สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจะพาณิชย์
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงอริศรา  แซ่เตียว
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.32 เงิน 13 1. นางสาวจรัญญา  ฆ้องนอก
2. นางสาวสุพิชชา  มะโนแสน
3. นางสาวสุมิตรา  แก้วบัวดี
4. นางสาวอาทิตยา  ปัญญายิ่ง
5. นางสาวเกวลิน  ภูครองทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  โกมลมุสิก
2. นางสาวธันยพร  สันตจิต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรรินทร์  ประสมศรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วรรณทา
3. เด็กหญิงบาส  ปาละสิงห์
4. เด็กหญิงใบหม่อน  ศิลป
5. เด็กหญิงไอรดา  เกตุทอง
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.63 เงิน 7 1. นางสาวศศิกานต์  นิ่มลมูล
2. นางสาวศิริรักษ์  เมืองเหนือ
3. นางสาวสุธาวี  นิไชยโยค
4. นางสาวอิสริยา  ดวงเพชรแสง
5. นางสาวเพชรลดา  ฤทธิรักขพันธ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  จันชา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุทอง
 
1. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นางสาวภัทรณัญ  ศรีคง
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงไอรดา  เกตุทอง
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 4 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  เทศสวัสดิ์
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 4 1. นายจตุพร  เจริญผล
2. นายภูธเนศ  บุญเอิบ
3. นางสาววรรณศิลป์  สุรคัมภีรานนท์
4. นายวัชรพล  ปฏิญญาเลิศ
5. นายวีรพล  ปฏิญญาเลิศ
6. นางสาวอรทัย  ศาลาทอง
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
2. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
3. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.67 เงิน 14 1. นางสาวจารุวรรณ  แซ่ลี
2. นางสาวลดา  คงกระเรียน
3. นางสาวลษา  คงกระเรียน
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
2. นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายทักษดนัย  ชูชื่น
2. นายธนดล  จงเจริญ
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 15 1. นายนาธาน  ซิงห์
2. นายภัคพงษ์  จุลทะศรี
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรภูมินทร์  วรรณทอง
2. เด็กชายนรศักดิ์  ศิลาเกตุ
3. เด็กชายสหรัฐ  แซ่ตั้ง
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานติมา  ภูมิชูชิต
2. เด็กหญิงณัฐชญา  เชาว์สมิตกุล
3. เด็กหญิงณัฐิยา  ประวัติเลิศรักษ์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  โนนกลาง
5. เด็กชายพงศ์วิษณุ  อรุณวราภรณ์
6. เด็กหญิงเกศรา  แน่นอุดร
 
1. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
2. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรดำรงรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทรโชติ
3. เด็กหญิงมนัสวี  โล้สกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธร  ทองหลำ
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ