนทะศรี
7. เด็กหญิงลินดา  โซเฟีย มารีน่า
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  โจทย์ครบุรี
9. เด็กหญิงอนันดา  อรัณยกานนท์
10. เด็กหญิงอรอนงค์  สุดตา
11. เด็กหญิงเกวลิน  ทิพทวี
12. เด็กหญิงแพรพรรณ  โรจน์อัศวชัย
 
1. นางสาวกิตติมา   กรุดอ่ำ
2. นางสาวพิมสิริ  วงศ์ชูชัยสถิต
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 1. นางสาวชไมพร  สอนพรม
2. นางสาวฐาปนี  ภูเฮืองแก้ว
3. นายภคพล  กฤษฎี
4. นางสาวสิริรัตน์  เป็งตา
5. นางสาวอัญชนา  จิตหาญ
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรากร  ดวงพารา
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  มาแขก
3. เด็กชายพิชญะ  แสงสูญ
4. เด็กชายมาโนช  ชูศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ตรุพิมาย
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  เปรื่องเปรมจิตต์
7. เด็กชายอนุรักษ์  สุระ
8. เด็กชายไตรรัตน์  สวัสดี
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
2. นายทศพล  เวชกามา
3. นายพศิน  คงภัคพูน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายนรากร  การุณชาติ
2. นางสาวเยาวนาฏ  ดงงาม
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายศราวุธ  เทพเสนา
2. เด็กชายสรยุทธ  สีมาลา
3. เด็กชายอดิศร  คชคีลี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ขวย
2. นายดนุรุตร์  สาระบูลย์
3. นายพลฤทธิ์  อาษาสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวกนกอร  แก้วยงค์
2. นางสาวณัฐการ  การดี
3. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจพานิชย์
4. นางสาวพีรดา  เลื้อยกระโทก
5. นางสาวอินทิรา  ศรีรักษ์
6. นางสาวอุทุมพร  ฝั้นแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนบดี  หาแก้ว
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พวงมี
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
2. นางสาววรรณภา  อินทรีเนตร