สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองผดุง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวพลอยไพลิน  โรจน์อัศวชัย
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงณันทวรรณ  ธรรมมา
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 1. นางสาววรรณศิลป์  สุรคัมภีรานนท์
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 17 1. นางสาวรภัสรดา  อร่ามเกียรติ
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฏริกา  บุญมาวรรณ์
2. เด็กหญิงปัญจมา  พัดประไพ
3. เด็กหญิงลินดา  โซเฟีย
 
1. นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา
2. นางสาวนันทิยา  ส่งเสริม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรดำรงรัตน์
2. เด็กหญิงกุลซา  เจ๊ะมะ
 
1. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทองย้อย
2. เด็กหญิงภาสินี  ยินดี
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายชุติพล  ภักดีปถพีไทย
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขพลอย
2. เด็กหญิงทิพย์วารี  อุนนิมิตร
3. เด็กชายวสุพล  เศรษฐสิโรตม์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  บรรยงค์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวมยุรี  เต็นรัมย์
2. นางสาววิชชุลดา  ต้นทัพไทย
3. นางสาวสุธิดา  ลาสุด
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางสาวชวนพิศ  สมจิตร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นายชูเกียรติ  แก้วสอาด
2. นางสาวสโรชา  เกียงไกรวศิน
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
2. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาวญาวดี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา   เชาว์ปัญญานนท์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวญานรี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวฐิติมา  มังกร
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นายจิรันธนิน  ลิ้มสำอางค์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์วัฒน์
2. นางสาวอภิญญา  สมฆ้อง
3. นางสาวเบญจวรรณ  ทองหล่อ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  เหมศาสตร์
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายคุณากร  เข็มเงิน
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 12 1. นางสาวเกวลิน  ภูครองทอง
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 68.99 ทองแดง 12 1. นางสาวจิรภัทร  สยามล
2. นางสาวชลธิชา  ประจันทร์ศรี
3. นางสาวนริสา  เคนดา
4. นางสาวมินตรา  เศรษฐวัฒนา
5. นางสาววิจิตรา  คุประพงศ์
 
1. นายวีริสร์  วงตาแพง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนากร  ธรรมวัตร
2. เด็กชายวรานนท์  ศาลางาม
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 13 1. นายฤทธิเกียรติ  คำแสน
2. นายวิษณุ  โพธิศรี
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร